Matthew 21:14

Καὶ προσῆλθον αὐτῷ τυφλοὶ καὶ χωλοὶ ἐν τῷ ἱερῷ· καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς.

And the blind and the lame came to him in the temple; and he healed them.

Matt 21:14 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]76
Καὶ προσῆλθον αὐτῷ τυφλοὶ καὶ χωλοὶ ἐν τῷ ἱερῷ· καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς.

MSS: א, B, D, L (f46vc1)

Matt 21:14 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f4vc2
Και προσηλθον αυτω τυφλοι και χωλοι εν τω ϊερω και εθεραπευσεν αυτους

Matt 21:14 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]17ac1
Και προσηλθον αυτω τυφλοι και χωλοι εν τω ιερω και εθεραπευσεν αυτους

Matt 21:14 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]37
Και προσηλθον αυτω χωλοι και τυφλοι εν τω ιερω και εθεραπευσεν αυτους·

Matt 21:14 [Codex Bezae Cantabrigensis (D05) (5th century)]69v|CΙΒ
: Και προσηλθον αυτω τυφλοι και χωλοι εν τω ϊερω και εθεραπευσεν αυτους

Matt 21:14 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]38rc2
Καὶ προσῆλθον αὐτῶ· χωλοὶ· καὶ τυφλοί· ἐν τῶ ἱερῶ καὶ· ἐθεράπευσεν αὐτούς.

MSS: C, K, W, Y, Δ, Ω, 8, 22 (f42r), 43, 44, 201, 438

Matt 21:14 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century]76
Και προσηλθον αυτω χωλοι και τυφλοι εν τω ϊερω και εθεραπευσεν αυτους·

Matt 21:14 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]84
Και προσηλθον αυτω χωλοι και τυφλοι εν τω ῖερω· Και εθεραπευσεν αυτους

Matt 21:14 [Peshitta]
ܘܩܰܪܶܒ݂ܘ ܠܶܗ ܒ݁ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܣܡܰܝܳܐ ܘܰܚܓ݂ܺܝܣܶܐ ܘܰܐܣܺܝ ܐܶܢܽܘܢ܂

Matt 21:14 [Vulgate]
et accesserunt ad eum caeci et claudi in templo et sanavit eos

Critical Apparatus :

(1) τυφλοι και χωλοι : א, B, D, L, 13, Peshitta, Vulgate, Scholz
(2) χωλοι και τυφλοι : C, G, K, W, Y, Δ, Ω, 8, 22, 43, 44, 201, 438, 771, Majority

(3) εν τω ιερω : א, B, C, D, G, K, L, W, Y, Δ, Ω, 8, 22, 43, 44, 201, 438, 771, Majority
(4) OMIT εν τω ιερω : 13

 

ΜϚ | CΙΒ / Ι  :

D (f69v), Ω (p111c2)

 

ΜϚ | CΙΒ / Ε  :

22 (f42r)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 21:14

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.