Matthew 21:11

Οἱ δὲ ὄχλοι ἔλεγον· οὗτός ἐστιν Ἰησοῦς ὁ προφήτης, ὁ ἀπὸ Ναζαρὲτ τῆς Γαλιλαίας.

And the crowds said, “This is Jesus the prophet, who is from Nazaret of Galilee.”

Matt 21:11 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]76
Οἱ δὲ ὄχλοι ἔλεγον· Οὗτός ἐστιν Ἰησοῦς ὁ προφήτης, ὁ ἀπὸ Ναζαρὲθ τῆς Γαλιλαίας.

MSS: F (f35v 1), 9 (f56v), 12 (p139), 1701 (f42v-43r) ℓ1 (f123r), ℓ1086 (f152rc1)

* TR Stephanus: Ναζαρὲτ

Matt 21:11 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f4vc2
Οι δε οχλοι ελεγο- ουτος εστιν ο προφητης ΙC ο απο ναζαρεθ της γαλιλεας

Matt 21:11 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]17ac1
Οι δε οχλοι ελεγον ουτος εστιν ο προφητης ΙC ο απο ναζαρεθ της γαλειλαιας

Matt 21:11 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]37
Οι δε οχλοι ελεγον· ουτος εστιν ΙC ο προφητης ο απο ναζαρεθ της γαλιλαιας·

MSS: C, E (f66r), K, S, Y (f44r-v|89-90), Ω, 44 (f56r-v)

Matt 21:11 [Codex Bezae Cantabrigensis (D05) (5th century)]68v
οι δε πολλοι ειπον ουτος εστιν ο προφητης ιης απο ναζαρεθ της γαλιλαιας

Matt 21:11 [Codex Seidelianus I (Harley MS 5684) (G011) (9th century)]38rc1
οἱ δὲ ὄχλοι ἔλεγον· οὗτός ἐστιν ΙC ὁ προφήτης. ὁ ἀπὸ ναζαρὲτʹ τῆς γαλιλαιας·

MSS: G, L, M, W, 7 (f54r), 8 (f52vc2-53rc1), 10 (f54r-v), 11 (f99r), 33, 43 (f46r-v), 201, 438 (f92r-v), 490 (f42rc1), 500, 501, 502, 556, 892, 901 (f38r), ℓ339 (f154rc2)

Matt 21:11 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century]76
οι δε οχλοι ελεγον ουτος εστιν ΙC ο προφητης ο απο ναζαρετ της γαλιλαιας·

Matt 21:11 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]83
Οι δε οχλοι ελεγον· Ουτος εστιν ΙC προφητης απο ναζαραθ της γαλιλαιας

Matt 21:11 [Minuscule 700 (Egerton MS 2610) (11th century)]63v
οἱ δὲ ὄχλοι ἐῖπον· οὗτός ἐστιν ὁ προφήτης ἰς  ὁ ἀπὸ ναζαρὲτ τῆς γαλιλαίας·

Matt 21:11 [Peshitta]
ܟ݁ܶܢܫܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܗܳܢܰܘ ܝܶܫܽܘܥ ܢܒ݂ܺܝܳܐ ܕ݁ܡܶܢ ܢܳܨܪܰܬ݂ ܕ݁ܰܓ݂ܠܺܝܠܳܐ܂

Matt 21:11 [Vulgate]
populi autem dicebant hic est Iesus propheta a Nazareth Galilaeae

Critical Apparatus :

(1) οι : א, B, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1701, ℓ1, ℓ339, ℓ1086
(2) OMIT οι : 1, 1582

(3) δε οχλοι ελεγον : א, B, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 771, 892, 901, 1701, ℓ1, ℓ339, ℓ1086
(4) δε οχλοι ελεγων : 4
(5) δε οχλοι ειπον : 700
(6) δε πολλοι ειπον : D
(7) πολλοι δε ελεγον : 1, 22, 1582

(8) ιησους ο προφητης : C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 43, 44, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1, ℓ339, ℓ1086
(9) ο προφητης ιησους : א, B, D, 157, 700
(10) ιησους προφητης : Δ
(11) OMIT ιησους : 13

(12) ο απο : א, B, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1, ℓ339, ℓ1086
(13) OMIT ο : D, Δ

(14) ναζαρεθ : א, B, C, D, E, F, K, S, Y, Ω, 1, 4, 9, 12, 13, 44, 771, 1701, ℓ1, ℓ1086
(15) ναζαρετ : G, L, M, W, 7, 8, 10, 11, 22, 33, 43, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 892, 901, 1582, ℓ339
(16) ναζαραθ : Δ

(17) γαλιλαιας : C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1, ℓ339, ℓ1086
(18) γαλειλαιας : B
(19) γαλιλεας : א

 

 

A Textual Commentary On Matthew 21:11

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.