Matthew 23:21

Καὶ ὁ ὀμόσας ἐν τῷ ναῷ, ὀμνύει ἐν αὐτῷ καὶ ἐν τῷ κατοικήσαντι αὐτόν.

And anyone who swears by the temple, swears by it and by the one who dwells in it.

Matt 23:21 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]86
Καὶ ὁ ὀμόσας ἐν τῷ ναῷ, ὀμνύει ἐν αὐτῷ καὶ ἐν τῷ κατοικοῦντι αὐτόν.

MSS: א, B, 1, 8, 13 (f33rc1), 901 (f42r), 1582

Matt 23:21 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f6rc2
Και ο ομοσας εν τω ναω ομνυει εν αυτω και εν τω κατοικουντι αυτον

Matt 23:21 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]18bc3-19ac1
και ο ομοσας εν τω ναω ομνυει εν αυτω και εν τω κατοικουντι αυτον

Matt 23:21 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]41
Και ο ομοσας εν τω ναω ομνυει εν αυτω και εν τω κατοικησαντι αυτον·

MSS: E (f74v), F (f44vc2), K, L? (f52vc1-2), M, W, Y, Δ, 7, 9 (f63r), 10 (f61r), 12 (p153), 43, 44, 157, 201, 490 (f46vc2), 556 (f42v), 700 (f70r-v), 771, 892 (f88v)

Matt 23:21 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]78v
Και ο ομοσας εν τω ναω· ομνυει εν αυτω και εν τω κατοικησαντι αυτον

Matt 23:21 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]45rc2
καὶ ὁ ὀμόσας ἐν τῶ ναῶ· ὀμνύει ἐν αὐτῶ· καὶ ἐν τῶ κατοικησαντι ἐν αὐτῶ·

Matt 23:21 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]86
και ο ομοσας εν τω ναω ομνυει εν αυτω και εν τω κατοικησαντι αυτον

Matt 23:21 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]94
Και ο ομοσας εν τω ναω. Ομνυει εν αυτω και εν τω κατοικησαντι αυτον.

Matt 23:21 [Minuscule 438 (Add MS 5111) (12th century)]103v-104r
καὶ ὁ ὀμνύων ἐν τῶ ναῶ, ὀμνύει ἐν αὐτῶ καὶ ἐν τῶ κατοικοῦντι αὐτόν·

MSS: S (f63rc2), Ω, 438

Matt 23:21 [Peshitta]
ܘܡܰܢ ܕ݁ܝܳܡܶܐ ܒ݁ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܝܳܡܶܐ ܒ݁ܶܗ ܘܰܒ݂ܡܰܢ ܕ݁ܥܳܡܰܪ ܒ݁ܶܗ܂

Matt 23:21 [Vulgate]
et qui iuraverit in templo iurat in illo et in eo qui inhabitat in ipso

Critical Apparatus :

(1) ομοσας : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, W, Y, Δ, 1, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 33, 43, 44, 157, 201, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701mg, ℓ339 (ii),
(2) ομωσας : 4
(3) ομνυων : S, Ω, 11, 22, 438, ℓ339
(4) OMIT και ο ομοσας εν τω ναω ομνυει εν αυτω : 1701*
(4) και ο ομοσας εν τω ναω ομνυει εν αυτω : 1701mg

(5) κατοικουντι : א, B, S, Ω, 1, 8, 13, 438, 901, 1582, Stephanus, Beza, Elzevir, Lachmann, Tischendorf, Westcott & Hort, Weiss,
(6) κατοικησαντι : C, D, E, F, G, K, L, M, W, Y, Δ, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 22, 43, 44, 157, 201, 490, 556, 700, 771, 892, 1701, Scholz, Tregelles, Westcott & Hort (marg.), von Soden
(7) κατοικισαντι : ℓ339, ℓ339 (ii),
(8) οικησαντι : 33

(9) αυτον : א, B, C, D, E, F, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii),
(10) επανω αυτον : 4
(11) εν αυτω : G

 

 

A Textual Commentary On Matthew 23:21

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.