Matthew 20:31

Ὁ δὲ ὄχλος ἐπετίμησεν αὐτοῖς ἵνα σιωπήσωσιν· οἱ δὲ μεῖζον ἔκραζον λέγοντες· ἐλέησον ἡμᾶς κύριε υἱὸς Δαυείδ.

And the crowd rebuked them so that they should be quiet; but they cried louder, saying, “Have mercy on us, O Lord, son of David.”

Matt 20:31 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]74
Ὁ δὲ ὄχλος ἐπετίμησεν αὐτοῖς ἵνα σιωπήσωσιν. οἱ δὲ μεῖζον ἔκραζον, λέγοντες· Ἐλέησον ἡμᾶς Κύριε, υἱὸς Δαβίδ.

Matt 20:31 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f4rc4
Ο δε οχλος επετιμησεν αυτοις ϊνα σιωπησωσιν οι δε πολλω μαλλον εκραζαν λεγο-τες κε ελεησον ημας υυε δαδ

Matt 20:31 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]16bc2
ο δε οχλος επετιμησεν αυτοις ινα σιωπησωσιν οι δε μειζον εκραζαν λεγοντες κε ελεησον ημας υιος δαυειδ

Matt 20:31 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]36
Ο δε οχλος επετιμησεν αυτοις ινα σιωπησωσιν· οι δε μειζον εκραζον λεγοντες ελεησον ημας κε υε δαδ ·

Matt 20:31 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]67v
ο δε οχλος επετειμησεν αυτοις ϊνα σειωπησωσιν Οι δε μειζον εκραξαν λεγοντες κε ελεησον ημας ϋιε δαυειδ

Matt 20:31 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]37rc1-2
ὁ δὲ ὄχλος· ἐπετίμησεν αὐτοῖς· ἵνα σιωπήσωσιν· οἱ δὲ μεῖζον ἔκραζον λέγοντες ἐλέησον ἡμᾶς κε υς δαδ

MSS: G, S, Y, Ω, 1, 8, 22 (f40v-41r), 43, 44, 201, 438, 500, 501, 502, 771, 901 (f37v), 1582

Matt 20:31 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]58r
ὁ δὲ ὄχλος ἐπετίμησεν αὐτοῖς: ἵνα σιωπίσωσιν· οἱ δὲ μεῖζον ἔκραζον· λέγο-τες ἐλέησον ἡμᾶς κε υς δαδ·

MSS: E (f64v-65r), K

Matt 20:31 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century]75
Ο δε οχλος επετιμησεν αυτοις ϊνα σιωπησωσιν οι δε μιζον εκραζον λεγοντες ελεησον ημας κε ὑϊος δαυειδʹ

Matt 20:31 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]82
Ο δε οχλος επετιμησεν αυτοις  ῖνα σιωπησουσιν Οι δε μειζον εκραζον λεγοντες Ελεησον ημας κε υιος δαδ

Matt 20:31 [Minuscule 700 (Egerton MS 2610) (11th century)]62v-63r
ὁ δὲ ὄχλος ἐπετίμησεν αὐτοῖς ἵνα σιωπήσωσιν· οἱ δὲ μεῖζο- ἔκραξαν λέγοντες· ἐλέησον ἡμᾶς υἱὸς δαδ·

Matt 20:31 [Peshitta]
ܟ݁ܶܢܫܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܳܐܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܒ݁ܗܽܘܢ ܕ݁ܢܶܫܬ݁ܩܽܘܢ ܘܗܶܢܽܘܢ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܐܰܪܺܝܡܘ ܩܳܠܗܽܘܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܡܳܪܰܢ ܐܶܬ݂ܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܕ݂ܰܘܺܝܕ݂܂

Matt 20:31 [Vulgate]
turba autem increpabat eos ut tacerent at illi magis clamabant dicentes Domine miserere nostri Fili David

Critical Apparatus :

(1) Matthew 20:31 : א, B, C, D, E, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771?, 892, 901, 1582, ℓ339, ℓ1086,
(2) OMIT Matthew 20:31 : 11, 157, 1701

(3) επετιμησεν : א, B, C, E, G, K, L, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 8, 9, 10, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 201, 438, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, ℓ339,
(4) επετημησεν : ℓ1086,
(5) επετειμησεν : D
(6) επιτιμησεν : M
(7) επετιμων: : 7, 490

(8) σιωπησωσιν : א, B, C, G, M, S, Y, Ω, 7c, 1, 4, 8, 9, 10, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, ℓ339, ℓ1086,
(9) σιωπισωσιν : E, K
(10) σιωπησουσιν : L, Δ
(11) σειωπησωσιν : D

(12) μειζον : B, C, D, E, G, K, L, M, S, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 10, 12, 22, 33, 43, 44, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, ℓ339,
(13) μιζον : W
(14) μειζων : 9, 13, ℓ1086,
(15) πολλω μαλλον : א

(16) εκραζον : C, E, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 22, 33, 43, 44, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 771, 901, 1582, ℓ339c?, ℓ1086,
(17) εκραζαν : B, L
(18) εκραξαν : D, 700, 892
(19) εκραυγαζον : 13
(20) εκραζων : ℓ339*?

(21) ελεησον ημας κυριε : C, E, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 22, 33, 43, 44, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 771, 901, 1582, ℓ339, ℓ1086,
(22) κυριε ελεησον ημας : א, B, D, L, 13, 892
(23) OMIT κυριε : 700

(24) υιος : B, E, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 9, 12, 13, 22, 33?, 43, 44, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 700, 771, 901, 1582, ℓ1086,
(25) υιε : א¹, C, D, L, 4, 10, 33?, 556, 892, ℓ339,
(26) υιου : א*

(27) δαβιδ : Elzevir
(28) δαυιδ :
(29) δαυειδ : B, D, W
(30) δαδ : א, C, E, G, K, L, M, S, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771?, 892, 901, 1582, ℓ339, ℓ1086,

 

 

A Textual Commentary On Matthew 20:31

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.