Matthew 21:16

καὶ εἶπον αὐτῷ· ἀκούεις τί οὗτοι λέγουσιν; Ὁ δὲ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς· ναί· οὐδέποτε ἀνέγνωτε ὅτι ἐκ στόματος νηπίων καὶ θηλαζόντων κατηρτίσω αἶνον;

and said to him, “Do you hear what they say?” And Jesus says to them, “Yes. have you never read that out of the mouth of infants and sucklings you have perfected praise?”

Matt 21:16 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]76
Καὶ εἶπον αὐτῷ· Ἀκούεις τί οὗτοι λέγουσιν; Ὁ δὲ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς· Ναί. οὐδέποτε ἀνέγνωτε, Ὅτι ἐκ στόματος νηπίων καὶ θηλαζόντων κατηρτίσω αἶνον;

MSS: C, K, M, W, Y, Δ, 7, 8, 9 (f57r), 10 (f54v), 11 (f99v-100r), 12 (p140), 13 (f28vc2-29rc1), 22, 43, 157, 201, 502, 700, 1582, 1701 (f43r), ℓ1 (f123v-124r)

Matt 21:16 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f4vc2
και ειπαν αυτω ακουεις τι ουτοι λεγουσιν ο δε ΙC λεγι αυτοις ναι ουδεποτε ανεγνωτε εκ στοματος νηπιων και θηλαζοντων κατηρτισω αιενον

Matt 21:16 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]17ac2
και ειπαν αυτω ακουεις τι ουτοι λεγουσιν ο δε ΙC λεγει αυτοις ναι ουδεποτε ανεγνωτε οτι εκ στοματος νηπιων και θηλαζοντων κατηρτισω αινον

Matt 21:16 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]37
και ειπον αυτω ακουεις τι ουτοι λεγουσιν· Ο δε ΙC λεγει αυτοις ναι ουδεποτε ανεγνωτε οτι εκ στοματος νηπιων και θηλαζοντων κατηρτισω αινον·

Matt 21:16 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]69v
και ειπαν αυτω ακουεις τι ουτοι λεγουσιν ο δε ιης λεγει αυτωοις ναι· ουδεποτε ανεγνωτε εκ στοματος νηπειων· και θηλαζοντων καταρτεισω αινον

Matt 21:16 [Codex Seidelianus I (Harley MS 5684) (G011) (9th century)]38vc1
καὶ εἶπον αὐτῶ· ἀκούεις τί οὗτοι λέγουσιν· ὁ δε ΙC λέγει αὐΤοῖς ναί οὐδέποτε ἀνέγνωτε ὅτι ἐκ στόματος νηπίων καὶ θηλαζόντων κατηρτήσω αἶνον.

MSS: G, Ω (p112c1)

Matt 21:16 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century]77
και ειπον αυτω ακουεις τι ουτοι λεγουσιν· ο δε ΙC λεγει αυτοις ναι· ουδεποτε ανεγνωτε οτι εκ στοματος νηπιων και θηλαζοντων κατηρτισω αινον.

Matt 21:16 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]84
και ειπον αυτω· Ακουεις Τι ουτοι λεγουσιν· Ο δε ΙC λεγει αυτοις· Ναι· Ουδεποτε ανεγνωτε· Οτι εκ στοματος νηπιων. Και θηλαζοντων κατηρτισω αινον.

Matt 21:16 [Minuscule 43 (MS 8409) (11th century)]46v
καὶ εἶπον αὐτῶ· οὐκ ἀκούεις τί οὗτοι λέγουσιν; ὁ δὲ ἰς εἶπεν αὐτοῖς· ναί. οὐδέποτε ἀνέγνωτε, ὅτι ἐκ στόματος νηπίων καὶ θηλαζόντων κατηρτίσω αἶνον;

Matt 21:16 [Minuscule 771 (NLG204) (10th century)]6b
καὶ εἶπο- αὐτῶ· οὐκ ἀκούεις τί οὗτοι λέγουσιν; ὁ δὲ ἰς λέγει αὐτ{οῖς}· ναί. οὐδέποτε ἀνέγνωτε, ὅτι ἐκ στόματος νηπίων καὶ θηλαζόντων κατηρτίσω αἶνον;

Matt 21:16 [Peshitta]
ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܫܳܡܰܥ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܡܳܢܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܐܺܝܢ ܡܶܢ ܡܬ݂ܽܘܡ ܠܳܐ ܩܪܰܝܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܡܶܢ ܦ݁ܽܘܡܳܐ ܕ݁ܰܛܠܳܝܶܐ ܘܰܕ݂ܝܰܠܽܘܕ݂ܶܐ ܬ݁ܰܩܶܢܬ݁ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ܂

Matt 21:16 [Vulgate]
et dixerunt ei audis quid isti dicant Iesus autem dicit eis utique numquam legistis quia ex ore infantium et lactantium perfecisti laudem

Critical Apparatus :

(1) ειπον : C, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1, ℓ339, ℓ1086, Majority
(2) ειπαν : א, B, D, L

(3) ακουεις : א, B, C, D, E, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1, ℓ339, ℓ1086, Majority
(4) ουκ ακουεις : F, 4, 556, 771

(5) λεγει : B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 44, 157, 201, 438, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 901, 1582, 1701, ℓ1, ℓ339, ℓ1086, Majority
(6) λεγι : א
(7) ειπεν : 43, 892

(8) αυτοις : א, B, C, D¹, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1, ℓ339, ℓ1086, Majority
(9) αυτω : D*

(10) ανεγνωτε : א, B, C, D, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1701, ℓ1, ℓ339, ℓ1086, Majority
(11) ανεγνωται : L

(12) οτι : B, E, F, G, K, L, M, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 157, 201, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 1582, 1701, ℓ1, ℓ339, ℓ1086, Majority
(13) OMIT οτι : א, D, S, 44, 438, 490, 901

(14) στοματος : א, B, C, D, E, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1701, ℓ1, ℓ339, ℓ1086, Majority
(15) τοματος : F

(16) νηπιων : א, B, C, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1, ℓ339, Majority
(17) νηπειων : D
(18) νιπιων : E, ℓ1086

(19) κατηρτισω : א, B, C, E, K, L, M, W, Y, Δ, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 502, 556, 700, 771?, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1, ℓ1086, Majority
(20) κατηρτησω : F, G, S, Ω, 4, 500, 501, ℓ339
(21) καταρτεισω : D

(22) αινον : א¹, B, C, D, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1, ℓ339, ℓ1086, Majority
(23) αινων : L, 1
(24) ενον : א*

 

 

CΙΓ / Ε :

556 (f38r)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 21:16

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.