Matthew 22:19

ἐπιδείξατέ μοι τὸ νόμισμα τοῦ κήνσου· οἱ δὲ προσήνεγκαν αὐτῷ δηνάριον.

Show me the coin for the poll tax.” And they brought to him a denarius.

Matt 22:19 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]82
Ἐπιδείξατέ μοι τὸ νόμισμα τοῦ κήνσου. Οἱ δὲ προσήνεγκαν αὐτῷ δηνάριον.

MSS: B, D, G, K, Y (f49v-50r|100-101), Ω, 8, 13 (f31rc2), 22 (f45r-v), 43, 44, 201, 771

Matt 22:19 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f5vc1
επιδιξατε μοι το νομισμα του κηνσου οι δε προσηνεγκαν αυτω δηναριον

Matt 22:19 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]18ac2
επιδειξατε μοι το νομισμα του κηνσου οι δε προσηνεγκαν αυτω δηναριον

Matt 22:19 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]40
επειδειξατε μοι το νομισμα του κηνσου· οι δε προσηνεγκαν αυτω δηναριον·

Matt 22:19 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]74v
Επιδειξατε μοι το νομισμα του κηνσου οι δε προσηνεγκαν αυτω δηναριον

Matt 22:19 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]42rc2
ἐπιδείξατέ μοι τὸ νόμισμα τοῦ κήνσου· οἱ δὲ προσήνεγκαν αὐτῶ δηνάριον·

Matt 22:19 [Codex Regius (Grec 62) (L019) (8th century)]50rc1-2

Matt 22:19 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]82
επιδιξατε μοι το νομισμα του κηνσου οι δε προσηνεγκαν αυτω δηναριον

Matt 22:19 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]89
Επειδειξατε μοι το νομισμα του κηνσου οι δε προσηνεγκαν αυτω δηναριον

Matt 22:19 [Minuscule 700 (Egerton MS 2610) (11th century)]67v
ὑποδείξατε μοι τὸ νόμισμα τοῦ κήνσου· οἱ δὲ προσήνεγκαν αὐτῷ δηνάριον·

MSS: 438, 700

Matt 22:19 [Peshitta]
ܚܰܘܰܐܘܽܢܝ ܕ݁ܺܝܢܳܪܳܐ ܕ݁ܰܟ݂ܣܶܦ݂ ܪܺܫܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܩܰܪܶܒ݂ܘ ܠܶܗ ܕ݁ܺܝܢܳܪܳܐ܂

Matt 22:19 [Vulgate]
ostendite mihi nomisma census at illi obtulerunt ei denarium

Critical Apparatus :

(1) επιδειξατε : B, C, D, G, K, L, Y, Ω, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 771
(2) επιδιξατε : א, W
(3) επειδειξατε : Δ
(4) υποδειξατε : 438, 700

(5) δηναριον : א, B, C, D, G, K, W, Y, Δ, Ω, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700 771
(6) διναριον : L

 

 

A Textual Commentary On Matthew 22:19

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.