Matthew 23:3

Πάντα οὖν ὅσα ἐὰν εἴπωσιν ὑμῖν τηρεῖν, τηρεῖτε καὶ ποιεῖτε· κατὰ δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν μὴ ποιεῖτε· λέγουσιν γὰρ καὶ οὐ ποιοῦσιν.

Everyhing therefore whatever they tell you to observe, observe and do; but according to their works do not do; for they say and do not.

Matt 23:3 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]84
Πάντα οὖν ὅσα ἂν εἴπωσιν ὑμῖν τηρεῖν, τηρεῖτε καὶ ποιεῖτε· κατὰ δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν μὴ ποιεῖτε· λέγουσι γὰρ, καὶ οὐ ποιοῦσι.

MSS: 12 (p150-151), Y (f51v-52r|104-105)

Matt 23:3 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f5vc4
παντα ουν οσα εαν ειπωσιν ϋμιν ποιησατε ϗ τηρειτε κατα δε τα εργα αυτων μη ποιειτε λεγουσιν γαρ και ου ποιουσιν

Matt 23:3 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]1266c2
Παντα ουν οσα αν ειπωσιν ϋμιν ποιησατε ϗ τηρειτε κατα δε τα εργα αυτων μη ποιειτε λεγουσιν γαρ και ου ποιουσιν

Matt 23:3 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]76v
Παντα ουν παντα ουν οσα αν ειπωσιν ποιειτε και τηρειτε· κατα δε τα εργα αυτων μη ποιειτε· λεγουσιν γαρ και ου ποιουσιν

Matt 23:3 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]43v-44r
πάντα οὖν· ὅσα ἐὰν εἴπωσιν ϋμῖν τηρεῖν τηρεῖτε καὶ ποιεῖτε· κατὰ δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν μη ποιεῖτε· λέγουσιν γὰρ καὶ οὐ ποιοῦσιν.

Matt 23:3 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]64r
πάντα οὖν ὅσα ἂν εἴπωσιν ὑμῖν τηρεῖν· τηρεῖτε καὶ ποιεῖτε· κατὰ δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν μὴ ποιεῖτε· λέγουσιν γὰρ καὶ οὐ ποιοῦσιν·

Matt 23:3 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]84
παντα ουν οσα εαν ειπωσιν ὑμιν τηρειν τηρειται και ποιειται · κατα δε τα εργα αυτων μη ποιειται· λεγουσιν γαρ και ου ποιουσιν.

Matt 23:3 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]92
Παντα ουν οσαεαν ειπωσιν υμιν τηρειν τηρειτε και ποιειτε Κατα δε τα εργα αυτων Μη ποιειτε Λεγουσιν γαρ και ου ποιουσιν.

Matt 23:3 [Minuscule 8 (Gr. 49) (11th century)]56vc2
πάντα οὖν ὅσα ἐὰν εἴπωσιν ὑμῖν τηρεῖν, τηρεῖτε καὶ ποιεῖτε· κατὰ δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν μὴ ποιεῖτε· λέγουσι γὰρ καὶ οὐ ποιοῦσι.

MSS: S, 7, 8, 9 (f62r), 10 (f59v), 11 (f108r), 22, 43, 44, 157, 201 (f58rc2), 438, 490 (f46r), 556 (f41v), 771, 901 (f41r), 1701 (f48v)

Matt 23:3 [Minuscule 700 (Egerton MS 2610) (11th century)]69r
πάντα οὖν ὅσα <ἐ+>ἂν εἴπωσιν ὑμῖν ποεῖν, ποιεῖτε ϰ τηρεῖτε· κατὰ δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν μὴ ποιεῖτε· Λέγουσι γὰρ καὶ οὐ ποιοῦσι·

Matt 23:3 [Minuscule 1582 (MS 949) (949)]61r
… λέγουσι γὰρ καὶ οὐ ποιοῦσιν·

*   … previous page, f60v = Mt 22:29

Matt 23:3 [Peshitta]
ܟ݁ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܕ݁ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܬ݂ܶܛܪܽܘܢ ܛܰܪܘ ܘܰܥܒ݂ܶܕ݂ܘ ܐܰܝܟ݂ ܥܒ݂ܳܕ݂ܰܝܗܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܠܳܐ ܬ݁ܶܥܒ݁ܕ݂ܽܘܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܓ݁ܶܝܪ ܘܠܳܐ ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ܂

Matt 23:3 [Vulgate]
omnia ergo quaecumque dixerint vobis servate et facite secundum opera vero eorum nolite facere dicunt enim et non faciunt

Critical Apparatus :

(1) αν : B, D, F, K, Y, 12, 700*, 892, Stephanus, Beza, Elzevir, Scholz, Lachmann, Tregelles,
(2) εαν : א, E, G, L, M, S, W, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700c, 771, 901, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority, Tischendorf, Westcott & Hort, Weiss, von Soden
(3) OMIT αν : ℓ339 (ii)

(4) υμιν τηρειν τηρειτε και ποιειτε : E, G, K, M, S, Y, Δ, Ω, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 771, 901, 1701, ℓ339 (ii), ℓ1086,
(5) υμιν τηρειν τηρειται και ποιειτε : 13
(6) υμιν τηρειν τηρειται και ποιειται : W, ℓ339
(7) υμιν τηρειν τηρει και ποιειτε : F
(8) υμιν ποιησατε και τηρειτε : א¹, B, L, 892
(9) υμιν ποιειτε και τηρειτε : 1
(10) τηρειν τηρειτε και ποιειτε : 4
(11) ποειν ποιειτε και τηρειτε : 700
(12) υμιν ποιησατε : א*
(13) ποιειτε και τηρειτε : D

ALTERNATIVE:

(4) υμιν : א, B, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 771, 892, 901, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086,
(5) OMIT υμιν : D, 4, 700,

(6) τηρειν : E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 771, 901, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, Stephanus, Beza, Elzevir
(7) ποειν : 700
(8) OMIT τηρειν : א, B, D, L, 1, 892, Lachmann, Tischendorf, Tregelles, Westcott Hort, Weiss, von Soden

(9) τηρειτε και ποιειτε : E, G, K, M, S, Y, Δ, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 771, 901, 1701, ℓ339 (ii), ℓ1086, Stephanus, Beza, Elzevir,
(10) τηρειται και ποιειτε : 13
(11) τηρειται και ποιειται : W, ℓ339
(12) τηρει και ποιειτε : F
(13) ποιειτε και τηρειτε : D, 1, 700
(14) ποιησατε και τηρειτε : א¹, B, L, 892, Lachmann, Tischendorf, Tregelles, Westcott & Hort, Weiss, von Soden
(15) ποιησατε : א*

(16) ποιειτε (ii) : א, B, D, E, F, G, K, M, S, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 901, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086,
(17) ποιειται : L, W
(18) ποιητε : 4, 892

(19) λεγουσι : M, S, Y, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086,
(20) λεγουσιν : א, B, D, E, F, G, K, L, W, Δ, 33,

(21) ποιουσι : M, S, Y, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 901, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii),
(22) ποιουσιν : א, B, D, E, F, G, K, L, M¹, W, Δ, Ω, 1, 13, 33, 892, 1582, ℓ1086

 

 

A Textual Commentary On Matthew 23:3

 

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.