Matthew 23:6

φιλοῦσιν τὲ τὴν πρωτοκλισίαν ἐν τοῖς δείπνοις, καὶ τὰς πρωτοκαθεδρίας ἐν ταῖς συναγωγαῖς,

And they love the place of honor at feasts, and the first seats in the synagogues,

*   feasts OR banquets

Matt 23:6 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]84
Φιλοῦσι τὲ τὴν πρωτοκλισίαν ἐν τοῖς δείπνοις, καὶ τὰς πρωτοκαθεδρίας ἐν ταῖς συναγωγαῖς,

MSS: M, Y, 7, 8, 10 (f60r), 11 (f108v), 12 (p151), 22, 43, 201 (58vc1), 556 (f42r), 700, 771, 1701 (f48v)

Matt 23:6 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f5vc4
φιλουσι δε τηνας πρωτοκλισιανς εν τοις διπνοις και τας πρωτοκαθεδριας εν τεαις συναγωγεαις

Matt 23:6 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]18bc2
φιλουσι δε την πρωτοκλισιαν εν τοις δειπνοις και τας πρωτοκαθεδριας εν ταις συναγωγαις

Matt 23:6 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]77v
Φιλουσιν δε τ·η·ν· την πρωκλεισιαν εν τοις δειπνοις· και τας πρωτοκαθεδριας εν ταις συναγωγαις

Matt 23:6 [Codex Seidelianus I (Harley MS 5684) (G011) (9th century)]44rc1-2
φιλοῦσίν τε τὴν πρωτοκλησίαν ἐν τοῖς δείπνοις· καὶ τας πρωτοκαθεδρίας· ἐν ταῖς συναγωγαῖς·

Matt 23:6 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]64r-v
φιλοῦσι δὲ τὴν πρωτοκλισίαν ἐν τοῖς δείπνοις· καὶ τὰς πρωτοκαθεδρίας ἐν ταῖς συναγωγαῖς·

MSS: K, S, Ω, 438

Matt 23:6 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]84-85
φιλουσιν τε την πρωτοκλισιαν εν τοις διπνοις και τας πρωτοκαθεδριας εν ταις συναγωγαις

Matt 23:6 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]92
Φιλουσιν δε την πρωτοκλησιαν εν τοις δειπνοις και τας πρωτοκαθεδριας εν ταις συναγωγαις·

Matt 23:6 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]61v
φιλοῦσι δὲ τὴν πρωτοκλησίαν ἐν τοῖς δείπνοις· καὶ τὰς πρωτοκαθεδρίας ἐν ταῖς συναγωγαῖς·

Matt 23:6 [Peshitta]
ܘܪܳܚܡܺܝܢ ܪܺܫ ܣܡܳܟ݂ܶܐ ܒ݁ܰܚܫܳܡܝܳܬ݂ܳܐ ܘܪܺܫ ܡܰܘܬ݁ܒ݂ܶܐ ܒ݁ܰܟ݂ܢܽܘܫܳܬ݂ܳܐ܂

Matt 23:6 [Vulgate]
amant autem primos recubitus in cenis et primas cathedras in synagogis

Critical Apparatus :

(1) φιλουσι : א, B, K, L, M, S, Y, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), Stephanus, Beza, Elzevir, von Soden
(2) φιλουσιν : D, E, F, G, W, Δ, ℓ1086, Weiss

(3) τε : E, F, G, K, M, W, Y, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 22, 43, 201, 556, 700, 771, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, Stephanus, Beza, Elzevir
(4) δε : א, B, D, K, L, S, Δ, Ω, 1, 9, 13, 44, 438, 490, 892, 901, 1582, Lachmann, Tischendorf, Tregelles, Westcott & Hort, Weiss, von Soden
(5) γαρ : 157

(6) την πρωτοκλισιαν : א*, B, E, K, M, S, W, Y, Ω, 7, 8, 10, 11, 12, 22, 43, 201, 438, 556, 700, 771, 1701
(7) την πρωτοκλησιαν : F, G, Δ, 4, 9, 13, 44, 490, 901, ℓ339, ℓ339 (ii),
(8) την προτοκλησιαν : ℓ1086
(9) την πρωκλεισιαν : D
(10) τας πρωτοκλισιας : 892, א¹, 157,
(11) τας πρωτοκλησιας : L, 1, 33?, 1582

(12) τοις δειπνοις : B, D, E¹, F, G, K, M, S, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086
(13) τοις διπνοις : א, L, W
(14) τος δειπνοις : E*
(15) OMIT τοις : 13

(16) ταις συναγωγαις : א¹, B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33?, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086
(17) τες συναγωγες : א*

 

 

A Textual Commentary On Matthew 23:6

 

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.