Matthew 20:26

οὐχ οὕτως ἔσται ἐν ὑμῖν· ἀλλ’ ὃς ἐὰν θέλῃ ἐν ὑμῖν μέγας γενέσθαι, ἔστω ὑμῶν διάκονος·

It will not be so among you, but whoever desires to be great among you, let him be your minister.

Matt 20:26 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]73
Οὐχ οὕτως δέ ἔσται ἐν ὑμῖν· ἀλλ’ ὃς ἐὰν θέλῃ ἐν ὑμῖν μέγας γενέσθαι, ἔστω ὑμῶν διάκονος·

MSS: M (f65vc1), 10 (f53r), 43, 901 (f37v)

Matt 20:26 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f4rc3
ουχ ουτως εστε εν ϋμιν αλλ οςʹ εαν θελη εν ϋμιν μεγας γενεσθε εστεω ϋμων διακονος

Matt 20:26 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]16b c2
ουχ ουτως εστιν εν υμιν αλλ ος αν θελη μεγας εν υμιν γενεσθαι εσται υμων διακονος

Matt 20:26 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]36
ουχ ουτως δε εσται εν υμιν· αλλ ος εαν θελη μεγας γενεσθαι εν υμιν εσται υμων διακονος

Matt 20:26 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]66v-67v
Ουχ ουτως εστιν εν ϋμειν· αλλ ος αν θελη εν ϋμειν μεγας γενεσθε εστε ϋμων διακονος

Matt 20:26 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]36vc2
οὐχ οὕτως ἔσται ἐν ϋμῖν· ἀλλ’ ὃς· ἐὰν θέλη· ἐν ϋμῖν μέγας γενέσθαι· ἔσται ϋμῶν διάκονος·

MSS: G, K, W, Y, Ω (p108c2-109c1), 22 (f40v)

Matt 20:26 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]58r
οὐχ οὕτος ἔσται ἐν ϋμῖν· ἀλλ’ ὃς ἐὰν θέλη ἐν ϋμῖν μέγας γενέσθαι· ἔσται ϋμῶν διάκονος·

Matt 20:26 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century]74
ουχ ουτως εσται εν ὑμιν αλλʹ ος εαν θελη εν ὑμιν μεγας γενεσθαι εσται ὑμων διακονος

Matt 20:26 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]82
Ουχ ουτως εστε εν υμιν. Αλλος εαν θελη εν υμιν μεγας γενεσθαι. Εσται υμων διακονος.

Matt 20:26 [Minuscule 8 (Gr. 49) (11th century)]52rc1
ȣχ οὕτως δέ ἔσται ἐν ὑμῖν· ἀλλ’ ὃς ἐὰν θέλη ἐν ὑμῖν μέγας γενέσθαι, ἔσται ὑμῶν διάκονος·

MSS: 7, 8, 201, 700

Matt 20:26 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]55r
οὐχ οὕτως ἔσται ἐν ὑμῖν· ἀλλ’ ὃς ἐὰν θέλη ἐν ὑμῖν μέγας γενέσθαι· ἔστω ὑμῶν διάκονος·

Matt 20:26 [Minuscule 201 (Add MS 11837) (1357)]52rc2
ȣχ οὕτως δέ ἔσται ὑμῖν· Ἀλλ’ ὃς ἐὰν θέλη ἐν ὑμῖν μέγας γενέσθαι, ἔσται ὑμῶν δϊάκονος·

Matt 20:36 [Minuscule 438 (Add MS 5111) (12th century)]90r
ȣχ οὕτως δέ ἔσται ἐν ὑμῖν· ἀλλ’ ὃς ἐὰν θέλη μέγας ἐν ὑμῖν γενέσθαι, ἔστω ὑμῶν διάκονος·

Matt 20:26 [Peshitta]
ܠܳܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܒ݁ܰܝܢܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܡܰܢ ܕ݁ܨܳܒ݂ܶܐ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ܂

Matt 20:26 [Vulgate]
non ita erit inter vos sed quicumque voluerit inter vos maior fieri sit vester minister

Critical Apparatus :

(1) ουτως : א, B, C, D, E, G, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 500, 501, 502, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339
(2) ουτω : 556
(3) ουτος : K, 13

(4) δε : C, M, 7, 8, 9, 10, 11, 33, 43, 201, 438, 501, 502, 556, 700, 892, 901, 1582c
(5) OMIT δε : א, B, D, E, G, K, L, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 12, 13, 22, 44, 157, 500, 771, 1582*, 1701, ℓ339

(6) εσται : C, E, G, K, L, M, S, W, Y, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339
(7) εστε : א, Δ
(8) εστιν : B, D

(9) εν υμιν : א, B, C, E, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 438, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339
(10) εν υμειν : D
(11) OMIT εν : 201

(12) ος : א, B, C, D, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339
(13) ως : 13
(14) OMIT αλλ ος εαν θελη εν υμιν μεγας γενεαθαι εστω υμων διακονος : E

(15) εαν : א, C, Emg, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339
(16) αν : B, D

(17) θελη : א, B, C, D, E, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 500, 501, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339
(18) θελει : 4, 502

(19) εν υμιν μεγας γενεσθαι : Emg, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 901, 1582, 1701, ℓ339
(20) εν υμειν μεγας γενεσθε : D
(21) μεγας εν υμιν γενεσθαι : B, 438
(22) μεγας γενεσθαι εν υμιν : C
(23) υμων μεγας γενεσθαι : L, 892

(24) εστω : א¹, L, M, S, 4, 10, 43, 44, 157, 438, 500, 502, 892, 901, ℓ339
(25) εσται : B, C, Emg, G, K, W, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 22, 33, 201, 501, 556, 700, 771, 1582, 1701, Majority
(26) εστε : א*, D

 

 

A Textual Commentary On Matthew 20:26

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.