Matthew 23:3

Πάντα οὖν ὅσα ἐὰν εἴπωσιν ὑμῖν τηρεῖν, τηρεῖτε καὶ ποιεῖτε· κατὰ δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν μὴ ποιεῖτε· λέγουσιν γὰρ καὶ οὐ ποιοῦσιν.

Matt 23:3 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]84
Πάντα οὖν ὅσα ἂν εἴπωσιν ὑμῖν τηρεῖν, τηρεῖτε καὶ ποιεῖτε· κατὰ δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν μὴ ποιεῖτε· λέγουσι γὰρ, καὶ οὐ ποιοῦσι.

MSS: Y (f51v-52r|104-105)

Matt 23:3 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f5vc4
παντα ουν οσα εαν ειπωσιν ϋμιν ποιησατε ϗ τηρειτε κατα δε τα εργα αυτων μη ποιειτε λεγουσιν γαρ και ου ποιουσιν

Matt 23:3 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]18bc2
Παντα ουν οσα αν ειπωσιν ϋμιν ποιησατε ϗ τηρειτε κατα δε τα εργα αυτων μη ποιειτε λεγουσιν γαρ και ου ποιουσιν

Matt 23:3 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]76v
Π·α·ν·τ·α· ο·υ·ν· παντα ουν οσα αν ειπωσιν ποιειτε και τηρειτε· κατα δε τα εργα αυτων μη ποιειτε· λεγουσιν γαρ και ου ποιουσιν

Matt 23:3 [Codex Seidelianus I(Harley MS5684)(G011)(9th century)]43vc2-44rc1
πάντα οὖν· ὅσα ἐὰν εἴπωσιν ϋμῖν τηρεῖν τηρεῖτε καὶ ποιεῖτε· κατὰ δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν μη ποιεῖτε· λέγουσιν γὰρ καὶ οὐ ποιοῦσιν.

Matt 23:3 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]64r
πάντα οὖν ὅσα ἂν εἴπωσιν ὑμῖν τηρεῖν· τηρεῖτε καὶ ποιεῖτε· κατὰ δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν μὴ ποιεῖτε· λέγουσιν γὰρ καὶ οὐ ποιοῦσιν·

Matt 23:3 [Codex Regius (Grec 62) (L019) (8th century)]51vc1

Matt 23:3 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]84
παντα ουν οσα εαν ειπωσιν ὑμιν τηρειν τηρειται και ποιειται · κατα δε τα εργα αυτων μη ποιειται· λεγουσιν γαρ και ου ποιουσιν.

Matt 23:3 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]92
Παντα ουν οσαεαν ειπωσιν υμιν τηρειν τηρειτε και ποιειτε Κατα δε τα εργα αυτων Μη ποιειτε Λεγουσιν γαρ και ου ποιουσιν.

Matt 23:3 [Minuscule 8 (Gr. 49) (11th century)]56vc2
πάντα οὖν ὅσα ἐὰν εἴπωσιν ὑμῖν τηρεῖν, τηρεῖτε καὶ ποιεῖτε· κατὰ δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν μὴ ποιεῖτε· λέγουσι γὰρ καὶ οὐ ποιοῦσι.

MSS: 7, 8, 22, 43, 44, 201 (f58rc2), 438, 771

Matt 23:3 [Minuscule 700 (Egerton MS 2610) (11th century)]69r
πάντα οὖν ὅσα <ἐ+>ἂν εἴπωσιν ὑμῖν ποεῖν, ποιεῖτε ϰ τηρεῖτε· κατὰ δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν μὴ ποιεῖτε· Λέγουσι γὰρ καὶ οὐ ποιοῦσι·

Matt 23:3 [Minuscule 1582 (MS 949) (949)]61r
… λέγουσι γὰρ καὶ οὐ ποιοῦσιν·

*   … previous page, f60v = Mt 22:29

Matt 23:3 [Peshitta]
ܟ݁ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܕ݁ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܬ݂ܶܛܪܽܘܢ ܛܰܪܘ ܘܰܥܒ݂ܶܕ݂ܘ ܐܰܝܟ݂ ܥܒ݂ܳܕ݂ܰܝܗܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܠܳܐ ܬ݁ܶܥܒ݁ܕ݂ܽܘܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܓ݁ܶܝܪ ܘܠܳܐ ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ܂

Matt 23:3 [Vulgate]
omnia ergo quaecumque dixerint vobis servate et facite secundum opera vero eorum nolite facere dicunt enim et non faciunt

Critical Apparatus :

(1) αν : B, D, K, Y, 700*, 892, Scholz
(2) εαν : א, G, L, W, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700c, 771, ℓ339, Majority
(3) OMIT αν : ℓ339 (ii)

(4) υμιν τηρειν τηρειτε και ποιειτε : G, K, Y, Δ, Ω, 7, 8, 22, 43, 44, 201, 438, 771, ℓ339 (ii)
(5) υμιν τηρειν τηρειται και ποιειτε : 13
(6) υμιν τηρειν τηρειται και ποιειται : W, ℓ339
(7) υμιν ποιησατε και τηρειτε : א1, B, L, 892
(8) ποειν ποιειτε και τηρειτε : 700
(9) υμιν ποιησατε : א*
(10) ποιειτε και τηρειτε : D

(11) ποιειτε : א, B, D, G, K, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771, ℓ339, ℓ339 (ii),
(12) ποιειται : L, W
(13) ποιητε : 892

(14) λεγουσι : Y, Ω, 7, 8, 13, 43, 44, 201, 438, 700, 771, 892, 1582, ℓ339, ℓ339 (ii),
(15) λεγουσιν : א, B, D, G, K, L, W, Δ

(16) ποιουσι : Y, 7, 8, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771, ℓ339, ℓ339 (ii),
(17) ποιουσιν : א, B, D, G, K, L, W, Δ, Ω, 13, 892, 1582

 

 

A Textual Commentary On Matthew 23:3

 

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.