Matthew 22:28

Ἐν τῇ οὖν ἀναστάσει, τίνος τῶν ἑπτὰ ἔσται γυνή; πάντες γὰρ ἔσχον αὐτήν.

In the resurrection, therefore, whose wife will she be of the seven? For they all had her.

Matt 22:28 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]82
Ἐν τῇ οὖν ἀναστάσει, τίνος τῶν ἑπτὰ ἔσται γυνή; πάντες γὰρ ἔσχον αὐτήν.

MSS: F (f41vc1-2), M (f70v-71r), S, Y, Ω, 7, 9 (f61r), 10 (f58v), 11 (f106v), 12 (p148-149), 22 (f45v-46r), 44c, 157, 201, 438, 490 (f45rc2), 901 (f40v), 1701 (f47v)

Matt 22:28 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f5vc2
Εν τη αναστασι ου- τινος των επτα εστε γυνη παντες γαρ εσχον αυτην

Matt 22:28 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]18ac3
εν τη αναστασει ουν τινος των επτα εσται γυνη παντες γαρ εσχον αυτην

MSS: B, L, 700, 892

Matt 22:28 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]75v
Εν τη αναστασει ουν τινος εστε των επτα γυνη παντες γαρ εσχον αυτην

Matt 22:28 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]42vc2
ἐν τῆ οὖν ἀναστάσει· τίνος τῶν ἑπτὰ· ἔστ{αι} γυνή· πάντες γὰρ· ἔσχον αὐτήν γυναῖκα·

MSS: G, 33 (f110v)

Matt 22:28 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]63r
Ἐν τῆ οὖν ἀναστάσει· τίνος τῶν ἑπτὰ ἔσται γυνή· πάντες γὰρ ἔσχων αὐτήν·

Matt 22:28 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]83
Εν τη ουν αναστασι τινος των επτα εσται γυνη παντες γαρ εσχον αυτην

Matt 22:28 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]90
Εν τη ουν αναστασει τινος των επτα εσται γυνη παντες γαρ εχον αυτην.

Matt 22:28 [Minuscule 771 (NLG204) (10th century)]10a
ἐν τῆ οὖν ἀναστάσει, τίνος τῶν ἑπτὰ ἔσται ἡ γυνή· πάντες γὰρ ἔσχον αὐτήν·

MSS: 8, 43, 771

Matt 22:28 [Peshitta]
ܒ݁ܰܩܝܳܡܬ݁ܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܠܰܐܝܢܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܢܰܣܒ݁ܽܘܗ܂

Matt 22:28 [Vulgate]
in resurrectione ergo cuius erit de septem uxor omnes enim habuerunt eam

Critical Apparatus :

(1) τη : א, B, D, E¹, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii)
(2) τι : E*

(3) ουν αναστασει : E, F, G, K, M, S, Y, Δ, Ω, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 771, 901, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), Stephanus, Beza, Elzevir
(4) ουν αναστασι : W
(5) αναστασει ουν : B, D, L, 1, 13, 700, 892, 1582, Lachmann, Tischendorf, Tregelles, Westcott Hort, von Soden
(6) αναστασι ουν : א
(7) OMIT ουν : 4

(8) τινος : א, B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii),
(9) τινως : 13

(10) των επτα εσται : B, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii),
(11) των επτα εστε : א
(12) εστε των επτα : D

(13) γυνη : א, B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 44, 157, 201, 438, 490, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), Scholz
(14) η γυνη : 1, 8, 43, 556, 771, ℓ339

(15) εσχον : א, B, D, E, F, G, L, M, S, W, Y, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339
(16) εσχων : K, ℓ339 (ii),
(17) εχον : Δ

(18) αυτην : א, B, D, E, F, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), Peshitta, Vulgate
(19) ADD γυναικα : G, Mmg, 33,

 

 

A Textual Commentary On Matthew 22:28

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.