Matthew 20:26

οὐχ οὕτως δέ ἔσται ἐν ὑμῖν· ἀλλ’ ὃς ἐὰν θέλῃ ἐν ὑμῖν μέγας γενέσθαι, ἔσται ὑμῶν διάκονος·

Matt 20:26 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]73
Οὐχ οὕτως δέ ἔσται ἐν ὑμῖν· ἀλλ’ ὃς ἐὰν θέλῃ ἐν ὑμῖν μέγας γενέσθαι, ἔστω ὑμῶν διάκονος·

MSS: 43

Matt 20:26 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f4rc3
ουχ ουτως εστε εν ϋμιν αλλ οςʹ εαν θελη εν ϋμιν μεγας γενεσθε εστεω ϋμων διακονος .

Matt 20:26 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]16b c2
ουχ ουτως εστιν εν υμιν αλλ ος αν θελη μεγας εν υμιν γενεσθαι εσται υμων διακονος

Matt 20:26 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]36
ουχ ουτως δε εσται εν υμιν· αλλ ος εαν θελη μεγας γενεσθαι εν υμιν εσται υμων διακονος

Matt 20:26 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]66v-67v
Ουχ ουτως εστιν εν ϋμειν· αλλ ος αν θελη εν ϋμειν μεγας γενεσθε εστε ϋμων διακονος

Matt 20:26 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]36vc2
οὐχ οὕτως ἔσται ἐν ϋμῖν· ἀλλ’ ὃς· ἐὰν θέλη· ἐν ϋμῖν μέγας γενέσθαι· ἔσται ϋμῶν διάκονος·

MSS: G, K, W, Y, Ω (p108c2-109c1), 22 (f40v)

Matt 20:26 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]58r
οὐχ οὕτος ἔσται ἐν ϋμῖν· ἀλλ’ ὃς ἐὰν θέλη ἐν ϋμῖν μέγας γενέσθαι· ἔσται ϋμῶν διάκονος·

Matt 20:26 [Codex Regius (Grec 62) (L019) (8th century)]45rc2

Matt 20:26 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century]74
ουχ ουτως εσται εν ὑμιν αλλʹ ος εαν θελη εν ὑμιν μεγας γενεσθαι εσται ὑμων διακονος

Matt 20:26 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]82
Ουχ ουτως εστε εν υμιν. Αλλος εαν θελη εν υμιν μεγας γενεσθαι. Εσται υμων διακονος.

Matt 20:26 [Minuscule 8 (Gr. 49) (11th century)]52rc1
ȣχ οὕτως δέ ἔσται ἐν ὑμῖν· ἀλλ’ ὃς ἐὰν θέλη ἐν ὑμῖν μέγας γενέσθαι, ἔσται ὑμῶν διάκονος·

MSS: 7, 8, 201, 700

Matt 20:26 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]55r
οὐχ οὕτως ἔσται ἐν ὑμῖν· ἀλλ’ ὃς ἐὰν θέλη ἐν ὑμῖν μέγας γενέσθαι· ἔστω ὑμῶν διάκονος·

Matt 20:26 [Minuscule 201 (Add MS 11837) (1357)]52rc2
ȣχ οὕτως δέ ἔσται ὑμῖν· Ἀλλ’ ὃς ἐὰν θέλη ἐν ὑμῖν μέγας γενέσθαι, ἔσται ὑμῶν δϊάκονος·

Matt 20:36 [Minuscule 438 (Add MS 5111) (12th century)]90r
ȣχ οὕτως δέ ἔσται ἐν ὑμῖν· ἀλλ’ ὃς ἐὰν θέλη μέγας ἐν ὑμῖν γενέσθαι, ἔστω ὑμῶν διάκονος·

Matt 20:26 [Peshitta]
ܠܳܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܒ݁ܰܝܢܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܡܰܢ ܕ݁ܨܳܒ݂ܶܐ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ܂

Matt 20:26 [Vulgate]
non ita erit inter vos sed quicumque voluerit inter vos maior fieri sit vester minister

Critical Apparatus :

(1) ουτως : א, B, C, D, G, L, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771, 892, 1582, ℓ339
(2) ουτος : K, 13

(3) δε : C, 7, 8, 43, 201, 438, 700, 892, 1582c
(4) OMIT δε : א, B, D, G, K, L, W, Y, Δ, Ω, 13, 22, 44, 771, 1582*, ℓ339

(5) εσται : C, G, K, L, W, Y, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771, 892, 1582, ℓ339
(6) εστε : א, Δ
(7) εστιν : B, D

(8) εν υμιν : א, B, C, G, K, L, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 438, 700, 771, 892, 1582, ℓ339
(9) εν υμειν : D
(10) OMIT εν : 201

(11) ος : א, B, C, D, G, K, L, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771, 892, 1582, ℓ339
(12) ως : 13

(13) εαν : א, C, G, K, L, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771, 892, 1582, ℓ339
(14) αν : B, D

(15) εν υμιν μεγας γενεσθαι : G, K, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 700, 771, 1582, ℓ339
(16) εν υμειν μεγας γενεσθε : D
(17) μεγας εν υμιν γενεσθαι : B, 438
(18) μεγας γενεσθαι εν υμιν : C
(19) υμων μεγας γενεσθαι : L, 892

(20) εστω : א1, L, 43, 44, 438, 892, ℓ339
(21) εσται : B, C, G, K, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 201, 700, 771, 1582
(22) εστε : א*, D

 

 

A Textual Commentary On Matthew 20:26

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.