Matthew 21:31

τίς ἐκ τῶν δύο ἐποίησεν τὸ θέλημα τοῦ πατρός; λέγουσιν αὐτῷ· ὁ πρῶτος. Λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οἱ τελῶναι καὶ αἱ πόρναι προάγουσιν ὑμᾶς εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ.

Matt 21:31 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]78
Τίς ἐκ τῶν δύο ἐποίησε τὸ θέλημα τοῦ πατρός; Λέγουσιν αὐτῷ· Ὁ πρῶτος. Λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι οἱ τελῶναι καὶ αἱ πόρναι προάγουσιν ὑμᾶς εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ·

MSS: Y, 7 (f54v-55r), 8, 22, 43, 44c (<αι> πορναι), 201, 438, 771, 1582, ℓ339

Matt 21:31 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f4vc4-5rc1
τις εκ των Β εποιησε- το θελημα του πρς λεγουσιν ο πρωτος λεγι αυτοις ο ΙC αμην λεγω ϋμιν οτι οι τελωνεαι και αι πορναι προαγουσιν ϋμας εις την βασιλιαν του ΘΥ

Matt 21:31 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]17bc1
τις εκ των δυο εποιησεν το θελημα του πατρος λεγουσιν ο υστερος λεγει αυτοις ο ΙC αμην λεγω υμιν οτι οι τελωναι και αι πορναι προαγουσιν ϋμας εις την βασιλειαν του ΘΥ

Matt 21:31 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]38
τις εκ των δυο εποιησεν το θελημα του πρς λεγουσιν αυτω ο προτος· λεγει αυτοις ο ΙC· αμην λεγω υμιν οτι οι τελωναι και αι πορναι προαγουσιν υμας εις την βασιλειαν του ΘΥ·

Matt 21:31 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]71v
τις εκ των δυω το θελημα του πατρος εποιησεν λεγουσιν ο αισχατος λεγει αυτοις ο ιης· αμην λεγω ϋμειν οτι οι τελωναι και αι πορναι προαγουσιν ϋμας· εις την βασιλειαν του ΘΥ

Matt 21:31 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]39vc1-2
τίς ἐκ Τῶν δύο ἐποίησεν· τὸ θέλημα τοῦ πρς· λέγουσιν αὐτῶ, ὁ πρῶτος. Λέγει αὐτοῖς ὁ ΙC· Ἀμη-· λέγω ὑμῖν· ὅτι οἱ τελῶναι καὶ αἱ πόρναι προάγουσιν ὑμᾶς εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ ΘΥ·

MSS: C, G, K, W

Matt 21:31 [Codex Regius (Grec 62) (L019) (8th century)]47vc2

Matt 21:31 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century]78
τις εκ των δυο εποιησεν το θελημα του πρς λεγουσιν αυτω ο πρωτος λεγει αυτοις ο ΙC αμην λεγω ὑμιν οτι οι τελωναι και αι πορναι προαγουσιν ὑμας εις την βασιλειαν του ΘΥ

Matt 21:31 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]86
Τις εκ των δυο εποιησεν το θελημα του πρς Λεγουσιν αυτω πρωτος Λεγει αυτοις ο ΙC αμην λεγω υμιν· Οτι οι τελωναι και αι πορναι προαγωσιν υμας εις την βασιλειαν του ΘΥ

Matt 21:31 [Minuscule 700 (Egerton MS 2610) (11th century)]65r-v
τίς ἐκ τῶν δύο ἐποίησε τὸ θέλημα τοῦ πρς· λέγουσιν αὐτῷ· ὁ ἔσχατος· λέγει αὐτοῖς ὁ ἰς  · ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οἱ τελῶναι ϰ αἱ πόρναι προάγουσιν ὑμᾶς εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θῦ·

Matt 21:31 [Peshitta]
ܡܰܢܽܘ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܬ݁ܪܰܝܗܽܘܢ ܥܒ݂ܰܕ݂ ܨܶܒ݂ܝܳܢܳܐ ܕ݁ܰܐܒ݂ܽܘܗ݈ܝ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܗܰܘ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܡܳܟ݂ܣܶܐ ܘܙܳܢܝܳܬ݂ܳܐ ܩܳܕ݂ܡܺܝܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܠܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ܂

Matt 21:31 [Vulgate]
quis ex duobus fecit voluntatem patris dicunt novissimus dicit illis Iesus amen dico vobis quia publicani et meretrices praecedunt vos in regno Dei

Critical Apparatus :

(1) δυο : B, C, G, K, L, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771, 892, 1582, ℓ339
(2) δυω : D

(3) εποιησε το θελημα του πατρος : Y, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771, 892, 1582, ℓ339
(4) εποιησεν το θελημα του πατρος : א, B, C, G, K, L, W, Δ
(5) εποιησεν τω θελημα του πατρος : Ω
(6) το θελημα του πατρος εποιησεν : D

(7) λεγουσιν αυτω : C, G, K, Y, Δ, Ω, 7, 8, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771, 1582, ℓ339
(8) OMIT αυτω : א, B, D, L, 13, 892

(9) ο πρωτος  : א, C, G, K, L, Y, Ω, 7, 8, 22, 43, 44, 201, 438, 771, 892, 1582, ℓ339
(10) OMIT ο : Δ
(11) ο εσχατος : 13, 700
(12) ο υστερος : B
(13) ο αισχατος : D

(14) λεγει : B, C, D, G, K, L, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771, 892, 1582, ℓ339
(15) λεγι : א

(16) υμιν : א, B, C, G, K, L, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771, 892, 1582, ℓ339
(17) υμειν : D

(18) οτι : B, C, D, G, K, L, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771, 892, 1582, ℓ339
(19) OMIT οτι : א

(20) τελωναι : B, C, D, G, K, L, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771, 892, 1582, ℓ339
(21) τελωνε : א

(22) προαγουσιν : א, B, C, D, G, K, L, W, Y, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771, 892, 1582, ℓ339
(23) προαγωσιν : Δ

(24) βασιλειαν : B, C, D, G, K, L, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771, 892, 1582, ℓ339
(25) βασιλιαν : א

(26) του θεου : א, B, C, D, G, K, L, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771, 892, 1582, ℓ339
(27) των ουρανων : 13

 

A Textual Commentary On Matthew 21:31

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.