Matthew 21:28

Τί δὲ ὑμῖν δοκεῖ; ἄνθρωπος τις εἶχεν τέκνα δύο, καὶ προσελθὼν τῷ πρώτῳ εἶπεν· τέκνον, ὕπαγε σήμερον ἐργάζου ἐν τῷ ἀμπελῶνι μου.

Matt 21:28 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]78
Τί δὲ ὑμῖν δοκεῖ; Ἄνθρωπος εἶχε τέκνα δύο, καὶ προσελθὼν τῷ πρώτῳ, εἶπε· Τέκνον, ὕπαγε, σήμερον ἐργάζου ἐν τῷ ἀμπελῶνι μου.

MSS: 43, 44, 438, 771

Matt 21:28 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f4vc4
Τι δε ϋμιν δοκει ανος ειχεν τεκνα Β ϗ προσελθων τω πρωτω ειπεν τεκνον ϋπαγε σημερον εργαζου εν τω αμπελωνι

Matt 21:28 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]17ac3
Τι δε υμιν δοκει ανθρωπος ειχεν δυο τεκνα και προσελθων τω πρωτω ειπεν τεκνον υπαγε σημερον εργαζου εν τω αμπελωνι μου

Matt 21:28 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]38
Τι δε υμιν δοκει· ανος τις ειχεν τεκνα δυο· και προσελθων τω πρωτω ειπεν τεκνον υπαγε σημερον εργαζου εν τω αμπελωνι·

Matt 21:28[Codex Bezae Cantabrigiensis(D05)(5th century)]70v-71v|CΙΗ
: Τι δε ϋμιν δοκει· ανθρωπος ειχεν τεκνα δυο και προσελθων τω πρωτω ειπεν τεκνον ϋπαγε σημερον εργαζου εις τον αμπελωνα

Matt 21:28 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]39vc1
τί δὲ ὑΜῖν δοκεῖ ἄνος εἶχεν τέκνα δύο καὶ προσελθὼν τῶ πρώτω εἶπεν τέκνον ὕπαγε σήμερον ἐργάζου ἐν τῶ ἀμπελῶνι μου.

MSS: G, Ω (p113c2-114c1)

Matt 21:28 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]60r
Τί δὲ ὑμῖν δοκεῖ· ἄνος εἶχεν τέκνα δύο· καὶ προσελθὼ- τῶ πρώτω εἶπεν· τέκνον· ὕπαγε σήμερον ἐργάζου ἐ τῶ ἀμπελῶνι·

Matt 21:28 [Codex Regius (Grec 62) (L019) (8th century)]47vc1-2

Matt 21:28 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century]78
Τι δε ὑμιν δοκει ανος ειχεν τεκνα δυο και προσελθων τω πρωτω ειπεν τεκνον ὑπαγε σημερον εργαζου εν τω αμπελωνι μου

Matt 21:28 [Codex Macedoniensis (MS Add. 6594)(Y034) (9th century)]46r|93
τί ΰμῖν δοκεῖ· Ἄνος   εἶχε τέκνα δύο· καὶ προσελθὼν τῶ πρώτω εἶπε· τέκνον, ὕπαγε, σήμερον ἐργάζου ἐν τῶ ἀμπελῶνι·

Matt 21:28 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]86
Τι δε υμιν δοκει Ανος τις ειχεν τεκνα δυο Και προσελθων τω πρωτω ειπεν· Τεκνον υπαγε σημερον εργαζου εν τω αμπελωνι

Matt 21:28 [Minuscule 8 (Gr. 49) (11th century)]53vc2-54rc1
Τί δὲ ὑμῖν δοκεῖ· ἄνος εἶχε τέκνα δύο, καὶ προσελθὼν τῶ πρώτω εἶπεν· τέκνον, ὕπαγε, σήμερον ἐργάζου ἐν τῶ ἀμπελῶνι μου.

Matt 21:28 [Minuscule 201 (Add MS 11837) (1357)]54v
τί δὲ ὑμῖν δοκεῖ· ἄνος τϊς Εἶχε τέκνα δύο· καὶ προσελθὼν τῶ πρώτω, εἶπε· τέκνον· ὕπαγε σήμερον ἐργάζου ἐν τῶ ἀμπελῶνϊ μου·

Matt 21:28 [Minuscule 700 (Egerton MS 2610) (11th century)]65r
τί δὲ ὑμῖν δοκεῖ· ἄνος Εἶχε τέκνα δύο· καὶ προσελθὼν τῷ πρώτῳ εἶπεν· τέκνον, ὕπαγε σήμερον ἐργάζου ἐν τῷ ἀμπελῶνι·

Matt 21:28 [Peshitta]
ܡܳܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܬ݂ܚܙܶܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܰܘ ܠܶܗ ܒ݁ܢܰܝܳܐ ܬ݁ܪܶܝܢ ܘܰܩܪܶܒ݂ ܠܘܳܬ݂ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܒ݁ܶܪܝ ܙܶܠ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܦ݁ܠܽܘܚ ܒ݁ܟ݂ܰܪܡܳܐ܂

Matt 21:28 [Vulgate]
quid autem vobis videtur homo habebat duos filios et accedens ad primum dixit fili vade hodie operare in vinea mea

Critical Apparatus :

(1) δε : א, B, C, D, G, K, L, W, Δ, Ω, 8, 22c, 43, 44, 201, 438, 700, 771
(2) δαι : 22*
(3) OMIT δε : Y, 13

(4) ανθρωπος : א, B, D, G, K, L, W, Y, Ω, 8, 43, 44, 438, 700, 771, Vulgate
(5) ADD τις : C, Δ, 13, 22, 201, Peshitta

(6) ειχε : Y, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771
(7) ειχεν : א, B, C, D, G, K, L, W, Δ, Ω

(8) τεκνα δυο : א, C, D, G, K, L, W, Y, Δ, Ω, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771
(9) δυο τεκνα : B

(10) και προσελθων : א1, B, C, D, G, K, W, Y, Δ, Ω, 8, 13, 22, 43, 44, 201,438, 700, 771
(11) OMIT και : א*, L

(12) ειπε : Y, 43, 44, 201, 438, 771
(13) ειπεν : א, B, C, D, G, K, L, W, Δ, Ω, 8, 13, 22, 700

(14) εν τω αμπελωνι : B, C, G, L, W, Y, Δ, Ω, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771
(15) εις το αμπελωνα : D*
(16) εις τον αμπελωνα : D1
(17) ε τω αμπελωνι : K

(18) μου : B, G, W, Ω, 8, 43, 44, 201, 438, 771, Vulgate
(19) OMIT μου : א, C, D, K, L, Y, Δ, 13, 22, 700, Peshitta

 

 

ΜΘ  |   CΙΗ  / Ι  :

D (f70v-71v), Ω (p103c2-104c1)

 

A Textual Commentary On Matthew 21:28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.