Matthew 22:12

καὶ λέγει αὐτῷ· ἑταῖρε, πῶς εἰσῆλθες ὧδε μὴ ἔχων ἔνδυμα γάμου; ὁ δὲ ἐφιμώθη.

And he says to him, ‘Friend, how did you come in here without having a wedding garment?’ And he was speechless.

Matt 22:12 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]81
Καὶ λέγει αὐτῷ· Ἑταῖρε, πῶς εἰσῆλθες ὧδε μὴ ἔχων ἔνδυμα γάμου; Ὁ δὲ ἐφιμώθη.

MSS: E, F (f40rc2), G, K, M, S (f60vc2), Y, Ω, 1, 7, 8, 10 (f57v), 11 (f105r), 12 (p147), 22 (f45r), 43, 157, 201, 438 (f98r-v), 490, 556, 700, 771, 892, 901 (f40r), 1582, 1701 (f46v), 2740 (f72v), 2793 (f1r), ℓ339,

Matt 22:12 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f5rc4
και λεγι αυτω εταιρε πως εισηλθες ωδε μη εχων ενδυμα γαμ{ου} ο δε εφιμωθη

Matt 22:12 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]18ac1
και λεγει αυτω εταιρε πως εισηλθες ωδε μη εχων ενδυμα γαμου ο δε εφειμωθη

Matt 22:12 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]40
και λεγει αυτω· ετεραι· πως εισηλθες ωδε μη εχων ενδυμα γαμου· Ο δε εφιμωθη·

Matt 22:12 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]74v
και λεγει αυτω ετεραι· πως ηλθες ωδε μη εχων ενδυμα γαμου ος δε εφειμωθη

Matt 22:12 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]41vc1-2
καὶ λέγει αὐτῶ· ἑταῖρε πως εἰσῆλθες ὧδε· μὴ ἔχων ἔνδυμα γάμου· ὁ δὲ ἐφιμώθη·

Matt 22:12 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]81
και λεγει αυτω ετερε πως εισηλθες ωδε μη εχων ενδυμα γαμου ο δε εφιμωθη

Matt 22:12 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]89
Και λεγει αυτω· Ετερε πως εισηλθες ωδε μη εχων ενδυμα γαμου. Ο δε εφιμωθη.

Matt 22:12 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]59v
καὶ λέγει αὐτῷ· ἑταῖρε· πως εἰσῆλθες ὧδε μὴ ἔχων ἔνδυμα γάμου· ὁ δὲ ἐφημῶθη·

MSS: 4 (f46r), 33, 44

Matt 22:12 [Peshitta]
ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܚܰܒ݂ܪܝ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܥܰܠܬ݁ ܠܟ݂ܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܢܰܚܬ݁ܶܐ ܕ݁ܡܶܫܬ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܠܰܝܬ݁ ܠܳܟ݂ ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܫܬ݁ܰܬ݁ܰܩ܂

Matt 22:12 [Vulgate]
et ait illi amice quomodo huc intrasti non habens vestem nuptialem at ille obmutuit

Critical Apparatus :

(1) λεγει : B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, 2740, 2793, ℓ339, ℓ1086, Majority
(2) λεγι : א

(3) εταιρε : א, B, E, F, G, K, M, S, Y, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, 2740, 2793, ℓ339, Majority
(4) ετεραι : C, D
(5) ετερε : L, W, Δ, 13, ℓ1086,

(6) εισηλθες : א, B, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, 2740, 2793, ℓ339, ℓ1086, Majority
(7) ηλθες : D

(8) εφιμωθη : א, C, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 10, 11, 12, 22, 43, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, 2740, 2793, ℓ339, Majority
(9) εφειμωθη : B, D
(10) εφημωθη : 4, 9, 13, 33, 44, ℓ1086,
(11) εφιμιωθη : L

 

 

A Textual Commentary On Matthew 22:12

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.