Matthew 22:30

Ἐν γὰρ τῇ ἀναστάσει οὔτε γαμοῦσιν, οὔτε ἐκγαμίζονται, ἀλλ’ ὡς ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ ἐν οὐρανῷ εἰσιν.

For in the resurrection they neither marry, nor are given in marriage, but are like angels of God in heaven.

Matt 22:30 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]82
Ἐν γὰρ τῇ ἀναστάσει οὔτε γαμοῦσιν, οὔτε ἐκγαμίζονται, ἀλλ’ ὡς ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ ἐν οὐρανῷ εἰσι.

MSS: 8, 11 (f106v), 12 (p149), 43, 201, 438, 490, 556 (f41r), 771, 901 (f40v), 1701 (f47v), ℓ339 (f59rc2)

Matt 22:30 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f5vc2
εν γαρ τη αναστασι ουτε γαμουσι ουτε γαμιζονται αλλ ως αγγελοι ΘΥ εν τω ουνω εισιν

Matt 22:30 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]18ac3
εν γαρ τη αναστασει ουτε γαμουσιν ουτε γαμιζονται αλλ ως αγγελοι εν τω ουρανω εισιν

Matt 22:30 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]75v
Εν γαρ τη αναστασει ουτε γαμουσιν ουτε γαμειζονται αλλα ως αγγελοι εν ουρανω εισιν

Matt 22:30 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]42v-43r
ἐν γὰρ τῆ ἀναστάσει· οὔτε γαμοῦσιν· οὔτε ἐκγαμίζονται· ἀλλ’ ὡς ἄγγελοι τοῦ ΘΥ · ἐν ουνω εἰσὶν·

MSS: F (f41vc2), G, K, M, S (f61vc1-2), Y, Ω

Matt 22:30 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]83
εν γαρ τη αναστασει ουτε γαμουσιν ουτε γαμισκονται αλλ ως αγγελοι του ΘΥ εν ουρανω εισιν

Matt 22:30 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]90
Εν γαρ τη αναστασει ουτε γαμουσιν ουτε εκγαμιζονται αλλως αγγελοι του ΘΥ εν ουνω εισιν.

Matt 22:30 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]60v
ἐν τῆ ἀναστάσει· οὔτε γαμοῦσιν· οὔτε ἐκγαμίζονται· ἀλλ’ ὡς ἄγγελοι τοῦ θυ εἰσὶν ἐν ουνω.

Matt 22:30 [Minuscule 700 (Egerton MS 2610) (11th century)]68r
εν γαρ τη αναστασει· ουτε γαμουσιν ουτε γαμισκονται · αλλ ως αγγελοι εν ουνω εισιν.

Matt 22:30 [Peshitta]
ܒ݁ܰܩܝܳܡܬ݁ܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܡܺܝܬ݂ܶܐ ܠܳܐ ܢܳܣܒ݁ܺܝܢ ܢܶܫܶܐ ܐܳܦ݂ܠܳܐ ܢܶܫܶܐ ܗܳܘܝܳܢ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܶܐ ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ܂

Matt 22:30 [Vulgate]
in resurrectione enim neque nubent neque nubentur sed sunt sicut angeli Dei in caelo

Critical Apparatus :

(1) γαρ : א, B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii),
(2) OMIT γαρ : 44

(3) αναστασει : B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii),
(4) αναστασι : א

(5) γαμουσιν : B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 43, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii),
(6) γαμουσι : א
(7) γαμουνται : 13

(8) εκγαμιζονται : E, F, G, K, M, S, Y, Δ, Ω, 4, 7, 8, 11, 12, 43, 201, 438, 490, 556, 771, 901, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), Stephanus, Beza, Elzevir,
(9) ενγαμιζονται : 13
(10) εγγαμιζονται : 9
(11) εκγαμιζουσιν : 10
(12) γαμιζονται : א, B, L, 1, 22, 892, Lachmann, Tischendorf, Tregelles, Westcott Hort, von Soden
(13) γαμειζονται : D
(14) γαμισκονται : W, 33, 157, 700

(15) αλλ : א, B, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii),
(16) αλλα : D

(17) αγγελοι του θεου : E¹, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 8, 9, 10, 11, 12, 33, 43, 201, 438, 490, 556, 771, 901, 1701, ℓ339, Peshitta, Vulgate, Stephanus, Beza, Elzevir,
(18) οι αγγελοι του θεου : 22
(19) OMIT του : א, L, 4, 7, 13, 157, 892, ℓ339 (ii), Tischendorf, von Soden
(20) OMIT του θεου : B, D, E*, 700, Lachmann, Tregelles, Westcott & Hort,

(21) εν ουρανω εισι : 7, 8, 9, 10, 11, 12, 43, 22, 201, 438, 490, 556, 771, 901, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), Stephanus, Beza, Elzevir
(22) εν ουρανω εισιν : D, E¹, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 4, 700
(23) εν τω ουρανω εισι : 157
(24) εν τω ουρανω εισιν : א, B, L, 33, 892, Lachmann, Tischendorf, Tregelles, Westcott & Hort, von Soden
(25) εισιν εν ουρανω : 44
(26) εισιν εν τω ουρανω : 13
(27) OMIT εν ουρανω εισι : E*
(28)) εισιν ως οι αγγελοι εν τω ουρανω : 1§

 

 

A Textual Commentary On Matthew 22:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.