Matthew 23:7

καὶ τοὺς ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς, καὶ καλεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, ῥαββί.

And the greetings in the marketplaces, and to be called by men, Rabbi.

Matt 23:7 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]84
Καὶ τοὺς ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς, καὶ καλεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, ῥαββί, ῥαββί.

MSS: M, S, Ω, 7, 8, 9 (f62r), 11 (f108v), 12 (p151), 43, 44, 157, 201, 438, 490 (f46rc1-2), 556, 700, 771, 901 (f41v), 1701 (f48v), ℓ339 (f72vc2), ℓ339 (ii) (f160rc1)

Matt 23:7 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f5vc4
Και τους ασπασμους εν τεαις αγορεαις και καλεισθε ϋπο των ανων ραββει

Matt 23:7 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]18bc2
και τους ασπασμους εν ταις αγοραις και καλεισθαι υπο των ανθρωπων ραββει

MSS: B, 13 (f32rc2)

Matt 23:7 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]77v
και τους ασπασμους εν ταις αγοραις και καλεισθαι ϋπο των ανθρωπων ραββει ραββειʹ·

Matt 23:7 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]44rc2
καὶ τοὺς ἀσπασμοὺς ἐν ταις ἀγοραῖς· καὶ καλεῖσθαι ϋπο τῶν ανων ραββι ραββὶ·

Matt 23:7 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]85
και τους ασπασμους εν ταις αγοραις· και καλεισθαι ὑπο των ανθρωπων ραββει ραββει

MSS: E (f73r), K, W, Y (f52r|105}

Matt 23:7 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]92
και τους ασπασμους εν ταις αγοραις· και καλεισθαι υπο των ανων ραββει

Matt 23:7 [Peshitta]
ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܒ݁ܫܽܘܩܶܐ ܘܰܕ݂ܢܶܗܘܽܘܢ ܡܶܬ݂ܩܪܶܝܢ ܡܶܢ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܪܰܒ݁ܺܝ܂

Matt 23:7 [Vulgate]
et salutationes in foro et vocari ab hominibus rabbi

Critical Apparatus :

(1) ταις αγοραις : א¹, B, D, E, F, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii),
(2) ταις αγωραις : ℓ1086
(3) τες αγορες : א*

(4) καλεισθαι : B, D, E, F, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086,
(5) καλισθαι : L
(6) καλεισθε : א

(7) ραββι ραββι : M, S, Ω, 7, 8, 9, 11, 12, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 901, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, Stephanus, Beza, Elzevir
(8) ραββει ραββει : D, E, F¹, K, W, Y
(9) ραβει ραββει : F*,
(10) ραββι : L, 1, 22, 33?, 892, 1582, Peshitta, Vulgate, Lachmann, Tregelles, von Soden
(11) ραββει : א, B, Δ, 4, 10, 13, Tischendorf, Westcott & Hort, Weiss

 

 

A Textual Commentary On Matthew 23:7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.