Matthew 22:28

Ἐν τῇ οὖν ἀναστάσει, τίνος τῶν ἑπτὰ ἔσται γυνή; πάντες γὰρ ἔσχον αὐτήν.

In the resurrection, therefore, whose wife will she be of the seven? For they all had her.

Matt 22:28 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]82
Ἐν τῇ οὖν ἀναστάσει, τίνος τῶν ἑπτὰ ἔσται γυνή; πάντες γὰρ ἔσχον αὐτήν.

MSS: Y, Ω, 22 (f45v-46r), 44c, 201, 438

Matt 22:28 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f5vc2
Εν τη αναστασι ου- τινος των επτα εστε γυνη παντες γαρ εσχον αυτην

Matt 22:28 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]18ac3
εν τη αναστασει ουν τινος των επτα εσται γυνη παντες γαρ εσχον αυτην

MSS: B, L, 700

Matt 22:28 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]75v
Εν τη αναστασει ουν τινος εστε των επτα γυνη παντες γαρ εσχον αυτην

Matt 22:28 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]42vc2
ἐν τῆ οὖν ἀναστάσει· τίνος τῶν ἑπτὰ· ἔστ{αι} γυνή· πάντες γὰρ· ἔσχον αὐτήν γυναῖκα·

* {αι} = Greek ligature

Matt 22:28 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]63r
Ἐν τῆ οὖν ἀναστάσει· τίνος τῶν ἑπτὰ ἔσται γυνή· πάντες γὰρ ἔσχων αὐτήν·

Matt 22:28 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]83
Εν τη ουν αναστασι τινος των επτα εσται γυνη παντες γαρ εσχον αυτην

Matt 22:28 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]90
Εν τη ουν αναστασει τινος των επτα εσται γυνη παντες γαρ εχον αυτην.

Matt 22:28 [Minuscule 771 (NLG204) (10th century)]10a
ἐν τῆ οὖν ἀναστάσει, τίνος τῶν ἑπτὰ ἔσται ἡ γυνή· πάντες γὰρ ἔσχον αὐτήν·

MSS: 8, 43, 771

Matt 22:28 [Peshitta]
ܒ݁ܰܩܝܳܡܬ݁ܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܠܰܐܝܢܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܢܰܣܒ݁ܽܘܗ܂

Matt 22:28 [Vulgate]
in resurrectione ergo cuius erit de septem uxor omnes enim habuerunt eam

Critical Apparatus :

(1) ουν αναστασει : G, K, Y, Δ, Ω, 8, 22, 43, 44, 201, 438, 771
(2) ουν αναστασι : W
(3) αναστασει ουν : B, D, L, 13, 700
(4) αναστασι ουν : א

(5) τινος : א, B, D, G,  K, L, W, Y, Δ, Ω, 8, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771
(6) τινως : 13

(7) των επτα εσται : B, G, K, L, W, Y, Δ, Ω, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771
(8) των επτα εστε : א
(9) εστε των επτα : D

(10) γυνη : א, B, D, G, K, L, W, Y, Δ, Ω, 13, 22, 44, 201, 438, 700, Scholz
(11) η γυνη : 8, 43, 771

(12) εσχον : א, B, D, G, L, W, Y, Ω, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771
(13) εσχων : K
(14) εχον : Δ

(15) αυτην : א, B, D, K, L, W, Y, Δ, Ω, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771
(16) ADD γυναικα : G

 

 

A Textual Commentary On Matthew 22:28

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.