Matthew 22:17

Εἰπὲ οὖν ἡμῖν, τί σοι δοκεῖ; ἔξεστιν δοῦναι κῆνσον Καίσαρι, ἢ οὔ;

Tell us then, What do you think? Is it lawful to give a poll tax to Caesar, or not?

Matt 22:17 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]81
Εἰπὲ οὖν ἡμῖν, τί σοι δοκεῖ; ἔξεστι δοῦναι κῆνσον Καίσαρι, ἢ οὔ;

MSS: K, M, Y, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 157 (f82r), 201, 438, 490 (f44vc2), 556, 700, 771, 892, ℓ339,

Matt 22:17 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f5vc1
ειπε ουν ημιν τι σοι δοκι εξεστιν δουναι κηνσον καισαρι η ου

Matt 22:17 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]18ac2
Ειπε ουν ημιν τι σοι δοκει εξεστιν δουναι κηνσον καισαρι η ου

MSS: B, C, S, Ω

Matt 22:17 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]40
ειπε ουν ημιν τι σοι δοκει· εξεστιν δουναι κηνσον καισαρι η ου·

Matt 22:17 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]74v
Τι σοι δοκει· εξεστιν δουναι κηνσον· καισαρι η ου·

Matt 22:17 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]42rc1-2
εἰπὲ οὖν ἡμῖν· τί σοι δοκεῖ· ἔξεστιν δοῦναι κῆνσον ϗσαρι· ἠ οὐ.

Matt 22:17 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]82
ειπε ουν ημιν τι σοι δοκει εξεστι κηνσον δουναι καισαρι η ου

Matt 22:17 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]89
Ειπε ουν ημιν τι σοι δοκει εξεστιν ÷ δουναι καισαρι η ου.

* ÷ κηνσον (different ink)

Matt 22:17 [Peshitta]
ܐܶܡܰܪ ܠܰܢ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܡܶܬ݂ܚܙܶܐ ܠܳܟ݂ ܫܰܠܺܝܛ ܠܡܶܬ݁ܰܠ ܟ݁ܣܶܦ݂ ܪܺܫܳܐ ܠܩܶܣܰܪ ܐܰܘ ܠܳܐ܂

Matt 22:17 [Vulgate]
dic ergo nobis quid tibi videatur licet censum dare Caesari an non

Critical Apparatus :

(1) ειπε ουν ημιν : א, B, C, E, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 1582, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086,
(2) ειπε ουν υμιν : 13
(3) ειπον ουν ημιν : L, 33
(4) OMIT ειπε ουν ημιν : D

(5) δοκει : B, C, D, E, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 1582, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086,
(6) δοκι : א

(7) εξεστι : K, M, W, Y, 4, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, ℓ339, ℓ339 (ii),
(8) εξεστιν : א, B, C, D, E, G, L, S, Δ, Ω, 33, ℓ1086,
(9) εξεστιν ημιν : 1, 1582

(10) δουναι κηνσον : א, B, C, D, E¹, G, K, L, M, S, Y, Ω, 1, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 1582, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086,
(11) δουναι κινσον : E*, 4, 33
(12) κηνσον δουναι : W, Δ¹
(13) OMIT κηνσον : Δ*

(14) καισαρι : א, B, C, D, E, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 1582, ℓ339, ℓ1086,
(15) καισαρει : ℓ339 (ii)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 22:17

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.