Matthew 23:22

Καὶ ὁ ὀμόσας ἐν τῷ οὐρανῷ, ὀμνύει ἐν τῷ θρόνῳ τοῦ Θεοῦ καὶ ἐν τῷ καθημένῳ ἐπάνω αὐτοῦ.

And anyone who swears by heaven, swears by the throne of God and by the one who sits on it.

Matt 23:22 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]86
Καὶ ὁ ὀμόσας ἐν τῷ οὐρανῷ, ὀμνύει ἐν τῷ θρόνῳ τοῦ Θεοῦ καὶ ἐν τῷ καθημένῳ ἐπάνω αὐτοῦ.

MSS: B, C, D, F (f44vc2), G, K, M, S (f63rc2), W, Y, Δ, Ω, 1, 7 (f57v-58r), 8, 9 (f63r), 11 (f110r-v), 12 (p153), 13, 22 (f47v-48r), 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490 (f46vc2), 556, 700, 771, 892, 901 (f42r), 1582, 1701 (f49v), ℓ339 (f60vc2), ℓ339 (ii),

Matt 23:22 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f6rc2
Και ο ομοσας εν τω ουνω ομνυϊ εν τω θρονω του ΘΥ και εν τω καθημενω επανω αυτου

Matt 23:22 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]19ac1
Και ο ομοσας εν τω ουρανω ομνυει εν τω θρονω του ΘΥ και εν τω καθημενω επανω αυτου

Matt 23:22 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]41
Και ο ομοσας εν τω ουρανω ομνυει εν τω θρονω του ΘΥ και εν τω καθημενω επανω αυτου·

Matt 23:22 [Codex Bezae Cantabrigensis (D05) (5th century)]78v
Και ο ομοσας εν τω ουρανω ομνυει εν τω θρονω του ΘΥ και εν τω καθημενω επανω αυτου

Matt 23:22 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]45rc2
καὶ ὁ ὀμόσας ἐν τῶ ουνω· ὀμνύει ἐν τῶ θρόνω τȢ ΘΥ · καὶ ἐν τῶ καθημένω· ἐπάνω αὐτοῦ.

Matt 23:22 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]86
και ο ομοσας εν τω ουρανω ομνυει εν τω θρονω του ΘΥ και εν τω καθημενω επανω αυτου

Matt 23:22 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]94
Και ο ομοσας εν τω ουνω ομνυει εν τω θρονω του ΘΥ και εν τω καθημενω επανω αυτου

Matt 23:22 [Peshitta]
ܘܡܰܢ ܕ݁ܝܳܡܶܐ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܝܳܡܶܐ ܒ݁ܟ݂ܽܘܪܣܝܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܒ݂ܡܰܢ ܕ݁ܝܳܬ݂ܶܒ݂ ܠܥܶܠ ܡܶܢܶܗ܂

Matt 23:22 [Vulgate]
et qui iurat in caelo iurat in throno Dei et in eo qui sedet super eum

Critical Apparatus :

(1) ομοσας : א, B, C, D, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii),
(2) ομωσας : E, 4, 10

(3) ομνυει : B, C, D, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii),
(4) ομνυι : א
(5) ομνοιει : L

 

 

A Textual Commentary On Matthew 23:22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.