Matthew 22:32

ἐγώ εἰμι ὁ Θεὸς Ἀβραὰμ, καὶ ὁ Θεὸς Ἰσαὰκ, καὶ ὁ Θεὸς Ἰακώβ; οὐκ ἔστιν ὁ Θεὸς νεκρῶν, ἀλλὰ ζώντων.

‘I am the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob’? God is not the God of the dead, but of the living.”

Matt 22:32 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]83
Ἐγώ εἰμι ὁ Θεὸς Ἀβραὰμ καὶ ὁ Θεὸς Ἰσαὰκ, καὶ ὁ Θεὸς Ἰακώβ; οὐκ ἔστιν ὁ Θεὸς, Θεὸς νεκρῶν, ἀλλὰ ζώντων.

MSS: E (f72r), F (f42rc1), G, K (f63r-v), M, S, Y (50v-51r|102-103), Ω (p120c1-2), 4, 7, 8, 9 (f91r), 11 (f107r), 12 (p149), 22, 43, 44, 201, 438, 490 (f45rc2), 556, 700, 771, 892, 901 (f40v), 1701 (f47v), ℓ339, ℓ339 (ii),

Matt 22:32 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f5vc2
εγω ειμι ο ΘC αβρααμ και ΘC ïσαακ και ΘC ïακωβ ουκ εστιν ΘC νεκρων αλλα ζωντων

Matt 22:32 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]18ac3
“Εγω ειμι ο ΘC αβρααμ και ο ΘC ισαακ και ο ΘC ïακωβ” ουκ εστιν ο ΘC νεκρων αλλα ζωντων

MSS: B, L, Δ, 1

Matt 22:32 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]75v
εγω ειμι ο ΘC αβρααμ και ο ΘC ïσακ· και ο ΘC ïακωβ ουκ εστιν ΘC νεκρων αλλα ζωντων

Matt 22:32 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]43rc1
ἐγώ εἰμι ὁ ΘC ἀβραὰμ· καὶ ὁ ΘC ïσαὰκ· καὶ ὁ ΘC ïακώβ· οὐκ ἔστιν ὁ ΘC · ΘC νεκρῶν· ἀλλὰ ζώντων·

Matt 22:32 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]83
εγω ειμει ο ΘC αβρααμʹ και ο ΘC ïσαακʹ και ο ΘC ïακωβʹ ουκ εστιν ΘC νεκρων αλλα ζωντων

Matt 22:32 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]90
Εγω ειμι ο ΘC αβρααμ και ο ΘC ισαακ και ο ΘC ιακωβ ουκ εστιν ο ΘC νεκρων αλλα ζωντων

Matt 22:32 [Peshitta]
ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܐ݈ܢܳܐ ܐܰܠܳܗܶܗ ܕ݁ܰܐܒ݂ܪܳܗܳܡ ܐܰܠܳܗܶܗ ܕ݁ܺܐܝܣܚܳܩ ܐܰܠܳܗܶܗ ܕ݁ܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܡܺܝܬ݂ܶܐ ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܚܰܝܶܐ܂

Matt 22:32 [Vulgate]
ego sum Deus Abraham et Deus Isaac et Deus Iacob non est Deus mortuorum sed viventium

Critical Apparatus :

(1) ειμι : א, B, D, E, F, G, K, L, M, S, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii),
(2) ειμει : W

(3) ο θεος (ii) : B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii),
(4) OMIT ο : א

(5) ισαακ : א¹, B, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii),
(6) ισακ : א*, D

(7) ο θεος (iii) : B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii),
(8) OMIT ο : א

(9) ουκ : א, B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii),
(10) και ουκ : 10

(11) ο θεος θεος : E, F, G, K, M, S, Y, Ω, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 22, 43, 44, 157c, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), Stephanus, Beza, Elzevir, von Soden
(12) δε ο θεος θεος : 13
(13) ο θεος : B, L, Δ, 1, 10, 33, 157*, Peshitta, Vulgate, Lachmann, Tregelles, Westcott & Hort ([ο])
(14) θεος : א, D, W, Tischendorf

(15) ζωντων : א, B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii),
(16) ζοντων : 13

 

 

A Textual Commentary On Matthew 22:32

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.