Matthew 20:14

ἆρον τὸ σὸν καὶ ὕπαγε. θέλω δὲ τούτῳ τῷ ἐσχάτῳ δοῦναι ὡς καὶ σοί.

Take what is yours and go. But I desire to give to the last one as much as to you.

Matt 20:14 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]72
Ἆρον τὸ σὸν, καὶ ὕπαγε. θέλω δὲ τούτῳ τῷ ἐσχάτῳ δοῦναι ὡς καὶ σοί.

MSS: C, F (f34vc1), G, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 9 (f54r-v), 10 (f52r), 11 (f95v), 12 (p135), 22, 43, 44, 157 (f75v), 201, 438, 490 (f40vc1), 500, 502, 556 (f36r), 700, 892 (f77v), 901 (f36v-37r), 1582, 1701 (f40v), ℓ1086 (f312vc1)

Matt 20:14 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f4rc2
αρον το σον και ϋπαγε θελω δε τουτω τω εσχατω δουναι ως και συ

Matt 20:14 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]16ac3
Αρον το σον και ϋπαγε θελω εγω τουτω τω εσχατω δουναι ως ϗ σοι

Matt 20:14 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]35
αρον το σο- και υπαγε· θελω δε τουτω τω εσχατω δουναι ως και σοι

Matt 20:14 [Codex Bezae Cantabrigensis (D05) (5th century)]65v
Αρον το σον και ϋπαγε θελω δε τω αισχατω τουτω δουναι ως και σοι·

Matt 20:14 [Codex Seidelianus I (Harley MS 5684) (G011) (9th century)]35v-36r
ἆρον τὸ σὸν· καὶ ϋπαγε· θέλω δὲ τούτω τῶ ἐσχάτω· δοῦναι ὡς καὶ σοί·

Matt 20:14 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century]73
αρον το σον και ὑπαγε· θελω δε τουτω τω εσχατω δουναι ως και σοι

Matt 20:14 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]80-81
Αρον το σον· και υπαγε· Θελω δε τουτω τω εσχατω δουναι ως και σοι

Matt 20:14 [Peshitta]
ܣܰܒ݂ ܕ݁ܺܝܠܳܟ݂ ܘܙܶܠ ܨܳܒ݂ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܠܗܳܢܳܐ ܐ݈ܚܪܳܝܳܐ ܐܶܬ݁ܶܠ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܠܳܟ݂܂

Matt 20:14 [Vulgate]
tolle quod tuum est et vade volo autem et huic novissimo dare sicut et tibi

Critical Apparatus :

(1) δε : א, C, D, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086
(2) δε και : E
(3) εγω : B

(4) τουτω τω εσχατω : א¹, B, C, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 502, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1086
(5) τουτο τω εσχατω : E, 4, 501
(6) τουτο το εσχατω : ℓ339
(7) τουτω ω εσχατω : א*
(8) τω αισχατω τουτω : D
(9) OMIT τω : 13

(10) σοι : B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086
(11) συ : א

 

 

A Textual Commentary On Matthew 20:14

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.