Matthew 21:26

ἐὰν δὲ εἴπωμεν· ἐξ ἀνθρώπων, φοβούμεθα τὸν ὄχλον· πάντες γὰρ ἔχουσιν τὸν Ἰωάννην ὡς προφήτην.

“But if we say, ‘From men,’ we fear the people; for all hold John as a prophet.”

Matt 21:26 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]77
Ἐὰν δὲ εἴπωμεν, Ἐξ ἀνθρώπων· φοβούμεθα τὸν ὄχλον· πάντες γὰρ ἔχουσι τὸν Ἰωάννην ὡς προφήτην.

MSS: F (f37rc1), M (f67vc2), S (f59rc1), Y, Ω, 7?, 8, 9 (f57v), 10 (f55v), 11 (f101r), 12 (p142), 43, 201, 44, 438, 490 (f43rc1), 500 (f53r), 501 (f39v), 502 (f34r), 556, 700, 771, 901 (f38v), ℓ339 (iii) (f155v-156rc)

Matt 21:26 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f4vc4
Εαν δε ειπωμεν εξ ανων φοβουμεθα τον οχλον παντες γαρ ως προφητην εχουσι το- ïωαννην

MSS: א, L (f47vc1), 157 (f79r), 892 (f81v)

Matt 21:26 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]17ac3
εαν δε ειπωμεν εξ ανθρωπων φοβουμεθα τον οχλον παντες γαρ ως προφητην εχουσιν τον ïωανην

Matt 21:26 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]38
εαν δε ειπωμεν εξ ανων φοβουμεθα τον οχλον παντες γαρ ως προφητην εχουσιν τον ïωαννην·

MSS: C, 33 (f110r)

Matt 21:26 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]70v
Εαν δε ειπωμεν εξ ανθρωπων φοβουμεθα τον οχλον· παντες γαρ εχουσιν τον ïωαννην· ως προφητην

Matt 21:26 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]39rc2
ἐὰν δὲ εἴπωμεν ἐξ ἀνων· φοβούμεθα τὸν ὄχλον· πάντες γὰρ ἔχουσιν τὸν ïωάννην ὡς προφήτη-·

MSS: E (f67v), G

Matt 21:26 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]60r
ἐὰν δὲ εἴπωμεν· ἐξ ἀνων· φοβούμεθα τὸν ὄχλον· πάντες γὰρ ἔχουσι τὸν ïωάννην ὁς προφήτην·

Matt 21:26 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century]78
εαν δε ειπωμεν εξ ανθρωπου φοβουμεθα τον οχλον παντες γαρ εχουσιν τον ïωαννην ως προφητην

Matt 21:26 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]85
Εαν δε ειπωμεν εξ ανθρωπων. Φοβουμεθα τον οχλον. Παντες γαρ εχουσιν τον Ῑωαννην ως προφητην

Matt 21:26 [Peshitta]
ܘܰܕ݂ܢܺܐܡܰܪ ܡܶܢ ܒ݁ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܕ݁ܳܚܠܺܝܢ ܐܶܢܰܚܢܰܢ ܡܶܢ ܟ݁ܶܢܫܳܐ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܐܰܝܟ݂ ܢܒ݂ܺܝܳܐ ܐܰܚܺܝܕ݂ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܶܗ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ܂

Matt 21:26 [Vulgate]
si autem dixerimus ex hominibus timemus turbam omnes enim habent Iohannem sicut prophetam

Critical Apparatus :

(1) δε : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, ℓ339, ℓ339 (iii),
(2) OMIT δε : 4, 1701

(3) ανθρωπων : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (iii),
(4) ανθρωπον : 13
(5) ανθρωπου : W

(6) οχλον : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (iii),
(7) λαον : 22

(8) εχουσι τον ιωαννην ως προφητην : F, M, S, Y, Ω, 4, 7?, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 43, 44, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556¿, 700, 771, 901, 1701, ℓ339 (iii),
(9) εχουσιν τον ιωαννην ως προφητην : D, E, G, W, Δ
(10) εχουσι τον ιωαννην ος προφητην : K
(11) εχωσι τον ιωαννην ως προφητην : ℓ339
(12) ειχον τον ιωαννην ως προφητην : 1, 22, 1582
(13) ως προφητην εχουσι τον ιωαννην : א, L, 157, 892, Peshitta
(14) ως προφητην εχουσιν τον ιωαννην : C, 33
(15) ως προφητην εχουσιν τον ιωανην : B

 

 

A Textual Commentary On Matthew 21:26

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.