Matthew 22:32

ἐγώ εἰμι ὁ Θεὸς Ἀβραὰμ, καὶ ὁ Θεὸς Ἰσαὰκ, καὶ ὁ Θεὸς Ἰακώβ; οὐκ ἔστιν ὁ Θεὸς νεκρῶν, ἀλλὰ ζώντων.

Matt 22:32 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]83
Ἐγώ εἰμι ὁ Θεὸς Ἀβραὰμ καὶ ὁ Θεὸς Ἰσαὰκ, καὶ ὁ Θεὸς Ἰακώβ; οὐκ ἔστιν ὁ Θεὸς, Θεὸς νεκρῶν, ἀλλὰ ζώντων.

MSS: G, K (f63r-v), Y (50v-51r|102-103), Ω (p120c1-2), 7, 8, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771, 892, ℓ339, ℓ339 (ii),

Matt 22:32 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f5vc2
εγω ειμι ο ΘC αβρααμ και ΘC ïσαακ και ΘC ïακωβ ουκ εστιν ΘC νεκρων αλλα ζωντων

Matt 22:32 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]18ac3
“Εγω ειμι ο ΘC αβρααμ και ο ΘC ισαακ και ο ΘC ïακωβ” ουκ εστιν ο ΘC νεκρων αλλα ζωντων

MSS: B, L, Δ

Matt 22:32 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]75v
εγω ειμι ο ΘC αβρααμ και ο ΘC ïσακ· και ο ΘC ïακωβ ουκ εστιν ΘC νεκρων αλλα ζωντων

Matt 22:32 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]43rc1
ἐγώ εἰμι ὁ ΘC ἀβραὰμ· καὶ ὁ ΘC ïσαὰκ· καὶ ὁ ΘC ïακώβ· οὐκ ἔστιν ὁ ΘC · ΘC νεκρῶν· ἀλλὰ ζώντων·

Matt 22:32 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]83
εγω ειμει ο ΘC αβρααμʹ και ο ΘC ïσαακʹ και ο ΘC ïακωβʹ ουκ εστιν ΘC νεκρων αλλα ζωντων

Matt 22:32 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]90
Εγω ειμι ο ΘC αβρααμ και ο ΘC ισαακ και ο ΘC ιακωβ ουκ εστιν ο ΘC νεκρων αλλα ζωντων

Matt 22:32 [Peshitta]
ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܐ݈ܢܳܐ ܐܰܠܳܗܶܗ ܕ݁ܰܐܒ݂ܪܳܗܳܡ ܐܰܠܳܗܶܗ ܕ݁ܺܐܝܣܚܳܩ ܐܰܠܳܗܶܗ ܕ݁ܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܡܺܝܬ݂ܶܐ ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܚܰܝܶܐ܂

Matt 22:32 [Vulgate]
ego sum Deus Abraham et Deus Isaac et Deus Iacob non est Deus mortuorum sed viventium

Critical Apparatus :

(1) ειμι : א, B, D, G, K, L, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771, 892, ℓ339, ℓ339 (ii),
(2) ειμει : W

(3) ο θεος (ii) : B, D, G, K, L, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771, 892, ℓ339, ℓ339 (ii),
(4) OMIT ο : א

(5) ισαακ : א1, B, G, K, L, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771, 892, ℓ339, ℓ339 (ii),
(6) ισακ : א*, D

(7) ο θεος (iii) : B, D, G, K, L, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771, 892, ℓ339, ℓ339 (ii),
(8) OMIT ο : א

(9) ο θεος θεος : G, K, Y, Ω, 7, 8, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771, 892, ℓ339, ℓ339 (ii),
(10) δε ο θεος θεος : 13
(11) ο θεος : B, L, Δ, Peshitta, Vulgate
(12) θεος : א, D, W

(13) ζωντων : א, B, D, G, K, L, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771, 892, ℓ339, ℓ339 (ii),
(14) ζοντων : 13

 

 

 

A Textual Commentary On Matthew 22:32

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.