Matthew 21:27

Καὶ ἀποκριθέντες τῷ Ἰησοῦ, εἶπον· οὐκ οἴδαμεν. ἔφη αὐτοῖς καὶ αὐτός· οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ.

And answering Jesus, they said, “We don’t know.” He also said to them, “Neither will I tell you by what authority I do these things.”

Matt 21:27 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]78
Καὶ ἀποκριθέντες τῷ Ἰησοῦ, εἶπον· Οὐκ οἴδαμεν. Ἔφη αὐτοῖς καὶ αὐτός· Οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ.

MSS: B, C, E, F (f37rc2), G, K, L, S, Y, Ω, 1, 4, 7, 8, 9 (f57v), 11 (f101r-v), 12 (p142), 22 (f42v-43r), 33, 43, 44, 157, 201, 438, 500 (f53r), 501 (f39v), 502 (f34r), 556, 771, 892, 901 (f38v), 1582 (f57v), 1701 (f44r), ℓ339 (f58rc2)

Matt 21:27 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f4vc4
Και αποκριθεντες τω ΙΥ ειπαν ουκ οιδαμεν εφη αυτοις ο ΙC ουδε εγω λεγω ϋμιν εν ποια εξουσια ταυτα ποιω

Matt 21:27 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]17ac3
και αποκριθεντες τω ΙΥ ειπον ουκ οιδαμεν εφη αυτοις και αυτος ουδε εγω λεγω υμιν εν ποια εξουσια ταυτα ποιω

Matt 21:27 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]38
και αποκριθεντες τω ΙΥ ειπον ουκ οιδαμεν· εφη αυτοις και αυτος ουδε εγω λεγω υμιν εν ποια εξουσια ταυτα ποιω·

Matt 21:27 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]70v
Και αποκρειθεντες τω ιηυ ειπαν ουκ οιδαμεν· εφη αυτοις και αυτος ουδε εγω λεγω ϋμειν εν ποια εξουσεια ταυτα ποιω :

Matt 21:27 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]39rc-v
καὶ ἀποκριθέντες τῶ ΙΥ εἶπον, οὐκ οἴδαμ{εν}. Ἔφη αὐτοῖς καὶ αὐτός· οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμι- ἐν ποία ἐξουσια ταῦτα ποιῶ·

Matt 21:27 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century]78
και αποκριθεντες τω ΙΥ ειπον ουκ οιδαμεν εφη αυτοις και αυτος ουδε εγω ὑμιν λεγω εν ποια εξουσια ταυτα ποιω·

Matt 21:27 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]85
Και αποκριθεντες τω ΙΥ ειπον· Ουκ οιδαμεν. Εφη αυτοις και αυτος. Ουδε εγω υμιν λεγω εν ποια εξουσια ταυτα ποιω.

Matt 21:27 [Minuscule 700 (Egerton MS 2610) (11th century)]65r
ϰ ἀποκριθέντες τῷ ἰῦ  εἶπον· οὐκ οἴδαμε-· ἔφη αὐτοῖς· οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ.

Matt 21:27 [Peshitta]
ܥܢܰܘ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢܰܢ ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܐܳܦ݂ ܠܳܐ ܐܶܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܰܐܝܢܳܐ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܐ݈ܢܳܐ܂

Matt 21:27 [Vulgate]
et respondentes Iesu dixerunt nescimus ait illis et ipse nec ego dico vobis in qua potestate haec facio

Critical Apparatus :

(1) αποκριθεντες : א, B, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(2) αποκρειθεντες : D
(3) απκριθεντες : ℓ339 (iii)

(4) τω ιησου ειπον : B, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(5) τω ιησου ειπαν : א, D
(6) τω ιησου ειπων : ℓ339 (iii)
(7) ειπον τω ιησου : 490

(8) και αυτος : B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (iii), Majority
(9) ο ιησους : א
(10) OMIT και αυτος : 10, 700

(11) λεγω υμιν : א, B, C, E, F, G, K, L, S, Y, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (iii), Majority
(12) λεγω υμειν : D
(13) υμιν λεγω : M, W, Δ, 13, 490

(14) εξουσια : א, B, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (iii), Majority
(15) εξουσεια : D

 

 

A Textual Commentary On Matthew 21:27

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.