Matthew 20:13

Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν ἑνὶ αὐτῶν· ἑταῖρε, οὐκ ἀδικῶ σε· οὐχὶ δηναρίου συνεφώνησάς μοι;

But he answered, he said to one of them, “Friend, I am not unfair to you. Did you not agree with me for a denarius?

Matt 20:13 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]72
Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς, εἶπεν ἑνὶ αὐτῶν· Ἑταῖρε, οὐκ ἀδικῶ σε· οὐχὶ δηναρίου συνεφώνησάς μοι;

MSS: C, F (f34vc1), G, K, M, S, Y (f41r-v|83-84), Ω, 1, 4, 7, 8 (f51rc2-vc1), 9 (f54r), 10 (f52r), 11 (f95v), 12 (p135), 22, 43 (f44v-45r), 44, 201, 438, 490 (f40vc1), 500, 501, 502 (f30v-31r), 771, 901 (f36v), 1582 (f54r), 1701 (f40v), ℓ339

Matt 20:13 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f4rc1-2
Ο δε αποκριθεις ενι αυτων ειπεν ετερε ουχ αδικω σε ουχι δηναριου συνεφωνησας μοι

Matt 20:13 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]16ac3
Ο δε αποκριθεις αυτων ενι ειπεν εταιρε ουκ αδικω σε ουχι δηναριου συνεφωνησας μοι

Matt 20:13 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]35
Ο δε αποκριθεις ειπεν ενι αυτων εταιρε ουκ αδικω σε ουχι δηναριου συνεφωνησας μοι·

Matt 20:13 [Codex Bezae Cantabrigensis (D05) (5th century)]65v
Ο δε αποκρειθις ενι αυτων ειπεν εταιρε ουκ αδικω σε ουχι δηναριου συνεφωνησας μοι

MSS: D, 700

Matt 20:13 [Codex Seidelianus I (Harley MS 5684) (G011) (9th century)]35vc2
Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς· εἶπεν· ἑνὶ αὐτῶν ἑταῖρε· οὐκ ἀδικῶ σε· οὐχὶ δηναρίου συνεφώνησάς μοι·

Matt 20:13 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]73
ο δε αποκριθεις ειπεν ενι αυτων· ετερε ουκ αδικω σε ουχι δηναριου συνεφωνησας μοι

MSS: W, 13

Matt 20:13 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]80
Ο δε αποκριθεις ειπεν· μοναδι αυτων· Εταιρε ουκ αδικω σε. Ουχι δηναριου συνεφωνησας μοι.

Matt 20:13 [Peshitta]
ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܥܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܚܰܕ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ ܚܰܒ݂ܪܝ ܠܳܐ ܡܰܥܘܶܠ ܐ݈ܢܳܐ ܒ݁ܳܟ݂ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܕ݂ܺܝܢܳܪ ܩܰܨܬ݁ ܥܰܡܝ܂

Matt 20:13 [Vulgate]
at ille respondens uni eorum dixit amice non facio tibi iniuriam nonne ex denario convenisti mecum

Critical Apparatus :

(1) αποκριθεις : א, B, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086
(2) αποκρειθις : D

(3) ειπεν ενι αυτων : C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086
(4) ενι αυτων ειπεν : א, D, 700
(5) αυτων ενι ειπεν : B
(6) ειπεν μοναδι αυτων : Δ

(7) εταιρε : B, C, D, E¹, F, G, K, L, M, S, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086
(8) ετερε : א, E*, W, 13

(9) ουκ : B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086
(10) ουχ : א

(11) αδικω : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339
(12) αδκω : ℓ1086

(13) σε : א, B, C, D, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086
(14) σαι : E, 157

(15) δηναριου : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339
(16) διναριου : ℓ1086

(17) μοι : א, B, C, D, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086
(18) οι : L, 33, 892

 

 

A Textual Commentary On Matthew 20:13

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.