Matthew 21:21

Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν καὶ μὴ διακριθῆτε, οὐ μόνον τὸ τῆς συκῆς ποιήσετε, ἀλλὰ κἂν τῷ ὄρει τούτῳ εἴπητε· ἄρθητι καὶ βλήθητι εἰς τὴν θάλασσαν, γενήσεται.

Then Jesus answered, he said to them, “Amen I say to you, if you have faith and doubt not, you will do not only to the fig tree, but even if you will say to this mountain, ‘Be removed and cast into the sea,’ it will happen.”

Matt 21:21 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]77
Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς, εἶπεν αὐτοῖς· Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν, καὶ μὴ διακριθῆτε, οὐ μόνον τὸ τῆς συκῆς ποιήσετε, ἀλλὰ κἂν τῷ ὄρει τούτῳ εἴπητε· Ἄρθητι, καὶ βλήθητι εἰς τὴν θάλασσαν, γενήσεται.

MSS: B, C, F (f36vc1), K (f59v-60r), M, Y, Ω, 1, 7, 8, 12, 13 (f29rc1-2), 22, 43 (f46v-47r), 157, 201 (f54rc1), 438, 490, 501, 502, 556, 700, 771, 892 (f81r), 1582 (f57r), 1701 (f43v))

Matt 21:21 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f4vc3
Αποκριθεις δε ο ΙC ειπεν αυτοις αμη- λεγω ϋμιν εαν εχητε πιστιν και μη διακριθητε ου μονον το της συκης ποιησετε αλλα κα- τω ορι τουτω ειπητε αρθητι και βληθητι εις την θαλασσα- γενησετε :

Matt 21:21 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]17ac2
αποκριθεις δε ο ΙC ειπεν αυτοις αμην λεγω υμιν εαν εχητε πιστιν και μη διακριθητε ου μονον το της συκης ποιησετε αλλα καν τω ορει τουτω ειπητε αρθητι και βληθητι εις την θαλασσαν γενησεται

Matt 21:21 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]38
Αποκριθεις δε ο ΙC ειπεν αυτοις αμην λεγω υμιν· εαν εχητε πιστιν και μη διακριθητε· ου μονον το της συκης ποιησετε αλλα καν τω ορει τουτω ειπητε αρθητι και βληθητι εις την θαλασσαν γενησεται·

Matt 21:21 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]70v
: Αποκρεις δε ο ιης ειπεν αυτοις αμην λεγω ϋμειν· εαν εχητε πιστιν και μη διακριθηται ου μονον το της συκης ποιησετε αλλα και τω ορει τουτω εαν ειπητε αρθητι και βληθητι εις την θαλασσαν γενησεται

Matt 21:21[Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]38v-39r
ἀποκριΘεὶς δὲ ὁ ΙC· εἶπεν αὐτοῖς ἀμὴν· λέγω ὑμῖν· ἐὰν ἔχητε πίστιν καὶ μὴ διακριθῆτε· οὐ μόνο- τὸν τῆς συκῆς ποιήσετε· ἀλλὰ κὰν τῶ ὄρει τούτω εἴπητε ἄρθητι καὶ βλήθητι εἰς τὴν θάλασσαν· γενήσεται

Matt 21:21 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]57r
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ις, εἶπεν αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν· ἐὰν ἔχητε πίστην καὶ μὴ διακριθῆτε· οὐ μόνον τὸ τῆς συκῆς ποιήσετε· ἀλλὰ κἂν τῶ ὄρει τούτω εἴπητε· ἄρθητι καὶ βλήθητι εἰς τὴν θάλασσαν, γενήσεται·

Matt 21:21 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century]77
Αποκριθεις δε ο ΙC ειπεν αυτοις αμην λεγω ὑμιν εαν εχηται πιστιν και μη διακριθηται· ου μονον το της συκης ποιησεται αλλα και τω ορι τουτω ειπηται αρθητι και βληθητι εις την θαλασσαν γενησεται·

Matt 21:21 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]85
Αποκριθεις δε ο ΙC ειπεν αυτοις αμην λεγω υμιν Εαν εχητε πιστιν· και μη διακριθητε ουμονοντο της συκης ποιησεται αλλα καν τω ορει τουτω ειπητε Αρθητι και βληθητι εις την θαλασσαν γενησεται.

Matt 21:21 [Peshitta]
ܥܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܶܐܢ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܘܠܳܐ ܬ݁ܶܬ݂ܦ݁ܰܠܓ݂ܽܘܢ ܠܳܐ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܬ݂ܺܬ݁ܳܐ ܬ݁ܶܥܒ݁ܕ݂ܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ݂ܶܢ ܠܛܽܘܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܬ݁ܺܐܡܪܽܘܢ ܕ݁ܶܐܫܬ݁ܰܩ݈ܠ ܘܦ݂ܶܠ ܒ݁ܝܰܡܳܐ ܬ݁ܶܗܘܶܐ܂

Matt 21:21 [Vulgate]
respondens autem Iesus ait eis amen dico vobis si habueritis fidem et non haesitaveritis non solum de ficulnea facietis sed et si monti huic dixeritis tolle et iacta te in mare fiet

Critical Apparatus :

(1) αποκριθεις : א, B, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), ℓ339 (iii), Majority
(2) αποκρεις : D

(3) υμιν : א, B, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), ℓ339 (iii), Majority
(4) υμειν : D

(5) εχητε : א, B, C, D, F, G, K, L, M, S, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490,, 500, 501, 502 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (iii), Majority
(6) εχηται : W
(7) εχειτε : E, 4, ℓ339 (ii)

(8) πιστιν : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), ℓ339 (iii), Majority
(9) πιστην : 4, 44

(10) διακριθητε : א, B, C, E, F, G, K, L, M, S, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), ℓ339 (iii), Majority
(11) διακριθηται : D, W
(12) ADD εν τη καρδια υμων : 500

(12) το : א, B, C, D, E, F, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), ℓ339 (iii), Majority
(13) τον : G

(14) ποιησετε : א, B, C, D, E, F, G, K, M, S, Y, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), ℓ339 (iii), Majority
(15) ποιησεται : L, W, Δ, 33,
(16) ποιησητε : 10, 11, 500

(17) καν : א, B, C, E, F, G, K, L, M, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700,  771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), ℓ339 (iii), Majority
(18) και : D, S, W

(19) τω : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (iii), Majority
(20) το : 9, ℓ339 (ii)

(21) ορει : B, C, D, E¹, F, K, L, M, S, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), ℓ339 (iii), Majority
(22) ορι : א, E*, W

(23) τουτω : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω,, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), Majority
(24) τουτο : ℓ339 (iii)

(25) ειπητε : א, B, C, E, F, G, K, L, M, S, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), ℓ339 (iii), Majority
(26) ειπηται : W
(27) εαν ειπητε : D

(28) βληθητι : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), ℓ339 (iii), Majority
(29) βλυθητι : 4

(30) γενησεται : B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 1582, 1701, ℓ339 (ii), ℓ339 (iii), Majority
(31) γεννησεται : 901
(32) γενησετε : א

 

 

CΙΕ / Ϛ :

D (f70v), F (f36vc1), L (f47rc1-2), M (f67rc1), S (f58vc1), Ω (p112c2), 4 (f44r), 7 (f54v), 9 (f57r), 10 (f55r), 11 (f100v), 12 (p141), 22 (f42v), 490 (f42vc1-2), 500 (f52v), 501 (f39r), 502 (f33v), 556 (f38r-v),  892 (f81r), 1582 (f57r), 1701 (f43v)

CΙΕ / Ε :

E (f67r)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 21:21

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.