Matthew 20:27

Καὶ ὃς ἐὰν θέλῃ ἐν ὑμῖν εἶναι πρῶτος, ἔστω ὑμῶν δοῦλος.

And whoever desires to be first among you, let him be your servant.

Matt 20:27 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]74
Καὶ ὃς ἐὰν θέλῃ ἐν ὑμῖν εἶναι πρῶτος, ἔστω ὑμῶν δοῦλος.

MSS: G, Ω, 8, 22, 43, 44, 438

Matt 20:27 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f4rc3
Και ος αν θελη ε- ϋμιν εινε πρωτος εστε ϋμων δουλος

Matt 20:27 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]16bc2
και ος αν θελη ειναι υμων πρωτος εστω υμων δουλος

Matt 20:27 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]36
και ος εαν θελη εν υμιν ειναι πρωτος εσται υμων δουλος·

Matt 20:27 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]67v
Και ος αν θελη εν ϋμειν· ειναι πρωτος εστε ϋμων δουλος

Matt 20:27 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]36vc2-37rc1
καὶ ὃς ἐὰν θέλη· ἐν ϋμῖν· εἶναι πρῶτος· ἔστω ὑμῶν δοῦλος

Matt 20:4 [Codex Regius (Grec 62) (L019) (8th century)]45rc2

Matt 20:27 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century]74
και ος αν θελη εν ὑμιν πρωτος ειναι εσται ὑμων δουλος

Matt 20:27 [Codex Macedoniensis (MS Add. 6594)(Y034) (9th century)]42v|86
καὶ ὃς θέλη ἐν ΰμῖν εἶναι πρῶτος, ἔστω ΰμῶν δοῦλος.

Matt 20:27 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]82
Και οσεαν θελη εν υμιν ειναι πρωτος εσται υμων δουλος

Matt 20:27 [Minuscule 201 (Add MS 11837) (1357)]52rc2
καὶ ὃς ἐὰν θέλη ἐν ὑμῖν εἶναι πρῶτος, ἔσται ὑμῶν δοῦλος.

MSS: C, K, Δ, 13, 201, 700

Matt 20:27 [Minuscule 771 (NLG204) (10th century)]5b
καὶ ὃς θέλη ἐν ὑμῖν εἶναι πρῶτος, ἔσται ὑμῶν δοῦλος.

Matt 20:27 [Peshitta]
ܘܡܰܢ ܕ݁ܨܳܒ݂ܶܐ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܥܰܒ݂ܕ݁ܳܐ܂

Matt 20:27 [Vulgate]
et qui voluerit inter vos primus esse erit vester servus

Critical Apparatus :

(1) εαν : C, G, K, L, Δ, Ω, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, Majority
(2) αν : א, B, D, W
(3) OMIT εαν : Y, 771

(4) εν υμιν ειναι πρωτος : C, G, K, Y, Δ, Ω, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771, Majority
(5) εν υμειν ειναι πρωτος : D
(6) εν υμιν εινε πρωτος : א
(7) εν υμιν πρωτος ειναι : W
(8) ειναι υμων πρωτος : B
(9) OMIT ειναι : L

(10) εστω : B, G, Y, Ω, 8, 22, 43, 44, 438, Majority?
(11) εστε : א, D
(12) εσται : C, K, L, W, Δ, 13, 201, 700, 771, Majority?

 

 

 

A Textual Commentary On Matthew 20:27

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.