Matthew 23:36

ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι ἥξει πάντα ταῦτα ἐπὶ τὴν γενεὰν ταύτην.

Amen I say to you that all these things will come upon this generation.

Matt 23:36 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]88
Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἥξει ταῦτα πάντα ἐπὶ τὴν γενεὰν ταύτην.

Matt 23:36 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f6rc4
Αμην λεγω ϋμιν ηξι ταυτα παντα επι την γενεαν ταυτην

Matt 23:36 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]19ac3
Αμην λεγω υμιν ηξει παντα ταυτα επι την γενεαν ταυτην

MSS: B, G, 1, 201, 700, 892 (f90r), 1582 (f63r)

Matt 23:36 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]42
Αμην λεγω υμιν οτι ηξει ταυτα παντα επι την γενεαν ταυτην·

MSS: C, F (f46vc1), M (f74rc1), 490 (f47vc1-2), 901 (f42v), ℓ339 (f61vc1)

Matt 23:36 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]79v
Αμην λεγω ϋμειν ηξει ταυτα παντα· επι την γενεαν ταυτην

Matt 23:36 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]46vc1
Ἀμὴν λέγω ὑμῖν· ἥξει πάντα ταῦτα· ἐπι τὴν γενεὰν ταύτην.

Matt 23:36 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]88
Αμην λεγω ὑμιν οτι ηξει παντα ταυτα επι την γενεαν ταυτην

MSS: E (f75v), K, S, W, Y, Δ, Ω, 4 (f49r), 8, 11 (f112r), 10 (f62r), 12 (p155-156), 22 (f49r), 33 (f111r), 43, 44, 157, 556 (f43v)

Matt 23:36 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]96
Αμην λεγω υμιν οτι ηξει παντα ταυτα επι την γενεαν ταυτην.._

Matt 23:36 [Minuscule 43 (MS 8409) (11th century)]52r
ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι ἥξει πάντα ταῦτα ἐπὶ τὴν γενεὰν ταύτην.

Matt 23:36 [Minuscule 771 (NLG204) (10th century)]12b
ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι ἥξει ταῦτα ἐπὶ τὴν γενεὰν ταύτην.

MSS: 9 (f64r), 438, 771

Matt 23:36 [Peshitta]
ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܢܺܐܬ݂ܝܳܢ ܗܳܠܶܝܢ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܥܰܠ ܫܰܪܒ݁ܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ܂

Matt 23:36 [Vulgate]
amen dico vobis venient haec omnia super generationem istam

Critical Apparatus :

(1) υμιν : א, B, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086,
(2) υμειν : D

(3) ηξει : א, B, D, G, L, 1, 201, 700, 892, 1582
(4) ηξι : א
(5) οτι ηξει : C, E, F, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 438, 490, 556, 771, 892mg, 901, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority, Scholz

(6) ταυτα παντα : א, C, D, E, F, L, M, 7, 13, 490, 901, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, Vulgate, Stephanus, Beza, Elzevir, Scholz, Tischendorf, Tregelles (marg.), Westcott & Hort
(7) παντα ταυτα : B, G, K, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 8, 10, 11, 12, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 556, 700, 892, 1582, 1701, Lachmann, Tregelles, Westcott & Hort (marg.), Weiss, von Soden
(8) OMIT παντα : 9, 438, 771

(9) ταυτην : א, B, C, D, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086,
(10) αυτην : L

 

 

A Textual Commentary On Matthew 23:36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.