Matthew 21:17

Καὶ καταλιπὼν αὐτοὺς, ἐξῆλθεν ἔξω τῆς πόλεως εἰς Βηθανίαν, καὶ ηὐλίσθη ἐκεῖ.

And leaving them, he went out of the city into Bethany, and he lodged there.

* lodged OR spent the night

Matt 21:17 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]76
Καὶ καταλιπὼν αὐτοὺς, ἐξῆλθεν ἔξω τῆς πόλεως εἰς Βηθανίαν· καὶ ηὐλίσθη ἐκεῖ.

MSS: G, S, W, Y, 1, 7, 8, 10, 11, 12, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901 (f38r), 1582, 1701 (f43r-v), ℓ339 (i) (f56vc2), ℓ339 (ii) (f154vc1)

Matt 21:17 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f4vc2
Και καταλιπων αυτους εξηλθεν εξω της πολεως εις βηθανιαν και ηϋλισθη εκει

Matt 21:17 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]17ac2
και καταλιπων αυτους εξηλθεν εξω της πολεως εις βηθανια και ηυλισθη εκει

Matt 21:17 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]37-38
Και καταλειπων αυτους εξηλθεν εξω της πολεως εις βηθανιαν και ηυλισθησαν·

Matt 21:17 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]69v
: Και καταλειπων αυτους εξηλθεν εξω της πολεως εις βηθανειαν και ηυλισθη εκει

Matt 21:17[Codex Seidelianus I (Harley MS 5684) (G011) (9th century)]38vc1
Καὶ καταλιπὼν αὐτοὺς ἐξῆλθεν ἔξω τῆς πόλεως εἰς βηθανίαν καὶ ηὐλίσθη ἐκεῖ.

Matt 21:17 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]59v
καὶ κατὰλειπὼν αὐτοὺς· ἐξῆλθεν ἔξω τῆς πόλεως· εἰς βηθανίαν· καὶ ηὐλίσθη ἐκει.

MSS: E (f66v), K, L, M, 9 (f57r), ℓ1086 (f152vc1)

Matt 21:17 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century]77
Και καταλιπων αυτους εξηλθεν εξω της πολεως εις βηθανιαν και ηυλισθη εκει.

Matt 21:17 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]84
Και καταλειπων αυτους εξηλθεν εξω της πολεως εις βηθανιαν και υλισεν εκει.

Matt 21:17 [Peshitta]
ܘܰܫܒ݂ܰܩ ܐܶܢܽܘܢ ܘܰܢܦ݂ܰܩ ܠܒ݂ܰܪ ܡܶܢ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܠܒ݂ܶܝܬ݂‌ܥܰܢܝܳܐ ܘܒ݂ܳܬ݂ ܬ݁ܰܡܳܢ܂

Matt 21:17 [Vulgate]
et relictis illis abiit foras extra civitatem in Bethaniam ibique mansit

Critical Apparatus :

(1) καταλιπων : א, B, G, S, W, Y, Ω, 1, 7, 8, 10, 11, 12, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (i), ℓ339 (ii), Majority
(2) καταλειπων : C, D, E, F, K, L, M, Δ, 4, 9, 13, ℓ1, ℓ1086

(3) εξω της πολεως : א¹, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1, ℓ339 (i), ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority
(4) OMIT εξω της πολεως : א*

(5) βηθανιαν : א, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33?, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1, ℓ339 (i), ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority
(6) βηθανειαν : D
(7) βηθανια : B
(8) βιθανιαν : Ω

(9) ηυλισθη : א, B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1, ℓ339 (i), ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority
(10) ηυλισθησαν : C
(11) υλισεν : Δ

(12) εκει : א, B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1, ℓ339 (i), ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority
(13) OMIT εκει : C

 

 

CΙΔ / Ϛ :

D (f69v), E (f66v), F (f36rc1), M (f67rc1), S (f58rc2), 4 (f43v), 7 (f54r), 9 (f57r), 10 (f54v), 11 (f100r), 12 (p140), 22 (f42r), 490 (f42vc1), 500 (f52v), 556 (f38r), 892 (f80v), 1701 (f43r)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 21:17

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.