Matthew 23:36

ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι ἥξει πάντα ταῦτα ἐπὶ τὴν γενεὰν ταύτην.

Matt 23:36 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]88
Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἥξει ταῦτα πάντα ἐπὶ τὴν γενεὰν ταύτην.

Matt 23:36 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f6rc4
Αμην λεγω ϋμιν ηξι ταυτα παντα επι την γενεαν ταυτην

Matt 23:36 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]19ac3
Αμην λεγω υμιν ηξει παντα ταυτα επι την γενεαν ταυτην

MSS: B, G, 201, 700, 892 (f90r), 1582 (f63r)

Matt 23:36 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]42
Αμην λεγω υμιν οτι ηξει ταυτα παντα επι την γενεαν ταυτην·

MSS: C, ℓ339 (f61vc1)

Matt 23:36 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]79v
Αμην λεγω ϋμειν ηξει ταυτα παντα· επι την γενεαν ταυτην

Matt 23:36 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]46vc1
Ἀμὴν λέγω ὑμῖν· ἥξει πάντα ταῦτα· ἐπι τὴν γενεὰν ταύτην.

Matt 23:36 [Codex Regius (Grec 62) (L019) (8th century)]53vc2

Matt 23:36 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]88
Αμην λεγω ὑμιν οτι ηξει παντα ταυτα επι την γενεαν ταυτην

MSS: K, W, Y, Δ, Ω, 8, 22 (f49r), 43, 44,

Matt 23:36 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]96
Αμην λεγω υμιν οτι ηξει παντα ταυτα επι την γενεαν ταυτην.._

Matt 23:36 [Minuscule 43 (MS 8409) (11th century)]52r
ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι ἥξει πάντα ταῦτα ἐπὶ τὴν γενεὰν ταύτην.

Matt 23:36 [Minuscule 771 (NLG204) (10th century)]12b
ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι ἥξει ταῦτα ἐπὶ τὴν γενεὰν ταύτην.

MSS: 438, 771

Matt 23:36 [Peshitta]
ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܢܺܐܬ݂ܝܳܢ ܗܳܠܶܝܢ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܥܰܠ ܫܰܪܒ݁ܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ܂

Matt 23:36 [Vulgate]
amen dico vobis venient haec omnia super generationem istam

Critical Apparatus :

(1) υμιν : א, B, C, G, K, L, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771, 892, 1582, ℓ339
(2) υμειν : D

(3) ηξει : א, B, D, G, L, 201, 700, 892, 1582
(4) ηξι : א
(5) οτι ηξει : C, K, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 438, 771, 892mg, ℓ339, Majority, Scholz

(6) ταυτα παντα : א, C, D, L, 7, 13, ℓ339, Vulgate, Scholz
(7) παντα ταυτα : B, G, K, W, Y, Δ, Ω, 8, 22, 43, 44, 201, 700, 892, 1582
(8) OMIT παντα : 438, 771

(9) ταυτην : א, B, C, D, G, K, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771, 892, 1582, ℓ339
(10) αυτην : L

 

 

A Textual Commentary On Matthew 23:36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.