Matthew 22:17

Εἰπὲ οὖν ἡμῖν, τί σοι δοκεῖ; ἔξεστιν δοῦναι κῆνσον Καίσαρι, ἢ οὔ;

Tell us then, What do you think? Is it lawful to give a poll tax to Caesar, or not?

Matt 22:17 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]81
Εἰπὲ οὖν ἡμῖν, τί σοι δοκεῖ; ἔξεστι δοῦναι κῆνσον Καίσαρι, ἢ οὔ;

MSS: K, M, Y, 7, 8, 9 (f60v), 10 (f58r), 11 (f105v), 12 (p147), 13, 22, 43, 44, 157 (f82r), 201, 438, 490 (f44vc2), 556, 700, 771, 892, 901 (f40r-v), 1701 (f46v-47r), 2793 (f1v), ℓ339,

Matt 22:17 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f5vc1
ειπε ουν ημιν τι σοι δοκι εξεστιν δουναι κηνσον καισαρι η ου

Matt 22:17 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]1265c2
Ειπε ουν ημιν τι σοι δοκει εξεστιν δουναι κηνσον καισαρι η ου

MSS: B, C, F (f40vc2), S, Ω

Matt 22:17 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]40
ειπε ουν ημιν τι σοι δοκει· εξεστιν δουναι κηνσον καισαρι η ου·

Matt 22:17 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]74v
Τι σοι δοκει· εξεστιν δουναι κηνσον· καισαρι η ου·

Matt 22:17 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]42rc1-2
εἰπὲ οὖν ἡμῖν· τί σοι δοκεῖ· ἔξεστιν δοῦναι κῆνσον ϗσαρι· ἠ οὐ.

Matt 22:17 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]82
ειπε ουν ημιν τι σοι δοκει εξεστι κηνσον δουναι καισαρι η ου

Matt 22:17 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]89
Ειπε ουν ημιν τι σοι δοκει εξεστιν ÷ δουναι καισαρι η ου.

* ÷ κηνσον (different ink)

Matt 22:17 [Peshitta]
ܐܶܡܰܪ ܠܰܢ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܡܶܬ݂ܚܙܶܐ ܠܳܟ݂ ܫܰܠܺܝܛ ܠܡܶܬ݁ܰܠ ܟ݁ܣܶܦ݂ ܪܺܫܳܐ ܠܩܶܣܰܪ ܐܰܘ ܠܳܐ܂

Matt 22:17 [Vulgate]
dic ergo nobis quid tibi videatur licet censum dare Caesari an non

Critical Apparatus :

(1) ειπε ουν : א, B, C, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, 2793, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, Stephanus, Beza, Elzevir, Lachmann, Tregelles, von Soden
(2) ειπον ουν : L, 33, Tischendorf, Tregelles (marg.), Westcott & Hort
(3) OMIT ειπε ουν : D

(4) ημιν : א, B, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, 2793, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086,
(5) υμιν : 13
(6) OMIT ημιν : D

(7) δοκει : B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, 2793, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086,
(8) δοκι : א

(9) εξεστι : K, M, W, Y, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1701, 2793, ℓ339, ℓ339 (ii),
(10) εξεστιν : א, B, C, D, E, F, G, L, S, Δ, Ω, 33, ℓ1086,
(11) εξεστιν ημιν : 1, 1582

(12) δουναι κηνσον : א, B, C, D, E¹, F, G, K, L, M, S, Y, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, 2793, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086,
(13) δουναι κινσον : E*, 4, 33
(14) κηνσον δουναι : W, Δ¹
(15) OMIT κηνσον : Δ*

(16) καισαρι : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, 2793, ℓ339, ℓ1086,
(17) καισαρει : ℓ339 (ii)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 22:17

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.