Matthew 23:4

Δεσμεύουσιν γὰρ φορτία βαρέα καὶ δυσβάστακτα, καὶ ἐπιτιθέασιν ἐπὶ τοὺς ὤμους τῶν ἀνθρώπων· τῷ δὲ δακτύλῳ αὐτῶν οὐ θέλουσιν κινῆσαι αὐτά.

Matt 23:4 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]84
Δεσμεύουσι γὰρ φορτία βαρέα καὶ δυσβάστακτα, καὶ ἐπιτιθέασιν ἐπὶ τοὺς ὤμους τῶν ἀνθρώπων· τῷ δὲ δακτύλῳ αὐτῶν οὐ θέλουσι κινῆσαι αὐτά.

MSS: Ω, 7, 8 (f56vc2-57rc1), 22 (f46v-47r), 43, 44, 201, 438 (f101v-102r)

Matt 23:4 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f5vc4
δεσμευουσιν δε φορτια μεγαλα βαρεα και επιτιθεασιν επι τους ωμους των ανων αυτοι δε τω δακτυλω αυτων ου θελουσιν κινησε αυτα

Matt 23:4 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]18bc2
δεσμευουσιν δε φορτια βαρεα και δυσβαστακτα και επιτιθεασιν επι τους ωμους των ανθρωπων αυτοι δε τω δακτυλω αυτων ου θελουσιν κεινησαι αυτα

Matt 23:4 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]76v
Δεσμευουσιν γαρ· φορτεια βαρεα και (α)δυσβαστακτα· και επιτιθεασιν επι τους ωμους των ανθρωπων αυτοι δε τω δακτυλω αυτων ου θελουσιν κεινησαι αυτα

(α) in (α)δυσβαστακτα = faded or erased?

Matt 23:4 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]44rc1
Δεσμεύουσιν γὰρ· φορτία βαρέα· καὶ δυσβάστακτα· καὶ ἐπιτιθέασιν ἐπὶ τοὺς ὤμους τῶν ανων · τω δὲ δακτύλω αὐτῶν· οὐ θέλουσιν κινῆσαι αὐτὰ.

MSS: G, K

Matt 23:4 [Codex Regius (Grec 62) (L019) (8th century)]51vc1-2
Δεσμευουσιν δε φορτια βαρεα· και επιτιθεασιν επι τους ωμους τω- ἀνων· αυτοι δε τω δακτυλω αυτων ου θελουσιν κινησαι αυτα.

Matt 23:4 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]84
Δεσμευουσιν δε φορτια βαρεα και δυσβαστακτα· και επιτιθεασιν επι τους ωμους των ανων τω δε δακτυλω αυτων ου θελουσιν κεινησαι αυτα·

Matt 23:4 [Codex Macedoniensis (MS Add 6594) (Y034) (9th century)]52r|105
δεσμεύουσι δὲ φορτία βαρέα Καὶ δυσβάστακτα, καὶ ἐπιτιθέασιν ἐπὶ τοὺς ὤμους τῶν ἀνων· τῶ δὲ δακτύλω αὐτῶν οὐ θέλουσι κινῆσαι αὐτά.

Matt 23:4 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]92
Δεσμευουσιν δε φορτια βαρεα και δυσβαστακτα· και επιτιθεασιν επι τους ωμους των ανθρωπων. Τω δε δακτυλω αυτων ου θελουσιν κεινησαι αυτα.

Matt 22:4 [Minuscule 700 (Egerton MS 2610) (11th century)]69r
δεσμεύουσι γὰρ φορτία δυσβάστακτα καὶ ἐπιτιθέασιν ἐπὶ τ{οὺ}ς ὤμους τῶν ἀνων τῷ δὲ δακτύλῳ αὐτῶν οὐ θέλουσι κινῆσαι αὐτά.

Matt 23:4 [Peshitta]
ܘܳܐܣܪܺܝܢ ܡܰܘܒ݁ܠܶܐ ܝܰܩܺܝܪܳܬ݂ܳܐ ܘܣܳܝܡܺܝܢ ܥܰܠ ܟ݁ܰܬ݂ܦ݁ܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܨܶܒ݂ܥܗܽܘܢ ܠܳܐ ܨܳܒ݂ܶܝܢ ܕ݁ܢܶܩܪܒ݂ܽܘܢ ܠܗܶܝܢ܂

Matt 23:4 [Vulgate]
alligant autem onera gravia et inportabilia et inponunt in umeros hominum digito autem suo nolunt ea movere

Critical Apparatus :

(1) δεσμευουσι : Ω, Y, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771, 892, 1582, ℓ339, ℓ339 (ii),
(2) δεσμευουσιν : א, B, D, G, K, L, W, Δ

(3) γαρ : D, G, K, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, ℓ339, ℓ339 (ii),
(4) δε : א, B, L, W, Y, Δ, 771, 892, 1582, Peshitta?

(5) φορτια : B, G, K, L, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771, 892, 1582, ℓ339, ℓ339 (ii),
(6) φορτεια : D
(7) ADD μεγαλα : א

(8) βαρεα : א, B, D, G, K, L, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 771, 892, 1582, ℓ339, ℓ339 (ii),
(9) OMIT βαρεα : 700

(10) και δυσβαστακτα : B, D1?, G, K, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 771, ℓ339, ℓ339 (ii),
(11) και αδυσβαστακτα : D*
(12) OMIT και : 700
(13) OMIT και δυσβαστακτα : א, L, 892, 1582

(14) επιτιθεασιν : א, B, D, G, K, L, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771, 892, 1582, ℓ339
(15) επιτηθεασιν : ℓ339 (ii),

(16) ωμους : א, B, D, G, K, L, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771, 892, 1582, ℓ339, ℓ339 (ii),
(17) ομους : 13

(18) τω δε : G, K, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771, 1582, ℓ339, ℓ339 (ii),
(19) αυτοι δε τω : א, B, D, L, 892

(20) θελουσι : Y, Ω, 7, 8, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771, 892, 1582
(21) θελουσιν : א, B, D, G, K, L, W, Δ
(22) θελωσι : 13, ℓ339, ℓ339 (ii),

(23) κινησαι : G, K, L, Y, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771, 892, 1582, ℓ339, ℓ339 (ii),
(24) κεινησαι : B, D, W, Δ
(25) κινησε : א

 

CΚΗ / Ε :

Ω (p122c1), 7 (f57r), 13 (f32rc2), 22 (f46v-47r), 892 (f87r)

 

 

 

A Textual Commentary On Matthew 23:4

(a) Tischendorf illustrates his third rule by Matt. xxiii. 4, where he omits καὶ δυσβάστακτα after βαρέα with L and a few later MSS. and some versions: this he does because the common text agrees with the reading of the parallel passage in Luke. This place is, however, hardly a full illustration of the rule with regard to parallel texts in the synoptical Gospels ; because here the amount of evidence for the retention of the words in Matthew is too considerable for it to be set aside at once by the application of a principle, not universal but only of frequent use. Indeed in all such cases, it is surely needful first to examine the evidence, and then to compare the parallel passages : a judgment must be formed as to probabilities, when it cannot be as to certainties. (Tregelles, An Account of the Printed Text of the Greek New Testament, p 123)

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.