Matthew 23:34

Διὰ τοῦτο ἰδού ἐγὼ ἀποστέλλω πρὸς ὑμᾶς προφήτας, καὶ σοφοὺς, καὶ γραμματεῖς· καὶ ἐξ αὐτῶν ἀποκτενεῖτε καὶ σταυρώσετε, καὶ ἐξ αὐτῶν μαστιγώσετε ἐν ταῖς συναγωγαῖς ὑμῶν, καὶ διώξετε ἀπὸ πόλεως εἰς πόλιν·

Because of this, behold, I send to you prophets, and wise men, and scribes; and some of them you will kill and crucify, and some of them you will scourge in your synagogues, and persecute from city to city.

Matt 23:34 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]87
Διὰ τοῦτο, ἰδού, ἐγὼ ἀποστέλλω πρὸς ὑμᾶς προφήτας, καὶ σοφοὺς, καὶ γραμματεῖς· καὶ ἐξ αὐτῶν ἀποκτενεῖτε καὶ σταυρώσετε, καὶ ἐξ αὐτῶν μαστιγώσετε ἐν ταῖς συναγωγαῖς ὑμῶν, καὶ διώξετε ἀπὸ πόλεως εἰς πόλιν·

MSS: F (f46rc1-2), K, S (f64rc1), Y (f54v-55r|110-111), Ω (p126c1-2), 7 (f58v), 8 (f58rc2-vc1), 10 (f61v-62r), 11, 12, 43, 44 (f63r-v), 201, 438, 490, 556, 700 (f71r-v), 901 (f42v), 1701, ℓ339 (ii) (f161r-v)

Matt 23:34 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f6rc4
Δια τουτο ϊδου εγω αποστελλω προς ϋμας προφητας και σοφους και γραμματις εξ αυτων αποκτενιτε και σταυρωσετε ϗ εξ αυτων κ·α·ι· μαστιγωσετε εν τεαις συναγωγες ϋμων και διωξετε απο πολεως εις πολιν

Matt 23:34 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]19ac2
Δια τουτο ιδου εγω αποστελλω προς υμας προφητας και σοφους και γραμματεις εξ αυτων αποκτενειτε και σταυρωσετε και εξ αυτων μαστειγωσετε εν ταις συναγωγαις υμων και διωξετε απο πολεως εις πολιν

Matt 23:34 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]41-42
Δια τουτο ιδου εγω αποστελλω προς υμας προφητας και σοφους και γραμματεις· και εξ αυτων αποκτενειτε και σταυρωσετε και εξ αυτων μαστιγωσετε εν ταις συναγωγαις υμων· και διωξετε απο πολεως εις πολιν

Matt 23:34 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]79v
: Δια τουτο ϊδου αποστελω προφητας και σοφους και γραμματεις· και εξ αυτων αποκτεινειτε και σταυρωσεται· και διωξεται απο πολεως εις πολιν·

Matt 23:34 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]46rc2
Διὰ τοῦτο· ϊδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω πρὸς ϋμᾶς προφήτας· καὶ σοφοὺς· καὶ γραμματεῖς καὶ ἐξ αὐτῶν ἀποκτενεῖτε· ϗ σταυρώσετε· ϗ ἐξ αὐτῶν μαστιγώσεται ἐν ταῖς συναγωγαῖς ϋμῶ-· καὶ διώξετε ἀπὸ πόλεως εἰς πόλιν·

Matt 23:34 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]87-88
Δια τουτο ϊδου εγω αποστελλω προς ὑμας προφητας και σοφους και γραμματεις εξ αυτων αποκτενιται και σταυρωσεται και εξ αυτων μαστιγωσεται εν ταις συναγωγαις ὑμων και διωξεται απο πολεως εις πολιν

Matt 23:34 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]96
Διατουτο ῑδου εγω αποστελλω προς υμας προφητας και σοφους και γραμματεις. Εξ αυτων αποκτενειτε και σταυρωσετε Και εξ αυτων μαστιγωσετε εν ταις συναγωγαις υμων. Και διωξετε απο πολεως εις πολιν.

Matt 23:34 [Peshitta]
ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܡܫܰܕ݁ܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܢܒ݂ܺܝܶܐ ܘܚܰܟ݁ܺܝܡܶܐ ܘܣܳܦ݂ܪܶܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܩܳܛܠܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܘܙܳܩܦ݁ܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܘܡܶܢܗܽܘܢ ܡܢܰܓ݁ܕ݂ܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܰܟ݂ܢܽܘܫܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܘܬ݂ܶܪܕ݁ܦ݂ܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܡܕ݂ܺܝܢܳܐ ܠܰܡܕ݂ܺܝܢܳܐ܂

Matt 23:34 [Vulgate]
ideo ecce ego mitto ad vos prophetas et sapientes et scribas ex illis occidetis et crucifigetis et ex eis flagellabitis in synagogis vestris et persequemini de civitate in civitatem

Critical Apparatus :

(1) ιδου : א, B, C, D, E¹, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), Majority,
(2) OMIT ιδου : E*, 4, 13, 22, ℓ1086

(3) εγω : א, B, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), Majority,
(4) λεγω : ℓ1086
(5) OMIT εγω : D, 13

(6) αποστελλω : א, B, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority,
(7) αποστελω : D, 4, 9, 33,

(8) προς υμας : א, B, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority,
(9) OMIT προς υμας : D

(10) και σοφους : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority,
(11) OMIT και (i) : 892

(12) και γραμματεις : B, C, D, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority,
(13) και γραμματις : א
(14) OMIT και (ii) : L

(15) και εξ αυτων (i) : C, D, E, F, G, K, L, S, Y, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 43, 44, 201, 438, 490, 556, 700, 892, 901, 1582c, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority, Stephanus, Beza, Elzevir
(16) OMIT και (iii) : א, B, M, W, Δ, 1, 13, 33, 157, 771, 1582*, Lachmann, Tischendorf, Tregelles, Westcott & Hort, Weiss, von Soden

(17) αποκτενειτε : B, C, E, F, G, K, L, M, S, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority,
(18) αποκτενιτε : א
(19) αποκτεινειτε : D
(20) αποκτενιται : W

(21) και σταυρωσετε : א, B, C, E, F, G, K, L, M, S, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority
(22) και σταυρωσεται : D, W, 33,
(23) OMIT και σταυρωσετε : 4

(24) και εξ αυτων (ii) : א¹, B, C, Emg, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339?, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority,
(25) εξ αυτων και : א*
(26) OMIT και εξ αυτων : D, E*, 4

(27) μαστιγωσετε : א, C, Emg, F, K, Δ, L?, M, S, Y, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), Majority,
(28) μαστειγωσετε : B
(29) μαστιγωσεται : G, W, 33,
(30) μαστηγοσεται : ℓ1086
(31) OMIT μαστιγωσετε : D, E*, 4

(32) εν ταις συναγωγαις υμων : B, C, E, F, G, K, L?, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority, Vulgate
(33) εν ταις συναγογαις υμων : ℓ339
(34) εν τες συναγωγες υμων : א*
(35) εν ταις συναγωγες υμων : א¹
(36) OMIT εν ταις συναγωγαις υμων : D

(37) διωξετε : א, B, C, E, F, G, K, L, M, S, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority,
(38) διωξεται : D, W, 33,

(39) πολεως : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority,
(40) πολεος ; 13

 

 

 / Ε :

D (79v), F (f46rc1-2), L (f53v), M (f73vc2-74rc1), Y (f54v-55r|110-111), 4 (f49r), 7 (f58v), 9 (f64r), 11 (f111v), 12 (p155), 13 (f33vc1), 22 (f48v), 44 (f63r-v), 157 (f86v), 490 (f47vc1), 556 (f43r-v), 1582 (f63r), 1701 (f50v)

 / Β :

S (f64rc1), 892 (f89v)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 23:34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.