Matthew 21:14

Καὶ προσῆλθον αὐτῷ τυφλοὶ καὶ χωλοὶ ἐν τῷ ἱερῷ, καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς.

And the blind and the lame came to him in the temple, and he healed them.

Matt 21:14 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]76
Καὶ προσῆλθον αὐτῷ τυφλοὶ καὶ χωλοὶ ἐν τῷ ἱερῷ· καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς.

MSS: א, B, D, L (f46vc1), 1, 4, 157 (f78r), 892, 1582 (f56r-v)

Matt 21:14 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f4vc2
Και προσηλθον αυτω τυφλοι και χωλοι εν τω ϊερω και εθεραπευσεν αυτους

Matt 21:14 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]17ac1
Και προσηλθον αυτω τυφλοι και χωλοι εν τω ιερω και εθεραπευσεν αυτους

Matt 21:14 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]37
Και προσηλθον αυτω χωλοι και τυφλοι εν τω ιερω και εθεραπευσεν αυτους·

Matt 21:14 [Codex Bezae Cantabrigensis (D05) (5th century)]69v
: Και προσηλθον αυτω τυφλοι και χωλοι εν τω ϊερω και εθεραπευσεν αυτους

Matt 21:14 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]38rc2
Καὶ προσῆλθον αὐτῶ· χωλοὶ· καὶ τυφλοί· ἐν τῶ ἱερῶ καὶ· ἐθεράπευσεν αὐτούς.

MSS: C, E (f66r), F (f35vc2), K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22 (f42r), 43, 44, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556 (f38r), 1701 (f43r),

Matt 21:14 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century]76
Και προσηλθον αυτω χωλοι και τυφλοι εν τω ϊερω και εθεραπευσεν αυτους·

Matt 21:14 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]84
Και προσηλθον αυτω χωλοι και τυφλοι εν τω ῖερω· Και εθεραπευσεν αυτους

Matt 21:14 [Peshitta]
ܘܩܰܪܶܒ݂ܘ ܠܶܗ ܒ݁ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܣܡܰܝܳܐ ܘܰܚܓ݂ܺܝܣܶܐ ܘܰܐܣܺܝ ܐܶܢܽܘܢ܂

Matt 21:14 [Vulgate]
et accesserunt ad eum caeci et claudi in templo et sanavit eos

Critical Apparatus :

(1) τυφλοι και χωλοι : א, B, D, L, 1, 4, 13, 33?, 157, 892, 1582, Peshitta, Vulgate, Scholz
(2) χωλοι και τυφλοι : C, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 43, 44, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 771, 1701, ℓ339, Majority
(3) χολοι και τυφλοι : 901

(4) εν τω ιερω : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33?, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(5) OMIT εν τω ιερω : 13

 

 

ΜϚ : Περὶ τῶν τυφλῶν καὶ χωλῶν

9 (χολων), 10, 12, 500 (των χωλων), 502, 1701

ΜϚ : Περὶ τῶν χωλῶν καὶ τυφλῶν

F

 

ΜΕ : Περὶ τῶν χωλῶν καὶ τυφλῶν

501

 

CΙΒ / Ι :

D (f69v), E (f66r), F (f35vc2), M (f66vc2), S (f58rc2), Ω (p111c2), 4 (f43v), 7 (f54r), 9 (f56v), 10 (f54v), 11 (f99v), 12 (p140), 157 (f78r), 490 (f42rc2), 500 (f52r), 501 (f38v), 502 (f33r), 556 (f38r), 892 (f80r), 1582 (f56r-v), 1701 (f43r)

CΙΒ / Ε :

22 (f42r)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 21:14

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.