Matthew 21:24

Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· ἐρωτήσω ὑμᾶς κἀγὼ λόγον ἕνα, ὃν ἐὰν εἴπητέ μοι κἀγὼ ὑμῖν ἐρῶ ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ.

Then Jesus answered, he said to them, “I also will ask you one thing, which if you tell me, I will also tell you by what authority I do these things.

Matt 21:24 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]77
Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς, εἶπεν αὐτοῖς· Ἐρωτήσω ὑμᾶς κἀγὼ λόγον ἕνα· ὃν ἐὰν εἴπητέ μοι, κἀγὼ ὑμῖν ἐρῶ ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ·

MSS: B, E (f67r-v), G, K, M, S, W, Y (f45v-46r|92-93), Ω, 1, 4, 7, 8 (f53vc1-2), 9 (f57v), 10 (f55r-v), 12 (p141-142), 22, 43, 44 (f57r-v), 201, 438, 490, 500 (f53r), 501 (f39r), 556, 771, 892 (f81r-v), 1582, 1701 (f44r), ℓ339 (f58rc1-2)

Matt 21:24 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f4vc3-4
Αποκριθεις δε ο ΙC ειπεν αυτοις ερωτησω ϋμας και εγω λογον ενα ον εαν ειπητε μοι και εγω ϋμιν ερω εν ποια εξουσια ταυτα ποιω

Matt 21:24 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]17ac3
Αποκριθεις δε ο ΙC ειπεν αυτοις ερωτησω υμας καγω λογον ενα ον εαν ειπητε μοι καγω υμιν ερω εν ποια εξουσια ταυτα ποιω

Matt 21:24 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]38
Αποκριθεις δε ο ΙC ειπεν αυτοις ερωτησω μυας καγω ενα λογον ον εαν ειπητε μοι· καγω υμιν ερω εν ποια εξουσια ταυτα ποιω·

Matt 21:24 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]70v
Αποκρειθεις δε ο ιης ειπεν αυτοις επερωτησω ϋμας καγω ενα λογον ον εαν ειπητε μοι καγω ϋμειν ερω εν ποια εξουσια ταυτα ποιω

Matt 21:24 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]39rc1-2
Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ΙC εἶπεν αὐτοῖς ἐρωτήσω ὑμᾶς καγὼ λόγον ἕνα ὃν ἐὰν εἴπητέ μοι. κἀγω ὑμῖν ἐρῶ. ἐν ποία ἐξȢσία· ταῦτα ποιῶ·

Matt 21:24 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century]78
Αποκριθεις δε ο ΙC ειπεν αυτοις ερωτησω ὑμας καγω λογον ενα ον εαν ειπητε μοι, καγω ὑμιν ερω εν ποια εξουσια ταυτα ποιω

Matt 21:24 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]85
Αποκριθεις δε ο ΙC ειπεν αυτοις· Ερωτησω υμας καγω λογον ενα. Ον εαν ειπητε μοι Καγω υμιν ερω. Εν ποια εξουσια ταυτα ποιω.

Matt 12:42 [Minuscule 700 (Egerton MS 2610) (11th century)]64v-65r
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἰς  εἶπεν αὐτοῖς· ἐρωτήσω ὑμᾶς ϰ ἐγὼ λόγον ἕνα· ὃν ἐὰν εἴπητέ μοι, κἀγὼ ὑμῖν ἐρῷ ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῷ·

Matt 21:24 [Peshitta]
ܥܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܐܶܫܰܐܶܠܟ݂ܽܘܢ ܐܳܦ݂ ܐܶܢܳܐ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܘܶܐܢ ܬ݁ܺܐܡܪܽܘܢ ܠܺܝ ܘܳܐܦ݂ ܐܶܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܰܐܝܢܳܐ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܐ݈ܢܳܐ܂

Matt 21:24 [Vulgate]
respondens Iesus dixit illis interrogabo vos et ego unum sermonem quem si dixeritis mihi et ego vobis dicam in qua potestate haec facio

Critical Apparatus :

(1) αποκριθεις : א, B, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (iii)
(2) αποκρειθεις : D

(3) δε : א, B, C, D, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (iii)
(4) OMIT δε : L

(5) ερωτησω : א, B, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (iii)
(6) ερωτισω : 11, 13,
(7) επερωτησω : D, 502

(8) υμας : א, B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (iii)
(9) μυας : C

(10) καγω (i) : B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (iii)
(11) και εγω : 700, א

(12) λογον ενα : א, B, E, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (iii)
(13) ενα λογον : C, D, F, 157, 901,

(14) ον : א*, B, C, D, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (iii)
(15) ο : א¹, L

(16) ειπητε : א, B, C, D, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (iii)
(17) ειπιτε : L

(18) καγω (ii) : B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (iii)
(19) και εγω : 33, 13, א

(20) υμιν ερω : א, B, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (iii)
(21) υμειν ερω : D
(22) ερω υμιν : 33
(23) υμιν λεγω : 157

 

 

MSS:

(i) ℓ339 (iii) (f155vc2) : ἐρῶ ἐν ἐν ποία

 

 

A Textual Commentary On Matthew 21:24

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.