Matthew 21:22

Καὶ πάντα ὅσα ἐὰν αἰτήσητε ἐν τῇ προσευχῇ πιστεύοντες, λήψεσθε.

And all things, whatever you ask in prayer, if believing, you will receive.

Matt 21:22 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]77
Καὶ πάντα ὅσα ἂν αἰτήσητε ἐν τῇ προσευχῇ, πιστεύοντες, λήψεσθε.

MSS: 8, 43

Matt 21:22 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f4vc3
και παντα οσα αν αιτησητε εν τη προσευχη πιστευοντες λημψεσθε :

Matt 21:22 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]17ac1-2
και παντα οσα αν αιτησητε εν τη προσευχη πιστευοντες λημψεσθε

Matt 21:22 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]38
Και παντα οσα εαν αιτησητε εν τη προσευχη πιστευοντες ληψεσθε·

Matt 21:22 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]70v|CΙϚ
: Και παντα οσα αιτησητε εν τη προσευχη πιστευοντες λημψεσθαι

Matt 21:22 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]39rc1
Καὶ πάντα ὅσα εἂν αἰτήσητε· ἐν τῆ προσευχῆ πιστεύοντες λήψεσθε.

MSS: C, G, K, Y, Ω (p112c2-113c1), 22, 44, 201, 438 (f93v-94r), 700, 771

Matt 21:22 [Codex Regius (Grec 62) (L019) (8th century)]47rc2

Matt 21:22 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century]77
και παντα οσα εαν αιτησηται εν τη προσευχη πιστευοντες λημψεσθαι

Matt 21:22 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]85
Και παντα οσαεαν αιτησητε εν τη προσευχη πιστευοντες ληψεσθαι

Matt 21:22 [Peshitta]
ܘܟ݂ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܬ݂ܶܫܶܐܠܽܘܢ ܒ݁ܰܨܠܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܬ݂ܗܰܝܡܢܽܘܢ ܬ݁ܶܣܒ݂ܽܘܢ܂

Matt 21:22 [Vulgate]
et omnia quaecumque petieritis in oratione credentes accipietis

Critical Apparatus :

(1) αν : א, B, 8, 13, 43
(2) εαν : C, G, K, L, W, Y, Δ, Ω, 22, 44, 201, 438, 700, 771
(3) OMIT αν : D

(4) αιτησητε : א, B, C, D, G, K, Y, Δ, Ω, 8, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771
(5) αιτησηται : W, 13
(6) αιτησησθαι : L

(7) ληψεσθε : C, G, K, Y, Ω, 8, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771
(8) λημψεσθε : א, B
(9) λημψεσθαι : D, L, W
(10) ληψεσθαι : Δ
(11) ληψεσται : 13

 

CΙϚ  /  Δ  :

D (f70v), 22 (f42v), Ω (p112c2-113c1)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 21:22

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.