Matthew 21:23

Καὶ ἐλθόντι αὐτῷ εἰς τὸ ἱερὸν, προσῆλθον αὐτῷ διδάσκοντι οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ λέγοντες· ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς; καὶ τίς σοι ἔδωκεν τὴν ἐξουσίαν ταύτην;

When he came into the temple, the chief priests and the elders of the people came to him while he was teaching, saying, “By what authority are you doing these things? And who gave you this authority?”

Matt 21:23 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]77
Καὶ ἐλθόντι αὐτῷ εἰς τὸ ἱερὸν, προσῆλθον αὐτῷ διδάσκοντι οἱ Ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ, λέγοντες· Ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς; καὶ τίς σοι ἔδωκε τὴν ἐξουσίαν ταύτην;

MSS: Y¹, 4 (f44r), 8, 9, 10, 11, 12, 22, 43, 44, 201, 438, 490, 500, 771, 901 (f38v), 1701 (f43v-44r), ℓ339 (iii) (f155vc2)

Matt 21:23 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f4vc3
και ελθοντος αυτου εις το ϊερον προσηλθον αυτω διδασκοντι οι αρχϊερεις και οι πρεσβυτεροι του λαου λεγοντες εν ποια εξουσια ταυτα ποιεις και τις σοι εδωκεν την εξουσιαν ταυτην

Matt 21:23 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]17ac3|ΡΚΓ
Και ελθοντος αυτου εις το ιερον προσηλθον αυτω διδασκοντι οι αρχιερεις και οι πρεσβυτεροι του λαου λεγοντες εν ποια εξουσια ταυτα ποιεις και τις σοι εδωκεν την εξουσιαν ταυτην

MSS: B, L, 13

Matt 21:23 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]38
Και ελθοντες αυτου εις το ιερον προσηλθον αυτω διδασκοντι οι αρχιερεις και οι πρεσβυτεροι του λαου λεγοντες εν ποια εξουσια ταυτα ποιεις· η τις σοι εδωκεν την εξουσιαν ταυτην·

Matt 21:23 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]70v
: Και ελθοντος αυτου εις το ϊερον προσηλθον αυτω διδασκοντει οι αρχιερεις και οι πρεσβυτεροι του λαου λεγοντες εν ποια εξουσεια ταυτα ποιεις και τις σοι εδωκεν την εξουσειαν ταυτην

Matt 21:23 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]39rc1
Καὶ ἐλθόντι αὐτῶ εἰς τὸ ϊερὸν. προσῆλθον αὐτῶ. διδάσκοντι οἱ ἀρχιερεῖς. καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ λέγοντες ἐν ποία ἐξουσία ταῦτα ποιεῖς καὶ τίς σοι ἔδωκεν την ἐξουσιαν ταύτην.

MSS: E (f67r), F (f36vc2), G, M, Ω

Matt 21:23 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]60r
Καὶ ἐισελθόντι αὐτῶ εἰς τὸ ῒερὸν· προσῆλθον αὐτῶ διδάσκοντι οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ· λέγοντες· ἐν ποία ἐξουσία ταῦτα ποιεῖς· καὶ τίς σοι ἔδωκεν τὴν ἐξουσίαν ταύτην·

Matt 21:23 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century]77
Και ελθοντι αυτω εις το ϊερον προσηλθεν αυτω διδασκοντι οι αρχιερεις και οι πρεσβυτεροι του λαου λεγοντες· εν ποια εξουσια ταυτα ποιεις· και τις σοι εδωκεν την εξουσιαν ταυτην

Matt 21:23 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]85
Και ελθοντι αυτω εις το ιερον προσηλθον αυτω διδασκοντι οι αρχιερεις και πρεσβυτεροι του λαου λεγοντες· Εν ποια εξουσια ταυτα ποιεις. Και τις σοι εδωκεν την εξουσιαν ταυτην.

Matt 21:23 [Minuscule 700 (Egerton MS 2610) (11th century)]64v
και ελθοντος αυτου εις το ιερον, προσηλθον αυτω διδασκον{τι} οι αρχιερεις και οι πρεσβυτεροι του λαου λεγοντες· εν ποια εξουσια ταυτα ποιεις, και τις σοι εδωκε την εξουσιαν ταυτην·

Matt 21:23 [Lectionary ℓ339 (3rd day/10th week) (Egerton MS 2163) (12th century)]58rc1
Τῶ καιρῶ ἐκείνω ἐλθοντι τῶ ἰῦ εἰς τὸ ἱερὸν- καὶ διδάσκοντι προσῆλθον αὐτῶ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ λέγοντες· ἐν ποῖα ἐξουσία ταῦτα ποιεῖς· καὶ τίς σοι ἔδωκε τὴν ἐξουσίαν ταύτην·

Matt 21:23 [Peshitta]
ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܠܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܩܪܶܒ݂ܘ ܠܶܗ ܪܰܒ݁ܰܝ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܘܩܰܫܺܝܫܶܐ ܕ݁ܥܰܡܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܰܠܶܦ݂ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܒ݁ܰܐܝܢܳܐ ܫܽܘܠܛܳܢ ܗܳܠܶܝܢ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܘܡܰܢܽܘ ܝܰܗ݈ܒ݂ ܠܳܟ݂ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ܂

Matt 21:23 [Vulgate]
et cum venisset in templum accesserunt ad eum docentem principes sacerdotum et seniores populi dicentes in qua potestate haec facis et quis tibi dedit hanc potestatem

Critical Apparatus :

(1) και ελθοντι : E, F, G, M, W, Y, Δ, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 771, 901, 1701, ℓ339?, ℓ339 (iii), Majority
(2) και ελθοντος : א, B, D, L, 1, 13, 33, 700, 892, 1582
(3) και ελθοντες : C
(4) και εισελθοντι : K
(5) OMIT και : S

(6) αυτω (i) : E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 43, 44, 157, 201, 448, 490, 500, 501, 502, 556, 771, 901, 1701, ℓ339 (iii), Majority
(7) αυτου : א, B, C, D, L, 1, 13, 33, 700, 892, 1582

(8) προσηλθον : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, Y, Δ, Ω, 1, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (iii), Majority
(9) προσηλθαν : 33
(10) προσηλθεν : W
(11) διδασκοντι προσηλθον αυτω : 7§, ℓ339§

(12) διδασκοντι : א, B, C, E, F, G, K, L, M, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7§, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339§, ℓ339 (iii), Majority
(13) διδασκοντει : D

(14) οι πρεσβυτεροι : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y¹, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (iii), Majority
(15) OMIT οι : Y*, Δ

(16) του λαου : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (iii), Majority
(17) OMIT του λαου : 556

(18) εξουσια : א, B, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (iii), Majority
(19) εξουσεια : D

(20) και τις : א, B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(21) και τι : 502
(22) η τις : C

(23) εδωκε : Y, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 43, 44, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (iii),
(24) εδωκεν : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Δ, Ω, 13, 33, 501,
(25) δεδωκε : 502
(26) την εξουσιαν εδωκε : 157§

(27) εξουσιαν : א, B, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157§, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (iii), Majority
(28) εξουσειαν : D

 

 

ΜΗ : Περὶ τῶν ἐπερωτησάντων τὸν κύριον ἀρχιερέων καὶ πρεσβυτέρων  

F, 9, 10, 11, 12, 157, 500, 501 (ΜΖ’) (f39r), 502

 

CΙΖ / Β : 

D (f70v), E (f67r), F (f36vc2), M (f67vc1), S (f58vc2), Ω (p113c1), 4 (f44r), 7 (f54v), 9 (f57v), 10 (f55r), 11 (f100v), 12 (p141), 22 (f42v), 157 (f78v), 490 (f42vc2), 500 (f52v), 501 (f39r), 502 (f33v), 556 (f3v), 892 (f81r), 1582 (f57r), 1701 (f43v)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 21:23

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.