Matthew 2:14

Ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβεν τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ νυκτὸς καὶ ἀνεχώρησεν εἰς Αἴγυπτον·

Then he got up, he took the child and his mother that night and departed to Egypt;

Matt 2:14 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]5
Ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ νυκτὸς, καὶ ἀνεχώρησεν εἰς Αἴγυπτον·

MSS: B, C, M, 3, 7, 8, 9 (f11v), 10 (f10r), 11, 12 (p47), 18, 22 (f7v), 34 (f16v-17r), 35 (f2v), 36 (f17v), 43, 44, 57 (f4v), 65, 72, 83, 109, 113, 116, 157, 200, 201, 230 (f18rc1), 272, 438, 439, 478, 490, 500, 501, 504, 505 (f3v), 543, 556, 652 (f30v), 700 (f16r-v), 892 (f23v), 901 (f10v), 1203 (f9v), 2603, 3000 (f8r)

Matt 2:14 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Ὁ δε εγερθεις παρελαβε το πεδιον και την μητερα ἁυτου νυκτος και ανεχωρησεν εις αιγυπτον·

Matt 2:14 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
Ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ νυκτὸς καὶ ἀνεχώρησεν εἰς αἴγυπτον

Matt 2:14 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
O δε εγερθεις παρελαβε το παιδιον και την μρα αυτου νυκτος και ανεχωρησεν εις αιγυπτον

Matt 2:14 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]5v|12
O δε διεγερθεις παρελαβεν τον παιδα και την μητερα αυτου νυκτος και ανεχωρησεν εις αιγυπτον·

Matt 2:14 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]6v
ο δε εγερθεις Παρελαβεν το παιδιον και την μρα αυτου νυκτος. και ανεχωρισεν εις αιγυπτον·

Matt 2:14 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]16v
ὁ δὲ ἐγερθεὶς· παρέλαβε τὸ παιδίον· καὶ τὴν μρα αὐτοῦ νυκτὸς· καὶ ἀνεχώρησεν εἰς αἴγυπτον·

Matt 2:14 [Codex Regius (Grec 62) (L019) (8th century)]6vc2
Ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρελαβεν τὸ παὶδίον καὶ τὴν μρα αὐτοῦ νυκτὸς· καὶ ἀνεχώρησεν εἰς ἐγυπτον·

Matt 2:14 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
O δε εγερθεις παρελαβεν το παιδιον και την μητερα αυτου νυκτος και ανεχωρησεν εις αιγυπτον

MSS: S, W, Σ, Ω, 1, 2, 27 (f26r), 476, 699 (f2v), 1582, 2835 (f2rc1), ℓ1086 (f292rc1)

Matt 2:14 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]24
Ο δε· εγερθεις παρελαβεν· το· παιδιον· και την· μητερα αυτου· νυκτος· Και ανεχωρησεν· εις· Αιγυπτον·

Matt 2:14 [Codex Purpureus Rossanensis (Σ042) (6th century)]27
ο δε εγερθεις παρελαβεν το παιδιον και την μητερα αυτου νυκτος και ανεχωρησεν εις αιγυπτον·

Matt 2:14 [Minuscule 1 (12th century)]162r
ὁ δὲ ἐγερθεὶς. παρέλαβεν τὸ παιδίον καὶ τὴν μρά αὐτοῦ νυκτὸς· καὶ ἀνεχώρησεν εἰς αἴγυπτον·

Matt 2:14 [Minuscule 2 (11th century)]4v
ὁ δὲ ἐγερθεὶς, παρέλαβεν τὸ παιδίον καὶ τὴν μρα αὐτοῦ νυκτὸς, καὶ ἀνεχώρησεν εἰς αἴγυπτον·

Matt 2:14 [Minuscule 8 (Gr. 49) (11th century)]20rc2
ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μρα αὐτοῦ νυκτ{ὸς}, καὶ ἀνεχώρησεν εἰς αἴγυπτον·

Matt 2:14 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]16r
ο δε εγερΘεις παρελαβε το παιδιον και την μρα αυτου νυκτος. και ανεχωρησεν εις αιγυπτον·

Matt 2:14 [Minuscule 65 (11th century)]9r
δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μρα αὐτοῦ νυκτὸς· καὶ ἀνεχώρησεν εἰς αἴγυπτον·

Matt 2:14 [Minuscule 72 (11th century)]7r
δἓ ἐγερθεὶς παρέλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μρα αὐτοῦ νυκτὸς· καὶ ἀνεχώρησεν εἰς αἴγυπτον·

Matt 2:14 [Minuscule 83 (11th century)]38
ο δε εγερθεις͵ παρελαβε το παιδιον και την μρα αυτου νυκτος· και ανεχωρησεν εις αιγυπτον·

Matt 2:14 [Minuscule 109 (1326)]28r
ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβε τὸ παιδΐον καὶ τὴν μρα αὐτοῦ νϋκτὸς, ϗ ἀνεχώρησεν εἰς αἴγυπτον·

Matt 2:14 [Minuscule 113 (11th century)]29r
ὀ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μρα αὐτοῦ νυκτὸς, καὶ ἀνεχώρησεν εἰς αἴγυπτον·

Matt 2:14 [Minuscule 116 (12th century)]18r
δὲ. ἐγερθεὶς. παρέλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μρά αὐτοῦ νυκτὸς. ϗ ἀνεχώρησεν εἰς αἴγυπτον·

Matt 2:14 [Minuscule 201 (1357)]12vc2
ὁ δὲ Ἐγερθεὶς, παρέλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μρα αὐτοῦ νϋκτὸς. καὶ ἀνεχώρησεν εἰς αἴγϋπτον·

Matt 2:14 [Minuscule 272 (11th century)]7r-v
Ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβε τὸ Παιδίον καὶ τὴν μρα αὐτοῦ νυκτὸς. ϗ ἀνεχώρησεν εἰς αἴγυπτον·

Matt 2:14 [Minuscule 438 (12th century)]17r
ὁ δὲ, ἐγερθεὶς παρέλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μρά αὐτοῦ νυκτὸς, καὶ ἀνεχώρησεν εἰς αἴγυπτον.

Matt 2:14 [Minuscule 439 (1159)]11vc1
δὲ, ἐγερθεὶς, παρέλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴ- μρά  αὐτοῦ νυκτὸς, καὶ ἀνεχώρησεν εἰς αἴγυπτον·

Matt 2:14 [Minuscule 476 (11th century)]10r
ὁ δἓ γερθεὶς· παρέλαβεν τὸ παιδίον καὶ τὴν μρα αὐτοῦ νυκτὸς. καὶ ἀνεχώρησεν εἰς αἴγυπτον.

Matt 2:14 [Minuscule 478 (10th century)]10v-11r
Ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβε τὸ παιδίον· καὶ τὴν μρα αὐτοῦ νυκτὸς. καὶ ἀνεχώρησεν εἰς αἴγυπτον·

Matt 2:14 [Minuscule 490 (11th century)]10rc2
ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μρά αὐτοῦ νυκτὸς, καὶ ἀνεχώρησε΅ εἰς αἴγυπτον·

Matt 2:14 [Minuscule 504 (1033)]14r
ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαΒε τὸ παιδίον καὶ τὴν μρα αὐτοῦ νυκτὸς. καὶ ἀνεχώρησεν εἰς αἴγυπτον·

Matt 2:14 [Minuscule 543 (12th century)]2bc1
ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μρα αὐτοῦ νυκτὸς· καὶ ἀνεχώρησεν εἰς αἴγυπτον·

Matt 2:14 [Peshitta]
ܝܰܘܣܶܦ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܩܳܡ ܫܰܩܠܶܗ ܠܛܰܠܝܳܐ ܘܠܶܐܡܶܗ ܒ݁ܠܶܠܝܳܐ ܘܰܥܪܰܩ ܠܡܶܨܪܶܝܢ܂

Matt 2:14 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܝܘܣܦ ܕܝܢ ܩܡ ܘܫܩܠܗ ܠܛܠܝܐ ܘܠܐܡܗ ܒܠܠܝܐ ܘܐܙܠ ܠܗ ܠܡܨܪܝܢ܂

Matt 2:14 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܝܘܣܦ ܕܝܢ ܩܡ ܫܩܠܗ ܠܛܠܝܐ ܘܠܐܡܗ ܒܠܠܝܐ ܘܐܙܠ ܠܗ ܠܡܨܪܝܢ܂

Matt 2:14 [Vulgate]
qui consurgens accepit puerum et matrem eius nocte et recessit in Aegyptum

Critical Apparatus :

(1) ο δε : א, B, C, D, E, K, L, M, S, W, Z, Δ, Σ, Ω, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 22, 27, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 57, 65, 72, 83, 109, 113, 157, 200, 201, 230, 272, 438, 439, 476, 478, 490, 500, 501, 504, 505, 543, 556, 652, 699, 700, 892, 901, 1203, 1582, 2603, 2835, 3000, ℓ1086, Majority
(2) OMIT ο : 116

(3) εγερθεις : א, B, C, E, K, L, M, S, W, Z, Δ, Σ, Ω, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 22, 27, 34, 35, 36, 43, 44, 57, 65, 72, 83, 109, 113, 116, 157, 200, 201, 230, 272, 438, 439, 476, 478, 490, 500, 501, 504, 505, 543, 556, 652, 699, 700, 892, 901, 1203, 1582, 2603, 2835, 3000, ℓ1086, Majority
(4) διεγερθεις : D, 33

(5) παρελαβε : א, B, C, K¹, M, Z?, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 22, 34, 35, 36, 43, 44, 57, 65, 72, 83, 109, 113, 116, 157, 200, 201, 230, 272, 438, 439, 478, 490, 500, 501, 504, 505, 543, 556, 652, 700, 892, 901, 1203, 2603, 3000
(6) παρελαβεν : D, E, L, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 2, 27, 33, 476, 699, 1582, 2835, ℓ1086
(7) παρεβε : K*

(8) το παιδιον : B, C, E, K, L, M, S, W, Z, Δ, Σ, Ω, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 22, 27, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 57, 65, 72, 83, 109, 113, 116, 157, 200, 201, 230, 272, 438, 439, 476, 478, 490, 500, 501, 504, 505, 543, 556, 652, 699, 700, 892, 901, 1203, 1582, 2603, 2835, 3000, ℓ1086, Majority
(9) το πεδιον : א
(10) τον παιδα : D

(11) ανεχωρησεν : א, B, C, D, K, L, M, S, W, Z?, Δ, Σ, Ω, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 22, 27, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 57, 65, 72, 83, 109, 113, 116, 157, 200, 201, 230, 272, 438, 439, 476, 478, 490, 500, 501, 504, 505, 543, 556, 652, 699, 700, 892, 901, 1203, 1582, 2603, 2835, 3000, ℓ1086, Majority
(12) ανεχωρισεν : E

(13) αιγυπτον : א, B, C, D, E, K, M, S, W, Z?, Δ, Σ, Ω, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 22, 27, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 57, 65, 72, 83, 109, 113, 116, 157, 200, 201, 230, 272, 438, 439, 476, 478, 490, 500, 501, 504, 505, 543, 556, 652, 699, 700, 892, 901, 1203, 1582, 2603, 2835, 3000, ℓ1086, Majority
(14) εγυπτον : L

 

 

Tischendorf 2:14

Tischendorf Mat 2:14

 

 

A Textual Commentary On Matthew 2:14

(a) Καὶ ἀνεχώρησεν εἰς Αἴγυπτον – Sozomen says that they went to Hermopolis in Egypt. The Abyssinian have a tradition that they lived near to Cueskam.

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.