Matthew 20:24

Καὶ ἀκούσαντες οἱ δέκα, ἠγανάκτησαν περὶ τῶν δύο ἀδελφῶν.

When the ten heard it, they were indignant with the two brothers.

Matt 20:24 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]74
Καὶ ἀκούσαντες οἱ δέκα, ἠγανάκτησαν περὶ τῶν δύο ἀδελφῶν.

MSS: B, C, D, G, K, W, Y, Δ, Ω, 8, 22, 43, 44, 201, 438, 700 (f62r-v), 771

Matt 20:24 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f4rc3
Κ·α·ι· ακουσαντες δε οι δεκα ηρξαντο αγανακτιν περι των δυο αδελφων  .

Matt 20:24 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]16bc2
και ακουσα-τες οι δεκα ηγανακτησαν περι των δυο αδελφων

Matt 20:24 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]36
Και ακουσαντες οι δεκα ηγανακτησαν περι των δυο αδελφων·

Matt 20:24 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]66v|
: Και ακουσαντες οι δεκα ηγανακτησαν περι των δυο αδελφων

Matt 20:24 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]36vc2
καὶ ἀΚούσαντες οἱ δέκα· ἠγανάκτησαν· περὶ τῶν δύο ἀδελφῶν.

Matt 20:24 [Codex Regius (Grec 62) (L019) (8th century)]45rc1-2

Matt 20:24 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century]74
Και ακουσαντες οι δεκα ηγανακτησαν περι των δυο αδελφων

Matt 20:24 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]82
Και ακουσαντες οι δεκα ηγανακτησαν περι των δυο αδελφων.

Matt 20:24 [Peshitta]
ܟ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܫܡܰܥܘ ܥܶܣܪܳܐ ܪܓ݂ܶܙܘ ܥܰܠ ܗܳܢܽܘܢ ܬ݁ܪܶܝܢ ܐܰܚܺܝܢ܂

Matt 20:24 [Vulgate]
et audientes decem indignati sunt de duobus fratribus

Critical Apparatus :

(1) και ακουσαντες : א*, B, C, D, G, K, W, Y, Δ, Ω, 8, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771
(2) ακουσαντες δε : א1, L, 13

(3) ηγανακτησαν : B, C, D, G, K, L, W, Y, Δ, Ω, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771
(4) ηρξαντο αγανακτιν : א

 

  / Β   :

D (f66v), Ω (p108c2)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 20:24

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.