Matthew 20:30

καὶ ἰδού δύο τυφλοὶ καθήμενοι παρὰ τὴν ὁδόν· ἀκούσαντες ὅτι Ἰησοῦς παράγει, ἔκραξαν λέγοντες· ἐλέησον ἡμᾶς κύριε υἱὸς Δαυείδ.

And behold, two blind men were sitting by the roadside. When they heard that Jesus was passing by, they cried out, saying, “Have mercy on us, O Lord, son of David.”

Matt 20:30 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]74
Καὶ ἰδού, δύο τυφλοὶ καθήμενοι παρὰ τὴν ὁδόν, ἀκούσαντες ὅτι Ἰησοῦς παράγει, ἔκραξαν, λέγοντες· Ἐλέησον ἡμᾶς, Κύριε, υἱὸς Δαβίδ.

Matt 20:30 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f4rc4
Και ϊδου δυο τυφλοι καθημενοι παρα την οδον ακουσαντες οτι ΙC παραγει εκραξαν λεγοντες ελεησον ημας ΙΥ ϋϊε δαδ

Matt 20:30 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]16bc2
και ιδου δυο τυφλοι καθημενοι παρα την οδον ακουσαντες οτι ΙC παραγει εκραξαν λεγοντες κε ελεησο- ημας υιος δαυειδ

Matt 20:30 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]36
και ιδου δυο τυφλοι καθημενοι παρα την οδον ακουσαντες οτι ΙC παραγει· εκραξαν λεγοντες· ελεησον ημας κε υε δαδ·

MSS: C, 1, 4, ¹1582 (f55r), ℓ339 (f66rc1)

Matt 20:30 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]67v
Και ϊδου δυο τυφλοι καθημενοι παρα την οδον· ηκουσαν οτι ιης παραγει και εκραξαν λεγοντες· ελεησον ημας ϋιε δαυειδ·

Matt 20:30 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]37rc1
καὶ ϊδου δύο τυφλοὶ· καθήμενοι παρα τὴν ὁδον· ἀκούσαντες· ὅτι ΙC παράγει ἔκραξαν λέγοντες ἐλέησον ἡμᾶς κε υς δαδ

MSS: G, K, M, S, Y, Δ, Ω (p109c1-2), 7, 8, 22, 43, 44, 201, 438, 490 (f41v), 500, 501, 771, 901 (f37v), 1701 (f42r)

Matt 20:30 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]74-75
Και ϊδου δυο τυφλοι καθημενοι παρα την οδον ακουσαντες οτι ΙC παραγει εκραξαν λεγοντες ελεησον ημας κε ὑϊος δαυειδʹ

Matt 20:30 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]82
Και ιδου δυο τυφλοι καθημενοι παρα την οδον Ακουσαντες οτι ΙC παραγει εκραξαν λεγοντες Ελεησον ημας κε υιος δαδ.

Matt 20:30 [Minuscule 700 (Egerton MS 2610) (11th century)]
καὶ ἰδού δύο τυφλοὶ καθήμενοι παρὰ τὴν ὁδόν, καὶ ἀκούσαντες ὅτι ἰς παράγει, ἔκραξαν λέγοντες· ἐλέησον ἡμᾶς ἰυ ὑιε δαδ·

Matt 20:30 [Peshitta]
ܘܗܳܐ ܣܡܰܝܳܐ ܬ݁ܪܶܝܢ ܝܳܬ݂ܒ݁ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܥܰܠ ܝܰܕ݂ ܐܽܘܪܚܳܐ ܘܟ݂ܰܕ݂ ܫܡܰܥܘ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܥܳܒ݂ܰܪ ܝܰܗ݈ܒ݂ܘ ܩܳܠܳܐ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܐܶܬ݂ܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ ܡܳܪܝ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܕ݂ܰܘܺܝܕ݂܂

Matt 20:30 [Vulgate]
et ecce duo caeci sedentes secus viam audierunt quia Iesus transiret et clamaverunt dicentes Domine miserere nostri Fili David

Critical Apparatus :

(1) ακουσαντες : א, B, C, E, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086,
(2) και ακουσαντες : 700
(3) ηκουσαν : D

(4) οτι : א¹, B, C, D, E, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086,
(5) ο : א*

(6) εκραξαν : א, B, C, E, G, K, L, M, S, W, Υ, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086,
(7) και εκραξαν : D
(8) εκραζον : 556

(9) ελεησον ημας κυριε : C, E, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 43, 44, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 771, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086,
(10) κυριε ελεησον ημας : B
(11) κυριε ελεησον ημας ιησου : L
(12) ελεησον ημας ιησου : 700, 892, א
(13) OMIT κυριε : D, 13, 157,

(14) υιος : B, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 9, 11, 12, 22, 33?, 43, 44, 201, 438, 490, 500, 501, 771, 901, 1701
(15) υιε : א, C, D, E, L, 1, 4, 10, 13, 33?, 157, 502, 556, 700, 892, 1582, ℓ339, ℓ1086,

(16) δαβιδ : Elzevir
(17) δαυιδ :
(18) δαυειδ : B, D, W
(19) δαδ : א, C, E, G, K, L, M, S, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086,

 

 

A Textual Commentary On Matthew 20:30

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.