Matthew 23:7

καὶ τοὺς ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς, καὶ καλεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, ῥαββί.

Matt 23:7 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]84
Καὶ τοὺς ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς, καὶ καλεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, ῥαββί, ῥαββί.

MSS: Ω, 8, 43, 44, 201, 438, 700, 771

Matt 23:7 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f5vc4
Και τους ασπασμους εν τεαις αγορεαις και καλεισθε ϋπο των ανων ραββει

Matt 23:7 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]18bc2
και τους ασπασμους εν ταις αγοραις και καλεισθαι υπο των ανθρωπων ραββει

MSS: B, 13 (f32rc2)

Matt 23:7 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]77v
και τους ασπασμους εν ταις αγοραις και καλεισθαι ϋπο των ανθρωπων ραββει ραββειʹ·

Matt 23:7 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]44rc2
καὶ τοὺς ἀσπασμοὺς ἐν ταις ἀγοραῖς· καὶ καλεῖσθαι ϋπο τῶν ανων ραββι ραββὶ·

Matt 23:7 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]85
και τους ασπασμους εν ταις αγοραις· και καλεισθαι ὑπο των ανθρωπων ραββει ραββει

MSS: K, W, Y (f52r|105}

Matt 23:7 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]92
και τους ασπασμους εν ταις αγοραις· και καλεισθαι υπο των ανων ραββει

Matt 23:7 [Peshitta]
ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܒ݁ܫܽܘܩܶܐ ܘܰܕ݂ܢܶܗܘܽܘܢ ܡܶܬ݂ܩܪܶܝܢ ܡܶܢ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܪܰܒ݁ܺܝ܂

Matt 23:7 [Vulgate]
et salutationes in foro et vocari ab hominibus rabbi

Critical Apparatus :

(1) ταις αγοραις : א1, B, D, K, L, W, Y, Δ, Ω, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771
(2) τες αγορες : א*

(3) καλεισθαι : B, D, K, W, Y, Δ, Ω, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771
(4) καλισθαι : L
(5) καλεισθε : א

(6) ραββι ραββι : Ω, 8, 43, 44, 201, 438, 700, 771
(7) ραββει ραββει : D, K, W, Y
(8) ραββι : L, 22, Peshitta, Vulgate
(9) ραββει : א, B, Δ, 13

 

 

A Textual Commentary On Matthew 23:7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.