Matthew 21:18

Πρωΐας δὲ ἐπανάγων εἰς τὴν πόλιν, ἐπείνασεν·

But in the morning as he was returning to the city, he hungered.

Matt 21:18 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]76
Πρωΐας δὲ ἐπανάγων εἰς τὴν πόλιν, ἐπείνασε.

MSS: Y, 7, 8, 22, 43, 201, 438, 700, 771, ℓ339

Matt 21:18 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f4vc2
Πρωϊας δε επαναγ·α·γων εις την πολιν επινασεν

Matt 21:18 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]17ac2
πρωϊ δε επαναγ·α·γων εις την πολιν επεινασεν

Matt 21:18 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]38
Πρωιας δε επαναγων εις την πολιν επινασεν·

Matt 21:18 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]69v
Πρωι δε παραγων εις την πολιν επεινασεν·

Matt 21:18 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]38vc1
Πρωΐας δὲ· ἐπανάγων εἰς τὴν πόλιν ἐπείνασεν·

MSS: E, G, K, M, S (f58vc1), Ω (p112c1), 1, 13 (f29rc1), 892 (f80v), 1582 (f56v)

Matt 21:18 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century]77
πρωϊας δε υπαγων εις την πολιν επινασεν·

Matt 21:18 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]84
Πρωιας δε επαναγων εις την πολιν επινασεν

Matt 21:18 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]56v-57r
πρωΐας δὲ ἐπανάγων εἰς τὴν πόλιν· ἐπίνασε·

Matt 21:18 [Lectionary ℓ339 (ii) (τῆ β’ τῆς ι’ ἑβδομάδος) (Egerton MS 2163) (12th century)]57vc2
Τῶ καιρῶ ἐκείνω ἐπανάγων ὀ ἰς εἰς τὴν πόλιν ἐπείνασεν·

Matt 21:18 [Lectionary ℓ339 (iii) (Egerton MS 2163) (12th century)]155vc1
Τῶ καιρῶ ἐκείνω· ἐπανάγων ὀ ἰς εἰς τὴν πολιν ἐπείνασε·

Matt 21:18 [Peshitta]
ܒ݁ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܗܦ݂ܰܟ݂ ܠܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܟ݁ܦ݂ܶܢ܂

Matt 21:18 [Vulgate]
mane autem revertens in civitatem esuriit

Critical Apparatus :

(1) πρωιας : א1, C, E, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 700, 771, 892, 1582, ℓ339 (i), Majority
(2) πρωι : א*, B, D

(3) επαναγων : א¹, B¹, C, E, G, K, M, S, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771, 892, 1582, ℓ339 (i), ℓ339 (ii), ℓ339 (iii), Majority
(4) επαναγαγων : א*, B*, L, 8, 43, 201, 771
(5) παραγων : D
(6) υπαγων : W
(7) ADD ο ιησους : 157

(8) επεινασε : Y, 7, 8, 22, 43, 201, 438, 700, 771, ℓ339 (i), ℓ339 (iii),
(9) επεινασεν : B, D, E, G, K, M, S, Ω, 1, 13, 33, 892, 1582, ℓ339 (ii)
(10) επινασεν : א, C, L, W, Δ
(11) επινασε : 44, 157

 

ΜΖ : Περὶ τῆς ξηρανθείσης συκῆς

E (f66v), M (f67rc1)

CΙΔ / Ϛ :

L (f46vc2), Ω (p112c1), S (f58vc1), 7 (f54r), 157 (f78r), 1582 (f56v)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 21:18

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.