Matthew 21:5

εἴπατε τῇ θυγατρὶ Σιών· ἰδού, ὁ βασιλεύς σου ἔρχεταί σοι πραῢς καὶ ἐπιβεβηκὼς ἐπὶ ὄνον καὶ πῶλον υἱὸν ὑποζυγίου.

Tell you the daughter of Zion, ‘Behold, your king comes to you, meek and riding on a donkey and a colt the foal of an ass.”

Matt 21:5 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]75
Εἴπατε τῇ θυγατρὶ Σιών· Ἰδού, ὁ βασιλεύς σου ἔρχεταί σοι πραῢς, καὶ ἐπιβεβηκὼς ἐπὶ ὄνον, καὶ πῶλον υἱὸν ὑποζυγίου.

MSS: C, E, G, K, M, S, Y, Δ, Ω, 4 (f43r), 7, 8 (f52vc1-2), 9 (f56r), 10 (f54r), 11 (f98v), 12 (p138), 13, 22, 33 (f109v), 43, 157, 201, 438, 490 (f41vc2), 500, 501, 502, 556, 771, 892 (f79v), 1701 (f42v), ℓ1, ℓ1086 (f151r-v)

Matt 21:5 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f4vc1
Ειπατε τη θυγατρι σιων ϊδου ο βασιλευς σου ερχετε σοι πραϋς και επιβεβηκως επι ονον και επι πωλον ϋϊον ϋποζυγιου

Matt 21:5 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]16bc3
ειπατε τη θυγατρι σειων ιδου ο βασιλευς σου ερχεται σοι πραυς και επιβεβηκως επι ονον και επι πωλον υιον υποζυγιου

Matt 21:5 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]37
ειπατε τη θυγατρι σιων ιδου ο βασιλευς σου ερχεται σοι πραυς και επιβεβηκως επι ονον και πωλον υιον υποζυγιου·

Matt 21:5 [Codex Bezae Cantabrigensis (D05) (5th century)]68v
Ειπατε τη θυγατρι σιων ϊδου ο βασιλευς σου ερχεται σοι πραϋς επιβεβηκως επι ονον και πωλον ϋιον ϋποζυγιον

Matt 21:5 [Codex Boreelianus (F09) (9th century)]35rc1
… ὄνον καὶ πῶλον Ὑὸν ὑποζυγίου.

* lacunae from Mt 20:18

Matt 21:5 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]37vc1-2
εἴπαΤε τῆ θυγατρὶ σιὼν ϊδοὺ ὁ βασιλευς σου ἔρχεταί σοι πραὺς καὶ ἐπιβεβηκὼς ἐπὶ ὄνον καὶ πῶλον υἱὸν ὑποζυγίου

Matt 21:5 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century]75
Ειπατε τη θυγατρι σιων ϊδου α βασιλευς σου ερχεται σοι πραὺς και επιβεβηκως επι ονον και πωλον ὑϊον υποζυγιου

Matt 21:5 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]83
Ειπατε τη θυγατρι σιων ῖδου ο βασιλευς σου ερχεται σοι πραυς και επιβεβηκως επι ονον· και πωλον υιον υποζυγιου.

MMatt 21:5 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]56r
εἴπατε τῆ θυγατρὶ σιών· ἰδού ὁ βασιλεύς σου ἔρχεταί σοι πραῢς· καὶ ἐπιβεβηκὸς ἐπὶ ὄνον καὶ πῶλον υν ὑποζυγίου·

Matt 21:5 [Minuscule 700 (Egerton MS 2610) (11th century)]63r
ἰδού ὁ βασιλεύς σου ἔρχεταί σοι πραῢς καὶ ἐπιβεβηκὼς ἐπὶ ὄνον καὶ ἐπὶ πῶλον υἱὸν ὑποζυγίου.

Matt 21:5 [Peshitta]
ܐܶܡܰܪܘ ܠܒ݂ܰܪ݈ܬ݂ ܨܶܗܝܽܘܢ ܗܳܐ ܡܰܠܟ݁ܶܟ݂ܝ ܐܳܬ݂ܶܐ ܠܶܟ݂ܝ ܡܰܟ݁ܺܝܟ݂ ܘܰܪܟ݂ܺܝܒ݂ ܥܰܠ ܚܡܳܪܳܐ ܘܥܰܠ ܥܺܝܠܳܐ ܒ݁ܰܪ ܐܰܬ݂ܳܢܳܐ܂

Matt 21:5 [Vulgate]
dicite filiae Sion ecce rex tuus venit tibi mansuetus et sedens super asinam et pullum filium subiugalis

Critical Apparatus :

(1) θυγατρι : א, B, C, D, E, G, K, L¹, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1, ℓ339, ℓ1086
(2) θυγατηρι : L*
(3) OMIT ειπατε τη θυγατρι σιων : 700

(4) σιων : א, C, D, E, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1, ℓ339, ℓ1086
(5) σειων : B

(6) ο βασιλευς : א, B, C, D, E, G, K, L, M, S, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 1582, 1701, ℓ1, ℓ1086
(7) α βασιλευς : W
(8) ο βασιλευ : 901, ℓ339

(9) ερχεται : B, C, D, E, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1, ℓ339, ℓ1086
(10) ερχετε : א

(11) επιβεβηκως : א, B, C, D, E, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1, ℓ339, ℓ1086
(12) επιβεβικως : L
(13) επιβεβηκος : 44

(14) πωλον : C, D, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 771, 892, 901, 1701, ℓ1, ℓ339, ℓ1086
(15) επι πωλον : א, B, L, 1, 700, 1582

(16) υιον : א, B, C, D, E, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1701, ℓ1, ℓ339, ℓ1086
(17) υον : F
(18) νεον : 1, 1582
(19) OMIT υιον : L

(20) υποζυγιου : א, B, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1701, ℓ1, ℓ339, ℓ1086
(21) υποζυγιον : D
(22) OMIT υποζυγιου : 1, 1582

 

 

MSS:

(i) 901 (f37v), ℓ339 (f154rc1) : βασιλεύσου

 

 

A Textual Commentary On Matthew 21:5

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.