Matthew 21:31

Τίς ἐκ τῶν δύο ἐποίησεν τὸ θέλημα τοῦ πατρός; λέγουσιν αὐτῷ· ὁ πρῶτος. Λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οἱ τελῶναι καὶ αἱ πόρναι προάγουσιν ὑμᾶς εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ.

Which of the two did the will of his father?” They say to him, “The first.” Jesus says to them, “Amen I say to you that the tax collectors and the prostitutes go before you into the kingdom of God.”

Matt 21:31 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]78
Τίς ἐκ τῶν δύο ἐποίησε τὸ θέλημα τοῦ πατρός; Λέγουσιν αὐτῷ· Ὁ πρῶτος. Λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι οἱ τελῶναι καὶ αἱ πόρναι προάγουσιν ὑμᾶς εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ·

MSS: Y, 1, 7 (f54v-55r), 8, 9 (f58r), 10 (f55v-56r), 12 (f142-143), 22, 43, 44c (<αι> πορναι), 201, 438, 490 (f43rc2), 501 (f39v), 502 (f34r), 556 (f39r), 771, 901 (f39r), 1582, 1701 (f44v), ℓ339, ℓ339 (iii) (f156rc1-2)

Matt 21:31 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f4vc4-5rc1
τις εκ των Β εποιησε- το θελημα του πρς λεγουσιν ο πρωτος λεγι αυτοις ο ΙC αμην λεγω ϋμιν οτι οι τελωνεαι και αι πορναι προαγουσιν ϋμας εις την βασιλιαν του ΘΥ

Matt 21:31 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]17bc1
τις εκ των δυο εποιησεν το θελημα του πατρος λεγουσιν ο υστερος λεγει αυτοις ο ΙC αμην λεγω υμιν οτι οι τελωναι και αι πορναι προαγουσιν ϋμας εις την βασιλειαν του ΘΥ

Matt 21:31 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]38
τις εκ των δυο εποιησεν το θελημα του πρς λεγουσιν αυτω ο προτος· λεγει αυτοις ο ΙC· αμην λεγω υμιν οτι οι τελωναι και αι πορναι προαγουσιν υμας εις την βασιλειαν του ΘΥ·

Matt 21:31 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]71v
τις εκ των δυω το θελημα του πατρος εποιησεν λεγουσιν ο αισχατος λεγει αυτοις ο ιης· αμην λεγω ϋμειν οτι οι τελωναι και αι πορναι προαγουσιν ϋμας· εις την βασιλειαν του ΘΥ

Matt 21:31 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]39vc1-2
τίς ἐκ Τῶν δύο ἐποίησεν· τὸ θέλημα τοῦ πρς· λέγουσιν αὐτῶ, ὁ πρῶτος. Λέγει αὐτοῖς ὁ ΙC· Ἀμη-· λέγω ὑμῖν· ὅτι οἱ τελῶναι καὶ αἱ πόρναι προάγουσιν ὑμᾶς εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ ΘΥ·

MSS: C, E (f68r), F (f37vc1-2), G, K, M, S, W

Matt 21:31 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century]78
τις εκ των δυο εποιησεν το θελημα του πρς λεγουσιν αυτω ο πρωτος λεγει αυτοις ο ΙC αμην λεγω ὑμιν οτι οι τελωναι και αι πορναι προαγουσιν ὑμας εις την βασιλειαν του ΘΥ

Matt 21:31 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]86
Τις εκ των δυο εποιησεν το θελημα του πρς Λεγουσιν αυτω πρωτος Λεγει αυτοις ο ΙC αμην λεγω υμιν· Οτι οι τελωναι και αι πορναι προαγωσιν υμας εις την βασιλειαν του ΘΥ

Matt 21:31 [Minuscule 700 (Egerton MS 2610) (11th century)]65r-v
τίς ἐκ τῶν δύο ἐποίησε τὸ θέλημα τοῦ πρς· λέγουσιν αὐτῷ· ὁ ἔσχατος· λέγει αὐτοῖς ὁ ἰς  · ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οἱ τελῶναι ϰ αἱ πόρναι προάγουσιν ὑμᾶς εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θῦ·

Matt 21:31 [Peshitta]
ܡܰܢܽܘ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܬ݁ܪܰܝܗܽܘܢ ܥܒ݂ܰܕ݂ ܨܶܒ݂ܝܳܢܳܐ ܕ݁ܰܐܒ݂ܽܘܗ݈ܝ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܗܰܘ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܡܳܟ݂ܣܶܐ ܘܙܳܢܝܳܬ݂ܳܐ ܩܳܕ݂ܡܺܝܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܠܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ܂

Matt 21:31 [Vulgate]
quis ex duobus fecit voluntatem patris dicunt novissimus dicit illis Iesus amen dico vobis quia publicani et meretrices praecedunt vos in regno Dei

Critical Apparatus :

(1) τις : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (iii)
(2) ADD ουν : 4, 500

(3) δυο : B, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (iii)
(4) δυω : D

(5) εποιησε το θελημα του πατρος : Y, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (iii)
(6) εποιησεν το θελημα του πατρος : א, B, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Δ, 33,
(7) εποιησεν τω θελημα του πατρος : Ω
(8) το θελημα του πατρος εποιησεν : D
(9) επληρωσε το θελημα του πατρος : 4

(10) λεγουσιν αυτω : C, E, F, G, K, M, S, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11c, 12, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (iii)
(11) OMIT αυτω : א, B, D, L, 13, 33, 892
(12) OMIT λεγουσιν αυτω : 11*

(13) ο πρωτος  : א, C, E, F, G, K, L, M, S, Y, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 12, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (iii)
(14) OMIT ο : Δ
(15) ο εσχατος : 13, 700
(16) ο υστερος : B
(17) ο αισχατος : D
(18) ο δευτερος : 4
(19) OMIT ο πρωτος : 11*

(20) λεγει : B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11*c, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (iii)
(21) λεγι : א
(22) ADD δε : 157

(23) υμιν : א, B, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (iii)
(24) υμειν : D

(25) οτι : B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (iii)
(26) OMIT οτι : א

(27) τελωναι : B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (iii)
(28) τελωνε : א

(29) προαγουσιν : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (iii)
(30) προαγωσιν : Δ

(31) βασιλειαν : B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (iii)
(32) βασιλιαν : א

(33) του θεου : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (iii)
(34) των ουρανων : 13

 

 

A Textual Commentary On Matthew 21:31

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.