Matthew 20:17

Καὶ ἀναβαίνων ὁ Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα, παρέλαβεν τοὺς δώδεκα μαθητὰς κατ’ ἰδίαν ἐν τῇ ὁδῷ, καὶ εἶπεν αὐτοῖς·

Matt 20:17 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]73
Καὶ ἀναβαίνων ὁ Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα, παρέλαβε τοὺς δώδεκα μαθητὰς κατ’ ἰδίαν ἐν τῇ ὁδῷ, καὶ εἶπεν αὐτοῖς·

MSS: Y, 8, 22, 43, 44, 201, 438, 771

Matt 20:17 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f4rc2
Και αναβενων ο ΙC εις Ϊεροσολυμα παρελαβεν τους ιβ κατ ϊδιαν και εν τη οδω ειπεν αυτοις

Matt 20:17 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]16bc1|ΡΙΗ
Μελλων δε αναβαινειν ΙC εις ιεροσολυμα παρελαβε τους δωδεκα μαθητας καθ ιδιαν και εν τη οδω ειπεν αυτοις

Matt 20:17 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]36
Και αναβαινων o ΙC εις ιεροσολυμα παρελαβεν τους δωδεκα μαθητας κατ ιδιαν εν τη οδω και ειπεν αυτοις·

Matt 20:17 [Codex Bezae Cantabrigensis (D05) (5th century)]65v-66v
Και αναβαινων ο ιης εις Ϊεροσολυμα παρελαβεν τους· ιβ· κατ ιδιαν εν τη οδω και ειπεν αυτοις·

Matt 20:17 [Codex Seidelianus I (Harley MS 5684) (G011) (9th century)]36rc1
καὶ ἀναβαίνων ὁ ΙC εἰς Ϊεροσόλυμα· παρέλαβεν τοὺς δώδεκα μαθητὰς κατ’ ϊδίαν ἐν τῆ ὁδῶ· καὶ εἶπεν αὐτοῖς·

MSS: G, K (f57r-v), Ω

Matt 20:17 [Codex Regius (Grec 62) (L019) (8th century)]44vc1-2

Matt 20:17 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century]73
Και αναβαινων ο ΙC εις Ϊεροσολυμα παρελαβεν τους δωδεκα μαθητας κατ ϊδιαν εν τη οδω και ειπεν αυτοις

Matt 20:17 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]81
Και αναβαινων ο ΙC εις Ιεροσολυμα παρελαβεν τους δωδεκα μαθητας κατιδιαν εν τη οδω. Και ειπεν αυτοις·

Matt 20:17 [Minuscule 700 (Egerton MS 2610) (11th century)]61v
Καὶ ἀναβαίνων ὁ ἰς εἰς ἰεροσόλυμα, παρέλαβε τοὺς δώδεκα μαθητὰς κατ’ ἰδίαν, ϰ ἐν τῇ ὁδῷ εἶπεν αὐτοῖς·

Matt 20:17 [Lectionary ℓ339 (5th day/9th week) (Egerton MS 2163) (12th century)]56rc1
Τῶ καιρῶ ἐκείνω· ἀναβαίνων ὁ ἰς εἰς ἱεροσόλυμα· παρέλαβε τοὺς δώδεκα μαθητὰς αὑτοῦ κατ ιδίαν ἐν τῆ ὁδῶ, καὶ εἶπεν αὐτοῖς·

Matt 20:17 [Peshitta]
ܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܗܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܢܶܣܰܩ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܘܰܕ݂ܒ݂ܰܪ ܠܰܬ݂ܪܶܥܣܰܪ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܒ݁ܰܝܢܰܘܗ݈ܝ ܘܰܠܗܽܘܢ ܒ݁ܽܐܘܪܚܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ܂

Matt 20:17 [Vulgate]
et ascendens Iesus Hierosolymam adsumpsit duodecim discipulos secreto et ait illis

Critical Apparatus :

(1) και αναβαινων ο ιησους : C, D, G, K, L, W, Y, Δ, Ω, 7, 8,, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771, 892, ℓ339?
(2) και αναβενων ο ιησους : א
(3) και αναβαινων ιησους : 13
(4) μελλων δε αναβαινειν ιησους : B
(5) μελλων δε ο ιησους αναβαινειν : 1582

(6) εις : 1א, B, C, D, G, K, L, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771, 892, 1582, ℓ339
(7) ις : א*
(8) OMIT εις : 13

(9) παρελαβε : B, Y, 7, 8, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771, 892, 1582, ℓ339
(10) παρελαβεν : א, C, D, G, K, L, W, Δ, Ω, 13

(11) μαθητας : B, C, G, K, W, Y, Δ, Ω, 8, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771. 892mg
(12) ADD αυτου : 7, 13, 892mg, ℓ339
(13) OMIT μαθητας : א, D, L, 892, 1582

(14) κατ : א, C, D, G, K, L, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771, 892, 1582, ℓ339
(15) καθ : B

(16) εν τη οδω και : C, D, G, K, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 22, 43, 44, 201, 438, 771, ℓ339
(17) και εν τη οδω : א, B, L, 13, 700, 892, 1582

 

 

 / Β :

D (f65v-66v), Ω (p107c2), 7 (f52v), 892 (f77v), 1582 (f54r)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 20:17

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.