Matthew 21:10

Καὶ εἰσελθόντος αὐτοῦ εἰς Ἱεροσόλυμα, ἐσείσθη πᾶσα ἡ πόλις, λέγουσα· τίς ἐστιν οὗτος;

When he entered into Jerusalem, all the city was stirred, saying, “Who is this?”

Matt 21:10 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]76
Καὶ εἰσελθόντος αὐτοῦ εἰς Ἱεροσόλυμα, ἐσείσθη πᾶσα ἡ πόλις, λέγουσα· Τίς ἐστιν οὗτος;

MSS: B, C, E, F (f35r-v), G, K, L, M, S, Y, Ω, 1, 7 (f53v-54r), 8, 9, 10, 11, 12, 13 (f28vc1), 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502 (f32v), 556, 700, 771, 892 (f80r), 901 (f38r), 1582 (f56r), 1701 (f42v), ℓ1 (f123r), ℓ1086 (f152rc2)

Matt 21:10 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f4vc1-2
Και εισελθοντος αυτου ϊς ϊεροσολυμα εσισθη πασα η πολις λεγουσα τις εστιν ουτος

Matt 21:10 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]17ac1
Και εισελθοντος αυτου εις ϊεροσολυμα εσεισθη πασα η πολις λεγουσα τις εστιν ουτος

Matt 21:10 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]37
Και εισελθοντος αυτου εις ϊεροσολυμα· εσεισθη πασα η πολις λεγουσα τις εστιν ουτος·

Matt 21:10 [Codex Bezae Cantabrigensis (D05) (5th century)]68v
: Και εισελθοντος αυτου εις ϊεροσολυμα εσεισθη πασα η πολεις λεγουσα τις εστιν ουτος·

Matt 21:10 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]38rc1
Καὶ εἰσελθόντος αὐτοῦ εἰς ϊεροσόλυμα· ἐσείσθη πᾶσα ἡ πόλις· λέγουσα τίς ἐστιν οὗτος.

Matt 21:10 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century]76
Και εισελθοντος αυτου εις ϊεροσολυμα εσεισθη πασα η πολεις λεγουσα τις εστιν ουτος·

Matt 21:10 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]83
Και εισελθοντος αυτου εις Ιεροσολυμα εσισθη πασα η πολις λεγουσα Τις εστιν ουτος.

Matt 21:10 [Peshitta]
ܘܟ݂ܰܕ݂ ܥܰܠ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܐܶܬ݁ܬ݁ܙܺܝܥܰܬ݂ ܟ݁ܽܠܳܗ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܡܰܢܽܘ ܗܳܢܳܐ܂

Matt 21:10 [Vulgate]
et cum intrasset Hierosolymam commota est universa civitas dicens quis est hic

Critical Apparatus :

(1) εισελθοντος : ¹א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1, ℓ339c, ℓ1086
(2) ελθοντος : א*, ℓ339*

(3) αυτου : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1, ℓ339, ℓ1086
(4) του ιησου : 4

(5) εις : B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1, ℓ339, ℓ1086
(6) ις : א

(7) εσεισθη : B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1, ℓ339, ℓ1086
(8) εσισθη : א, Δ

(9) πολις : א, B, C, E, F, G, K, L, M, S, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1, ℓ339, ℓ1086
(10) πολεις : D, W

 

 

 / Ι :

D (f68v), E (f66r), F (f35rc2), S (f58rc1), 4 (f43r-v), 7 (f53v-54r), 9 (f56v), 10 (f54r), 11 (f99r), 12 (p139), 157 (f77v), 490 (f42rc1), 500 (f52r), 501 (f38v), 502 (f32v) 556 (f37v), 892 (f80r), 1582 (f56r), 1701 (f42v)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 21:10

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.