Matthew 23:21

καὶ ὁ ὀμόσας ἐν τῷ ναῷ, ὀμνύει ἐν αὐτῷ καὶ ἐν τῷ κατοικήσαντι αὐτόν.

Matt 23:21 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]86
Καὶ ὁ ὀμόσας ἐν τῷ ναῷ, ὀμνύει ἐν αὐτῷ καὶ ἐν τῷ κατοικοῦντι αὐτόν.

MSS: א, B, 8, 13 (f33rc1), 1582

Matt 23:21 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f6rc2
Και ο ομοσας εν τω ναω ομνυει εν αυτω και εν τω κατοικουντι αυτον

Matt 23:21 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]18bc3-19ac1
και ο ομοσας εν τω ναω ομνυει εν αυτω και εν τω κατοικουντι αυτον

Matt 23:21 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]41
Και ο ομοσας εν τω ναω ομνυει εν αυτω και εν τω κατοικησαντι αυτον·

MSS: K, L? (f52vc1-2), W, Y, Δ, 7, 43, 44, 201, 700 (f70r-v), 771, 892 (f88v)

Matt 23:21 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]78v
Και ο ομοσας εν τω ναω· ομνυει εν αυτω και εν τω κατοικησαντι αυτον

Matt 23:21 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]45rc2
καὶ ὁ ὀμόσας ἐν τῶ ναῶ· ὀμνύει ἐν αὐτῶ· καὶ ἐν τῶ κατοικησαντι ἐν αὐτῶ·

Matt 23:21 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]86
και ο ομοσας εν τω ναω ομνυει εν αυτω και εν τω κατοικησαντι αυτον

Matt 23:21 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]94
Και ο ομοσας εν τω ναω. Ομνυει εν αυτω και εν τω κατοικησαντι αυτον.

Matt 23:21 [Minuscule 438 (Add MS 5111) (12th century)]103v-104r
καὶ ὁ ὀμνύων ἐν τῶ ναῶ, ὀμνύει ἐν αὐτῶ καὶ ἐν τῶ κατοικοῦντι αὐτόν·

MSS: Ω, 438

Matt 23:21 [Peshitta]
ܘܡܰܢ ܕ݁ܝܳܡܶܐ ܒ݁ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܝܳܡܶܐ ܒ݁ܶܗ ܘܰܒ݂ܡܰܢ ܕ݁ܥܳܡܰܪ ܒ݁ܶܗ܂

Matt 23:21 [Vulgate]
et qui iuraverit in templo iurat in illo et in eo qui inhabitat in ipso

Critical Apparatus :

(1) ομοσας : א, B, C, D, G, K, L, W, Y, Δ, 7, 8, 13, 43, 44, 201, 700, 771, 892, 1582
(2) ομνυων : Ω, 22, 438, ℓ339

(3) κατοικουντι : א, B, Ω, 8, 13, 438, 1582
(4) κατοικησαντι : C, D, G, K, L, W, Y, Δ, 7, 22, 43, 44, 201, 700, 771, 892, Scholz
(5) κατοικισαντι : ℓ339

(6) αυτον : א, B, C, D, K, L, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771, 892, 1582, ℓ339
(7) εν αυτω : G

 

 

 

A Textual Commentary On Matthew 23:21

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.