Matthew 21:3

καὶ ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ τι, ἐρεῖτε ὅτι ὁ κύριος αὐτῶν χρείαν ἔχει· εὐθέως δὲ ἀποστελλεῖ αὐτούς.

And if anyone say anything to you, you shall say that the Lord needs them; and immediately he will send them.

Matt 21:3 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]74
Καὶ ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ τι, ἐρεῖτε ὅτι ὁ Κύριος αὐτῶν χρείαν ἔχει· εὐθέως δὲ ἀποστελεῖ αὐτούς.

MSS: M (f66rc1), 1582 (f55v), ℓ1 (f121r)

Matt 21:3 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f4vc1
και εαν τις ϋμιν ειπη τι· ερειτε οτι ο κς αυτου χριαν εχει ευθυς δε αποστελι αυτους

Matt 21:3 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]16bc3
και εαν τις υμιν ειπη τι ερειτε οτι ο κς αυτων χρειαν εχει ευθυς δε αποστελει αυτους

MSS: B, 700

Matt 21:3 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]37
και εαν τις υμιν ειπη τι· ερειτε οτι ο κς αυτων χρειαν εχει ευθεως δε αποστελλει αυτους·

Matt 21:3 [Codex Bezae Cantabrigensis (D05) (5th century)]68v
Και αν τις ϋμιν ειπη τι ποιειται ερειτε οτι ο κς αυτων //εχει /χρειαν εχει και ευθεως αποστελει αυτους

Matt 21:3 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]37vc1
καὶ ἐά- τις ὑμῖν εἴπη τι ἐρεῖτε· ὅτι ὁ κς αὐτῶν χρείαν ἔχει· εὐθέως δὲ ἀποστελλεῖ αὐτούς.

MSS: C, G, K (f58v), S (f57vc1), Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13 (f28rc2), 22, 43, 44, 201, 438 (f91r-v), 490 (f41vc2), 556 (f37v), 901 (f37v), 1701 (f42r), ℓ339

Matt 21:3 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century]75
Και εαν τις ὑμιν ειπη τι ερειται οτι ο κς αυτων χρειαν εχει ευθεως δε αποστελλει αυτους

Matt 21:3 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]83
και εαν τις υμιν ειπη τι ερειτε Οτι ο κς αυτων χρειαν εχει. Ευθεως δε αποστελλει αυτους.

Matt 21:3 [Peshitta]
ܘܶܐܢ ܐ݈ܢܳܫ ܐܳܡܰܪ ܠܟ݂ܽܘܢ ܡܶܕ݁ܶܡ ܐܶܡܰܪܘ ܠܶܗ ܕ݁ܰܠܡܳܪܰܢ ܡܶܬ݂ܒ݁ܥܶܝܢ ܘܡܶܚܕ݂ܳܐ ܡܫܰܕ݁ܰܪ ܠܗܽܘܢ ܠܟ݂ܳܐ܂

Matt 21:3 [Vulgate]
et si quis vobis aliquid dixerit dicite quia Dominus his opus habet et confestim dimittet eos

Critical Apparatus :

(1) εαν : א, B, E, C, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1, ℓ339, ℓ1086
(2) αν : D

(3) ειπη : א, B, C, D, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1, ℓ339, ℓ1086
(4) ειπι : E

(5) ερειτε : א, B, C, E, G, K, M, S, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1, ℓ339, ℓ1086
(6) ερειται : L, W
(7) ποιειται ερειτε : D
(8) ποιειτε ουτως ερειτε : 157

(9) αυτων : B, C, D, E, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1, ℓ339, ℓ1086
(10) αυτου : 10, א

(11) χρειαν : B, C, E, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1, ℓ339, ℓ1086
(12) χριαν : א
(13) εχει χρειαν : D

(14) ευθεως δε : C, E, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 771, 901, 1582, 1701, ℓ1, ℓ339, ℓ1086
(15) ευθυς δε : א, B, L, 700, 892
(16) και ευθεως : D, 33,

(17) αποστελει : B, D, L, M, 157, 700, 1582*, ℓ1
(18) αποστελλει : C, E, G, K, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 771, 892, 901, 1582c, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority, Scholz
(19) αποστελι : א

 

 

A Textual Commentary On Matthew 21:3

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.