Matthew 23:22

Καὶ ὁ ὀμόσας ἐν τῷ οὐρανῷ, ὀμνύει ἐν τῷ θρόνῳ τοῦ Θεοῦ καὶ ἐν τῷ καθημένῳ ἐπάνω αὐτοῦ.

Matt 23:22 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]86
Καὶ ὁ ὀμόσας ἐν τῷ οὐρανῷ, ὀμνύει ἐν τῷ θρόνῳ τοῦ Θεοῦ καὶ ἐν τῷ καθημένῳ ἐπάνω αὐτοῦ.

MSS: B, C, D, G, K, W, Y, Δ, Ω, 7 (f57v-58r), 8, 13, 22 (f47v-48r), 43, 44, 201, 438, 700, 771, 892, 1582, ℓ339 (f60vc2)

Matt 23:22 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f6rc2
Και ο ομοσας εν τω ουνω ομνυϊ εν τω θρονω του ΘΥ και εν τω καθημενω επανω αυτου

Matt 23:22 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]19ac1
Και ο ομοσας εν τω ουρανω ομνυει εν τω θρονω του ΘΥ και εν τω καθημενω επανω αυτου

Matt 23:22 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]41
Και ο ομοσας εν τω ουρανω ομνυει εν τω θρονω του ΘΥ και εν τω καθημενω επανω αυτου·

Matt 23:22 [Codex Bezae Cantabrigensis (D05) (5th century)]78v
Και ο ομοσας εν τω ουρανω ομνυει εν τω θρονω του ΘΥ και εν τω καθημενω επανω αυτου

Matt 23:22 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]45rc2
καὶ ὁ ὀμόσας ἐν τῶ ουνω· ὀμνύει ἐν τῶ θρόνω τȢ ΘΥ · καὶ ἐν τῶ καθημένω· ἐπάνω αὐτοῦ.

Matt 23:22 [Codex Regius (Grec 62) (L019) (8th century)]52vc2

Matt 23:22 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]86
και ο ομοσας εν τω ουρανω ομνυει εν τω θρονω του ΘΥ και εν τω καθημενω επανω αυτου

Matt 23:22 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]94
Και ο ομοσας εν τω ουνω ομνυει εν τω θρονω του ΘΥ και εν τω καθημενω επανω αυτου

Matt 23:22 [Peshitta]
ܘܡܰܢ ܕ݁ܝܳܡܶܐ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܝܳܡܶܐ ܒ݁ܟ݂ܽܘܪܣܝܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܒ݂ܡܰܢ ܕ݁ܝܳܬ݂ܶܒ݂ ܠܥܶܠ ܡܶܢܶܗ܂

Matt 23:22 [Vulgate]
et qui iurat in caelo iurat in throno Dei et in eo qui sedet super eum

Critical Apparatus :

(1) ομνυει : B, C, D, G, K, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771, 892, 1582, ℓ339
(2) ομνυι : א
(3) ομνοιει : L

 

 

 

A Textual Commentary On Matthew 23:22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.