Matthew 21:22

Καὶ πάντα ὅσα ἐὰν αἰτήσητε ἐν τῇ προσευχῇ πιστεύοντες, λήψεσθε.

And all things, whatever you ask in prayer, if believing, you will receive.

Matt 21:22 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]77
Καὶ πάντα ὅσα ἂν αἰτήσητε ἐν τῇ προσευχῇ, πιστεύοντες, λήψεσθε.

MSS: 1, 7, 8, 43, 490, 501, 502, 1582 (f57r), ℓ339 (ii) (f58rc1)

Matt 21:22 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f4vc3
και παντα οσα αν αιτησητε εν τη προσευχη πιστευοντες λημψεσθε :

Matt 21:22 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]17ac1-2
και παντα οσα αν αιτησητε εν τη προσευχη πιστευοντες λημψεσθε

Matt 21:22 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]38
Και παντα οσα εαν αιτησητε εν τη προσευχη πιστευοντες ληψεσθε·

Matt 21:22 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]70v
: Και παντα οσα αιτησητε εν τη προσευχη πιστευοντες λημψεσθαι

Matt 21:22 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]39rc1
Καὶ πάντα ὅσα εἂν αἰτήσητε· ἐν τῆ προσευχῆ πιστεύοντες λήψεσθε.

MSS: C, E (f67r), F (f36vc1-2), G, K, S (f58vc1-2), Y, Ω (p112c2-113c1), 9, 10, 11, 12, 22, 44, 157, 201, 438 (f93v-94r), 500, 556 (f38v), 700, 771, 1701 (f43v)

Matt 21:22 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century]77
και παντα οσα εαν αιτησηται εν τη προσευχη πιστευοντες λημψεσθαι

Matt 21:22 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]85
Και παντα οσαεαν αιτησητε εν τη προσευχη πιστευοντες ληψεσθαι

Matt 21:22 [Peshitta]
ܘܟ݂ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܬ݂ܶܫܶܐܠܽܘܢ ܒ݁ܰܨܠܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܬ݂ܗܰܝܡܢܽܘܢ ܬ݁ܶܣܒ݂ܽܘܢ܂

Matt 21:22 [Vulgate]
et omnia quaecumque petieritis in oratione credentes accipietis

Critical Apparatus :

(1) αν : א, B, 1, 4, 7, 8, 13, 33, 43, 490, 501, 502, 892, 1582, ℓ339 (ii)
(2) εαν : C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 9, 10, 11, 12, 22, 44, 157, 201, 438, 500, 556, 700, 771, 901, 1701, ℓ339 (iii), Tregelles
(3) OMIT αν : D

(4) αιτησητε : א, B, C, D, E, F, G, K, S, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), ℓ339 (iii),
(5) αιτησηται : M, 13
(6) αιτησησθαι : L
(7) αιτησεισθαι : 4

(8) ληψεσθε : C, E, F, G, K, M, S, Y, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), Stephanus, Beza, Elzevir
(9) λημψεσθε : א, B, Lachmann, Tischendorf, Tregelles, Westcott & Hort,
(10) λημψεσθαι : D, L, W, 33,
(11) ληψεσθαι : Δ, 892, ℓ339 (iii)
(12) ληψεσται : 13

 

 

CΙϚ / Δ :

D (f70v), F (f36vc1), L (f47rc2), M (f67rc2-vc1), S (f58vc1-2), Ω (p112c2-113c1), 4 (f44r), 7 (f54v), 9 (f57v), 10 (f55r), 11 (f100v), 12 (p141), 22 (f42v), 157 (f78v), 490 (f42vc2), 500 (f52v), 501 (f39r), 502 (f33v), 556 (f38v), 892 (f81r), 1582 (f57r), 1701 (f43v)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 21:22

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.