Matthew 21:11

οἱ δὲ ὄχλοι ἔλεγον· οὗτός ἐστιν Ἰησοῦς ὁ προφήτης, ὁ ἀπὸ Ναζαρὲτ τῆς Γαλιλαίας.

And the crowds said, “This is Jesus the prophet, who is from Nazaret of Galilee.”

Matt 21:11 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]76
Οἱ δὲ ὄχλοι ἔλεγον· Οὗτός ἐστιν Ἰησοῦς ὁ προφήτης, ὁ ἀπὸ Ναζαρὲθ τῆς Γαλιλαίας.

MSS: ℓ1 (f123r)

* TR Stephanus: Ναζαρὲτ

Matt 21:11 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f4vc2
Οι δε οχλοι ελεγο- ουτος εστιν ο προφητης ΙC ο απο ναζαρεθ της γαλιλεας

Matt 21:11 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]17ac1
Οι δε οχλοι ελεγον ουτος εστιν ο προφητης ΙC ο απο ναζαρεθ της γαλειλαιας

Matt 21:11 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]37
Οι δε οχλοι ελεγον· ουτος εστιν ΙC ο προφητης ο απο ναζαρεθ της γαλιλαιας·

MSS: C, E (f66r), K, S, Y (f44r-v|89-90), Ω, 44 (f56r-v)

Matt 21:11 [Codex Bezae Cantabrigensis (D05) (5th century)]68v
οι δε πολλοι ειπον ουτος εστιν ο προφητης ιης απο ναζαρεθ της γαλιλαιας

Matt 21:11 [Codex Seidelianus I (Harley MS 5684) (G011) (9th century)]38rc1
οἱ δὲ ὄχλοι ἔλεγον· οὗτός ἐστιν ΙC ὁ προφήτης. ὁ ἀπὸ ναζαρὲτʹ τῆς γαλιλαιας·

MSS: G, L, M, W, 7 (f54r), 8 (f52vc2-53rc1), 33, 43 (f46r-v), 201, 438 (f92r-v), 892, ℓ339 (f154rc2)

Matt 21:11 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century]76
οι δε οχλοι ελεγον ουτος εστιν ΙC ο προφητης ο απο ναζαρετ της γαλιλαιας·

Matt 21:11 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]83
Οι δε οχλοι ελεγον· Ουτος εστιν ΙC προφητης απο ναζαραθ της γαλιλαιας

Matt 21:11 [Minuscule 700 (Egerton MS 2610) (11th century)]63v
οἱ δὲ ὄχλοι ἐῖπον· οὗτός ἐστιν ὁ προφήτης ἰς  ὁ ἀπὸ ναζαρὲτ τῆς γαλιλαίας·

Matt 21:11 [Peshitta]
ܟ݁ܶܢܫܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܗܳܢܰܘ ܝܶܫܽܘܥ ܢܒ݂ܺܝܳܐ ܕ݁ܡܶܢ ܢܳܨܪܰܬ݂ ܕ݁ܰܓ݂ܠܺܝܠܳܐ܂

Matt 21:11 [Vulgate]
populi autem dicebant hic est Iesus propheta a Nazareth Galilaeae

Critical Apparatus :

(1) οι : א, B, C, E, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 700, 771, 892, ℓ1, ℓ339
(2) OMIT οι : 1, 1582

(3) δε οχλοι ελεγον : א, B, C, E, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 771, 892, ℓ1, ℓ339
(4) δε οχλοι ειπον : 700
(5) δε πολλοι ειπον : D
(6) πολλοι δε ελεγον : 1, 22, 1582

(7) ιησους ο προφητης : C, E, G, K, L, M, S, W, Y, Ω, 7, 8, 22, 33, 43, 44, 201, 438, 771, 892, 1582, ℓ1, ℓ339
(8) ο προφητης ιησους : א, B, D, 157, 700
(9) ιησους προφητης : Δ
(10) OMIT ιησους : 13

(11) ο απο : א, B, C, E, G, K, L, M, S, W, Y, Ω, 1, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 700, 771, 892, 1582, ℓ1, ℓ339
(12) OMIT ο : D, Δ

(13) ναζαρεθ : א, B, C, D, E, K, S, Y, Ω, 1, 13, 44, 771, ℓ1
(14) ναζαρετ : G, L, M, W, 7, 8, 22, 33, 43, 157, 201, 438, 700, 892, 1582, ℓ339
(15) ναζαραθ : Δ

(16) γαλιλαιας : C, D, E, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 700, 771, 892, 1582, ℓ1, ℓ339
(17) γαλειλαιας : B
(18) γαλιλεας : א

 

 

 

A Textual Commentary On Matthew 21:11

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.