Matthew 22:15

Τότε πορευθέντες οἱ φαρισαῖοι, συμβούλιον ἔλαβον ὅπως αὐτὸν παγιδεύσωσιν ἐν λόγῳ.

Then the Pharisees went out, they took counsel so that they might ensnare him by a word.

Matt 22:15 [Textus Receptus  (Elzevir) (1624)]81
Τότε πορευθέντες οἱ Φαρισαῖοι, συμβούλιον ἔλαβον ὅπως αὐτὸν παγιδεύσωσιν ἐν λόγῳ.

MSS: C, E, F (f40vc1), G, K, L, S, W, Y, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 1701, 2793 (f1v)

Matt 22:15 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f5vc1
Τοτε πορευθεντες οι φαρισεοι συμβουλιον÷ οπως αυτον παγιδευσωσιν εν λογω

* ÷ ελαβον

Matt 22:15 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]18ac1-2
τοτε πορευθεντες οι φαρεισαιοι συμβουλιον ελαβον οπως αυτον παγιδευσωσιν εν λογω

Matt 22:15 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]40
Τοτε πορευθεντες οι φαρισαιοι συμβουλιον ελαβον οπως αυτον παγιδευσωσιν εν λογω·

Matt 22:15 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]74v
: Τοτε πορευθεντες οι φαρισαιοι συνβουλιον ελαβον· πως αυτον παγιδευσωσιν εν λογω·

Matt 22:15 [Codex Seidelianus I (Harley MS 5684) (G011) (9th century)]42rc1
Τότε πορευθέντες οἱ φαρισαῖοι συμβούλιον ἔλαβον· ὅπως αὐτὸν παγιδεύσωσιν ἐν λόγω·

Matt 22:15 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century]81-82
Τοτε πορευθεντες οι φαρισαιοι συμβουλιον ελαβον οπως αυτον παγιδευσωσιν εν λογω

Matt 22:15 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]89
Τοτε πορευθεντες οι φαρισαιοι συμβουλιον ελαβον κατ αυτου οπως αυτον παγιδευσωσιν εν λογω·

MSS: Δ, 33 (f110v), 1582

Matt 22:15 [Lectionary ℓ339 (Egerton MS 2163) (12th century)]68vc1-2
(Σαββατον ΙΓ)
Τῶ καιρῶ ἐκείνω συμβούλιον ἔλαβον οἱ φαρισαῖοι κατα τοῦ ἰῦ ὅπως αὐτὸν παγιδεύσωσιν ἐν λόγω·

Matt 22:15 [Lectionary ℓ339 (ii) (Egerton MS 2163) (12th century)]158vc1
(τῆς γ´ τῆς μγ´ εβδ´ εις τ´ ὄρθ·) (Ἐσπέρας ἐις τὴν παν νυχ ζητ´ τοῦ ὄρθρου :)
Τῶ καιρῶ ἐκείνω συμβούλιον ἔλαβω- οἱ φαρισαῖοι κατα τοῦ ἰῦ· ὅπως αὐτὸν παγιδεύσωσιν ἐν λόγω·

Matt 22:15 [Lectionary ℓ1086 (A’ 86) (10th century)]88rc1-2
(Σαββατον ΙΓ)
Τῶ καιρῶ ἐκείνω συμβούλιον ἔλαβον οἱ φαρισαῖοι κατα τοῦ ἰυ ὅπως αὐτὸν παγιδεύσωσιν ἐν λόγω·

Matt 22:15 [Peshitta]
ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܐܶܙܰܠܘ ܦ݁ܪܺܝܫܶܐ ܢܣܰܒ݂ܘ ܡܶܠܟ݁ܳܐ ܕ݁ܰܐܝܟ݁ܰܢܳܐ ܢܨܽܘܕ݂ܽܘܢܳܝܗ݈ܝ ܒ݁ܡܶܠܬ݂ܳܐ܂

Matt 22:15 [Vulgate]
tunc abeuntes Pharisaei consilium inierunt ut caperent eum in sermone

Critical Apparatus :

(1) φαρισαιοι : C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7c, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, 2793, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086
(2) φαρεισαιοι : B
(3) φαρισεοι : א

(4) συμβουλιον : א, B, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, 2793, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086
(5) συνβουλιον : D

(6) ελαβον : א¹, B, C, D, E, F, G, K, L, S, W, Y, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1701, 2793, ℓ339, ℓ1086
(7) ελαβων : ℓ339 (ii)
(8) OMIT ελαβον : א*
(9) ADD κατ αυτου : Δ, 1, 33, 1582
(10) ADD κατα του ιησου : M

(11) οπως : א, B, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, 2793, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086
(12) πως : D

(13) παγιδευσωσιν : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 1582, 1701, 2793, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086
(14) παγιδευσωσι : 901

(15) εν λογω : ¹א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, 2793, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086
(16) OMIT εν λογω : א*

 

 

ΝΒ : Περὶ τῶν ἐπερωτησάντων διὰ τὸν κῆνσον

9 (κινσον), 10, 12

ΝΒ : Περι τοῦ κήνσου

1701 (f46v)

 

CΚΓ / Β :

D (f74v), F (f40vc1), M (f70rc1-2), S (f61rc1), Ω (p118c2), 4 (f46r), 7 (f56r), 9 (f60r), 10 (f58r), 11 (f105r), 12 (p147), 22 (f45r), 157 (f82r), 490 (f44vc2), 556 (f40v), 892 (f84v), 1582 (f60r), 1701 (f46v)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 22:15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.