Matthew 21:19

καὶ ἰδὼν συκῆν μίαν ἐπὶ τῆς ὁδοῦ ἠλθεν ἐπ’ αὐτήν, καὶ οὐδὲν εὗρεν ἐν αὐτῇ εἰ μὴ φύλλα μόνον· καὶ λέγει αὐτῇ· μηκέτι ἐκ σοῦ καρπὸς γένηται εἰς τὸν αἰῶνα· καὶ ἐξηράνθη παραχρῆμα ἡ συκῆ.

When he saw a fig tree on the roadside, he came to it, and he found nothing on it except leaves only; and he says to it, “Fruit will no longer grow from you forever.” And the fig tree withered at once.

* withered OR at once

Matt 21:19 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]76-77
Καὶ ἰδὼν συκῆν μίαν ἐπὶ τῆς ὁδοῦ, ἠλθεν ἐπ’ αὐτήν, καὶ οὐδὲν εὗρεν ἐν αὐτῇ εἰ μὴ φύλλα μόνον· καὶ λέγει αὐτῇ· Μηκέτι ἐκ σοῦ καρπὸς γένηται εἰς τὸν αἰῶνα. Καὶ ἐξηράνθη παραχρῆμα ἡ συκῆ.

MSS: C, E, G, S, Y, Δ, Ω (p112c1-2), 1, 7, 8, 9 (f57r), 11 (f100r), 12 (p141), 13 (f29rc1), 22, 44, 438 (f93r-v), 490, 501 (f39r), 502 (f33v), 771, 892, 1582, 1701 (f43v), ℓ339

Matt 21:19 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f4vc3
και ϊδων συκην μιαν επι της οδου ηλθεν επ αυτην και ουδεν ενυρενεν αυτη ει μη φυλλα μονον και λεγει αυτη μηκετι εκ σου καρπος γενοιτο εις τον αιωνα και εξηρανθη παραχρημα η συκη

Matt 21:19 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]17ac2
και ιδων συκην μιαν επι της οδου ηλθεν επ αυτην και ουδεν ευρεν εν αυτη ει μη φυλλα μονον και λεγει αυτη ου μηκετι εκ σου καρπος γενηται εις τον αιωνα και εξηρανθη παραχρημα η συκη

Matt 21:19 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]38
και ιδων συκην μιαν επι της οδου ηλθεν επ αυτην· και ουδεν ευρεν εν αυτη ει μη φυλλα μονον· και λεγει αυτη μηκετι εκ σου καρπος γενηται εις τον αιωνα· και εξηρανθη παραχρημα η συκη·

Matt 21:19 [Codex Bezae Cantabrigensis (D05) (5th century)]69v
και ειδων συκην μειαν επι της οδου· ηλθεν επ αυτην και ουδεν ευρεν εν αυτη ει μη φυλλα μονον και λεγει αυτη μηκετι εξ ου καρπος γενηται εις τον αιωνα και εξηρανθη παραχρημα η συκη

Matt 21:19 [Codex Seidelianus I (Harley MS 5684) (G011) (9th century)]38vc2
καὶ ϊδὼν συκῆν μίαν ἐπι τῆς ὁδοῦ ἦλθεν ἐπ’ αυτήν καὶ οὐδεν εὗρεν ἐ- αὐτῆ· εἰ μὴ φύλλα μόνον καὶ λέγει αὐτῆ μηκέτι ἐκ σοῦ καρπὸς γένηται εἰς τὸν αἰῶνα· καὶ ἐξηράνθη παραχρῆμα ἡ συκῆ.

Matt 21:19 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]59v
καὶ ἰδὼν συκῆν μίαν ἐπὶ τῆς ὁδοῦ· ἠλθεν ἐπ’ αὐτήν· καὶ οὐδὲν εὗρεν ἐν αὐτῆ· εἰ μὴ φύλα μόνον· καὶ λέγει αὐτῆ· μηκέτι ἐκ σοῦ καρπὸς γένηται εἰς τὸν αἰῶνα· καὶ ἐξηράνθη παραχρῆμα ἡ συκῆ·

Matt 21:19 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century]77
και ϊδων συκην μιαν επι της οδου ηλθεν επ αυτης και ουδεν ευρεν εν αυτη ει μη φυλλα μονον και λεγει αυτη μηκετι εκ σου καρπος γενηται εις τον αιωνα και εξηρανθη παραχρημα η συκη·

Matt 21:19 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]84-85
Και ῖδων συκην μιαν επι της οδου ηλθεν επαυτην· και ουδεν ευρεν εν αυτη ειμη φυλλα μονον· Και λεγει αυτη· Μηκετι εκ σου καρπος γενηται εις τον αιωνα· Και εξηρανθη παραχρημα η συκη

Matt 21:19 [Minuscule 700 (Egerton MS 2610) (11th century)]64r-v
ϰ ἰδὼν συκῆν μίαν ἐπὶ τῆς ὁδοῦ, ἠλθεν ἐπ’ αὐτήν, καὶ οὐδὲν εὗρεν ἐν αὐτῇ εἰ μὴ φύλλα μόνα· καὶ λέγει αὐτῇ· μηκέτι ἐκ σοῦ καρπὸς γένηται εἰς τὸν αἰῶνα· καὶ ἐξηράνθη παραχρῆμα ἡ συκῆ.

Matt 21:19 [Peshitta]
ܘܰܚܙܳܐ ܬ݁ܺܬ݁ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܒ݁ܽܐܘܪܚܳܐ ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܠܘܳܬ݂ܳܗ ܘܠܳܐ ܐܶܫܟ݁ܰܚ ܒ݁ܳܗ ܡܶܕ݁ܶܡ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܛܰܪܦ݂ܶܐ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ ܠܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܒ݁ܶܟ݂ܝ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܦ݁ܺܐܪܶܐ ܠܥܳܠܰܡ ܘܡܶܚܕ݂ܳܐ ܝܶܒ݂ܫܰܬ݂ ܬ݁ܺܬ݁ܳܐ ܗܳܝ܂

Matt 21:19 [Vulgate]
et videns fici arborem unam secus viam venit ad eam et nihil invenit in ea nisi folia tantum et ait illi numquam ex te fructus nascatur in sempiternum et arefacta est continuo ficulnea

Critical Apparatus :

(1) ιδων : א, B, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (i), ℓ339 (ii), ℓ339 (iii), Majority
(2) ειδων : D

(3) μιαν : א, B, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33?, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (i), ℓ339 (ii), ℓ339 (iii), Majority
(4) μειαν : D

(5) αυτην : א, B, C, D, E, F, G, K, M, S, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (i), ℓ339 (ii), ℓ339 (iii), Majority
(6) αυτης : L, W, 157,

(7) και ουδεν :  א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33?, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556c, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (i), ℓ339 (ii), ℓ339 (iii), Majority
(8) OMIT και : 556*

(9) ευρεν : א¹, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33?, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (i), ℓ339 (ii), ℓ339 (iii), Majority
(10) OMIT ευρεν : א*

(11) εν αυτη : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33?, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 1582, 1701, ℓ339 (i), ℓ339 (ii), ℓ339 (iii), Majority
(12) επ αυτη : 901

(13) ει μη : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (i), ℓ339 (ii), Majority
(14) ει μι : 4, ℓ339 (iii)

(15) φυλλα : א, B, C, D, E, F, G, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (i), ℓ339 (ii), ℓ339 (iii), Majority
(16) φυλα : K

(17) μονον : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 771, 892, 1582, 1701, ℓ339 (i), ℓ339 (iii), Majority
(18) μονα : 700, 901, ℓ339 (ii)

(19) μηκετι : א, C, D, E, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (i), ℓ339 (ii), ℓ339 (iii), Majority
(20) μηκετη : F
(21) ου μηκετι : B, L

(22) εκ σου : א, B, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (i), ℓ339 (ii), ℓ339 (iii), Majority, Vulgate
(23) εξ ου : D

(24) γενηται εις τον αιωνα : B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33?, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (i), ℓ339 (ii), Majority
(25) γενητυ εις τον αιωνα : 500,
(26) γενοιτο εις τον αιωνα : א
(27) εις τον αιωνα γενηται : ℓ339 (iii)

(28) εξηρανθη παραχρημα η συκη : א, B, C, D, E, F, G, K, L, S, W, Y, Δ, 1, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (i), ℓ339 (ii), ℓ339 (iii), Majority
(29) εξηρανθη η συκη παραχρημα : M
(30) παραχρημα εξηρανθη η συκη : 10

 

 

MSS:

(i) ℓ339 (iii) (f155vc1) : ει μι

 

ΜΖ : Περὶ τῆς ξηρανθείσης συκῆς

7 (f54r), 22 (f42r), 1582 (f56v), 1701 (ξηρανθησης) (f43v)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 21:19

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.