Matthew 22:31

Περὶ δὲ τῆς ἀναστάσεως τῶν νεκρῶν οὐκ ἀνέγνωτε τὸ ῥηθὲν ὑμῖν ὑπὸ τοῦ Θεοῦ λέγοντος·

But concerning the resurrection of the dead, have you not read what was spoken to you by God, saying,

Matt 22:31 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]82
Περὶ δὲ τῆς ἀναστάσεως τῶν νεκρῶν οὐκ ἀνέγνωτε τὸ ῥηθὲν ὑμῖν ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, λέγοντος·

MSS: א, B, F (f41v-42r), G, L, M, S, W, Ω, 1, 4 (f46v-47r), 7, 8, 9 (f61r), 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201 (f57vc1), 438 (f100r-v), 490 (f45rc2), 556, 700 (f68r-v), 771, 892, 901 (f40v), 1701 (f47v), ℓ339

Matt 22:31 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f5vc2
Περι δε της αναστασεως των νεκρω- ουκ ανεγνωτε το ρηθεν ϋμιν ϋπο του ΘΥ λεγοντος

Matt 22:31 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]18ac3
περι δε της αναστασεως των νεκρων ουκ ανεγνωτε το ρηθεν υμιν υπο του ΘΥ λεγοντος

Matt 22:31 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]75v
Περι δε της αναστασεως των νεκρων ουκ ανεγνωτε το ρηθεν υμειν ϋπο του ΘΥ λεγοντος·

Matt 22:31 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]43rc1
περὶ δὲ τῆς ἀναστάσεως τῶ- νεκρῶν· οὐκ ἀνέγνωτε· τὸ ῥηθὲν ϋμῖν· ϋπο τοῦ ΘΥ · λέγοντος·

Matt 22:31 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]63r
περὶ δὲ τῆς ἀναστάσεως τῶ- νεκρῶν· οὐκ ἀνέγνωτε τὸ ῥηθὲν ὑπὸ τοῦ ΘΥ λέγοντος·

Matt 22:31 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]83
Περι δε της αναστασεως των νεκρων ουκ ανεγνωτε το ρηθεν ὑμιν ὑπο του ΘΥ λεγοντος

Matt 22:31 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]90
Περι δε της αναστασεως των νεκρων ουκ ανεγνωτε το ρηθεν υπο του ΘΥ λεγοντος·

MSS: Y, Δ, 10 (f59r), 12 (p149)

Matt 22:31 [Peshitta]
ܥܰܠ ܩܝܳܡܬ݁ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܡܺܝܬ݂ܶܐ ܠܳܐ ܩܪܰܝܬ݁ܽܘܢ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܶܐܬ݂ܶܐܡܰܪ ܠܟ݂ܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݁ܶܐܡܰܪ܂

Matt 22:31 [Vulgate]
de resurrectione autem mortuorum non legistis quod dictum est a Deo dicente vobis

Critical Apparatus :

(1) της : א, B, E¹, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), Majority
(2) τη : E*

(3) ρηθεν : א, B, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), Majority
(4) ριθεν : E

(5) υμιν : א, B, E, F, G, L, M, S, W, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1701, ℓ339, ℓ339 (ημιν?) (ii), Majority
(6) υμειν : D
(7) ημιν : 11
(8) OMIT υμιν : K, Y, Δ, 10, 12

 

 

A Textual Commentary On Matthew 22:31

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.