Matthew 21:43

Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, ὅτι ἀρθήσεται ἀφ’ ὑμῶν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ καὶ δοθήσεται ἔθνει ποιοῦντι τοὺς καρποὺς αὐτῆς.

Because of this I say to you that the kingdom of God will be taken away from you and will be given to a nation producing the fruits of it.

Matt 21:43 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]79
Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, ὅτι ἀρθήσεται ἀφ’ ὑμῶν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ, καὶ δοθήσεται ἔθνει ποιοῦντι τοὺς καρποὺς αὐτῆς.

MSS: B, C, M (f69rc1), Y (f48r|97), 1, 8, 10 (f56v-57r), 11 (f103v), 12 (p145), 22 (f44r), 33, 43, 157, 201, 438, 490 (f43v-44r), 556, 700, 771, 901 (f39v), 1582, 1701 (f45v), ℓ339 (iii) (f156vc2)

Matt 21:43 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f5rc2-3
Δια τουτο λεγω ϋμιν αρθησετε αφ υμων η βασιλια του ΘΥ και δοθησετε εθνι ποιουντι τους καρκαρπους αυτουης

Matt 21:43 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]1264c2
Δια τουτο λεγω υμιν οτι αρθησεται αφ υμων η βασιλεια του ΘΥ και δοθησεται εθνει ποιου-τι τους καρπους αυτης

Matt 21:43 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]39
δια τουτο λεγω υμιν· οτι αρθησεται αφ υμων η βασιλεια του ΘΥ και δοθησεται εθνει ποιουντι τους καρπους αυτης·

Matt 21:43 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]72v
Δια τουτο λεγω ϋμειν οτι αρθησεται αφ υμων η βασιλεια του ΘΥ και δοθησεται εθνει ποιουντι τους καρπους αυτης

Matt 21:43 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]40vc1-2
Διὰ τοῦτο, λέγω ὑμῖν ὅτι ἀρθήσεται ἀφ’ ὑμῶν, ἡ βασιλεία τοῦ ΘΥ καὶ δοθήσεται ἔθνη ποιοῦντι τοὺς καρποὺς αὐτῆς·

MSS: E (f69r-v), F (f39rc1), G, K (f61r-v), Ω (f116c1), 13, 44

Matt 21:43 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century]80
Δια τουτο λεγω ὑμιν οτι αρθησεται αφ υμων η βασιλεια του ΘΥ και δοθησεται εθνι ποιουντι τους καρπους αυτης·

Matt 21:43 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]87
Διατουτο λεγω υμιν· Οτι αρθησεται αφυμων η βασιλεια του ΘΥ και δοθησεται εθνει ποιουντι τους καρπους αυτης

Matt 21:43 [Lectionary ℓ339 (τῆ ε’ τῆς ι’ ἑβδομάδος) (Egerton MS 2163) (12th century)]58vc2
Εἶπεν ὁ κς πρὸς τοὺς ἐληλυθότας πρὸς αὐτὸν ἰουδαίους· λέγω ὑμῖν· ἀρθήσεται ἀφ ὑμῶν ἡ βασιλεία τοῦ θῦ · καὶ δοθήσεται ἔθνη ποιοῦντι τοὺς καρποὺς αὐτῆς·

Matt 21:43 [Peshitta]
ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܬ݂ܶܫܬ݁ܩܶܠ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܬ݂ܶܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܥܰܡܳܐ ܕ݁ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܦ݁ܺܐܪܶܐ܂

Matt 21:43 [Vulgate]
ideo dico vobis quia auferetur a vobis regnum Dei et dabitur genti facienti fructus eius

Critical Apparatus :

(1) υμιν : א, B, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (iii), Majority
(2) υμειν : D

(3) οτι : B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 901, 1582, 1701, ℓ339 (iii), Majority
(4) OMIT οτι : א, ℓ339, 7, 892

(5) αρθησεται : B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (iii), Majority
(6) αρθησετε : א

(7) βασιλεια : B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (iii), Majority
(8) βασιλια : א

(9) δοθησεται : B, C, D, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (iii), Majority
(10) δοθησετε : א
(11) δωθησεται : L, 4

(12) εθνει : B, C, D, L, M, Y, Δ, 1, 7, 8, 10, 11, 12, 22, 33, 43, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (iii), Majority
(13) εθνι : א, W
(14) εθνη : E, F, G, K, S, Ω, 4, 9, 13, 44, ℓ339

(15) αυτης : א¹, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (iii), Majority
(16) αυτου : א*

 

 

 / Α :

7, (f55v), 892 (f83r)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 21:43

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.