Matthew 22:33

Καὶ ἀκούσαντες οἱ ὄχλοι, ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ.

When the crowds heard it, they were astonished at his teaching.

Matt 22:33 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]83
Καὶ ἀκούσαντες οἱ ὄχλοι, ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ.

MSS: א, B, D, E, F (f42rc1), G, K, L, S, W, Y, Ω, 1, 4 (f47r), 7, 8, 9 (f61r), 10 (f59r), 11 (f107r), 12 (p148), 22, 33 (f110v), 43, 44, 157 (f83r), 201, 438, 490 (f45r-v), 556, 700, 771, 892, 901 (f40v), 1701 (f47v), ℓ339 (f59rc2-vc1), ℓ339 (ii),

Matt 22:33 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f5vc2
Και ακουσαντες οι οχλοι εξεπλησσοντο επι τη διδαχη αυτου :

Matt 22:33 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]18ac3
Και ακουσαντες οι οχλοι εξεπλησσοντο επι τη διδαχη αυτου

Matt 22:33 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]75v
Και ακουσαντες οι οχλοι εξεπλησσοντο επι τη διδαχη αυτου:

Matt 22:33 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]43rc1
καὶ ἀκούσαντες οἱ ὄχλοι ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῆ διδαχῆ αὐτοῦ.

Matt 22:33 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]83
και ακουσαντες οι οχλοι εξεπλησσοντο επι τη διδαχη αυτου

Matt 22:33 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]90-91
Και ακουσαντες οι οχλοι εξεβλησοντο επι τη διδαχηα αυτου.

Matt 22:33 [Peshitta]
ܘܟ݂ܰܕ݂ ܫܡܰܥܘ ܟ݁ܶܢܫܶܐ ܡܶܬ݁ܬ݁ܰܡܗܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܒ݁ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܶܗ܂

Matt 22:33 [Vulgate]
et audientes turbae mirabantur in doctrina eius

Critical Apparatus :

(1) εξεπλησσοντο : א, B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii),
(2) εξεβλησοντο : Δ

(3) επι : א, B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii),
(4) επη : 13

(5) διδαχη : א, B, D, E, F, G, K, L, S, W, Y, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii),
(6) διδαχηα : Δ
(7) διδασκαλια : M

 

 

A Textual Commentary On Matthew 22:33

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.