Matthew 24:16

Τότε οἱ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν ἐπί τὰ ὄρη·

Then let those who are in Judaea flee to the mountains.

Matt 24:16 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]90
Τότε οἱ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν ἐπί τὰ ὄρη·

MSS: E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33 (f111v), 43, 157, 201, 438, 490, 556, 771, 901 (f43r), 1701, ℓ339 (f62rc1), ℓ339 (ii) (f157vc1), ℓ1086 (ii) (f155vc2)

Matt 24:16 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f6vc2
τοτε οι εν τη ϊουδεαια φευγετωσαν επι τα ορη

Matt 24:16 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]19bc2
τοτε οι εν τη ϊουδαια φευγετωσα- εις τα ορη

Matt 24:16 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]81v
: Τοτε οι εν τη ϊουδαια φευγετωσαν εις τα ορη

MSS: B, D, Δ, 1, 700, 892 (f91v), 1582 (f64v)

Matt 24:16 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]47vc2
τότε οἱ ἐν Τῆ ϊουδαία· φευγέτωσαν ἐπὶ τὰ ὄρη·

Matt 24:16 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]90
Τοτε οι εν τη ϊουδαια φευγετωσαν επι τα ορη·

Matt 24:16 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]99
Τοτε οι εν τη Ῑουδαια φευγετωσαν εις τα ορη·

Matt 24:16 [Peshitta]
ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܒ݂ܺܝܗܽܘܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܢܶܥܪܩܽܘܢ ܠܛܽܘܪܳܐ܂

Matt 24:16 [Vulgate]
tunc qui in Iudaea sunt fugiant ad montes

Critical Apparatus :

(1) τη ιουδαια : א¹, B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44c, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086 (ii)
(2) τη ιουδεα : א*
(3) OMIT τη : 44*

(4) επι : א, E, F, G, K, L, M, S, W, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 771, 901, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086 (ii)
(5) εις : B, D, Δ, 1, 700, 892, 1582

 

 

CΜΗ / Β :

D (f81v), E (f77r), M (f75rc2), S (f65rc2), Y (f57r|115), Ω (p129c1), 4 (f50r), 7 (f59r), 9 (f65v), 10 (f63r), 11 (f114r), 12 (p158), 13 (f34vc2), 22 (f50r), 44 (f64v), 157 (f88r), 438 (f108v), 490 (f48vc1), 556 (f44v), 892 (f91v), 1582 (f64v), 1701 (f52r)

CΜΘ :

F (f48rc2)
 

 

A Textual Commentary On Matthew 24:16

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.