Matthew 24:16

Τότε οἱ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν ἐπί τὰ ὄρη·

Then let those who are in Judaea flee to the mountains.

Matt 24:16 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]90
Τότε οἱ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν ἐπί τὰ ὄρη·

MSS: G, K, L, W, Y, Ω, 8, 13, 22, 43, 201, 438, 771

Matt 24:16 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f6vc2
τοτε οι εν τη ϊουδεαια φευγετωσαν επι τα ορη

Matt 24:16 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]19bc2
τοτε οι εν τη ϊουδαια φευγετωσα- εις τα ορη

Matt 24:16 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]81v
: Τοτε οι εν τη ϊουδαια φευγετωσαν εις τα ορη

MSS: B, D, Δ, 700

Matt 24:16 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]47vc2
τότε οἱ ἐν Τῆ ϊουδαία· φευγέτωσαν ἐπὶ τὰ ὄρη·

Matt 24:16 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]90
Τοτε οι εν τη ϊουδαια φευγετωσαν επι τα ορη·

Matt 24:16 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]99
Τοτε οι εν τη Ῑουδαια φευγετωσαν εις τα ορη·

Matt 24:16 [Peshitta]
ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܒ݂ܺܝܗܽܘܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܢܶܥܪܩܽܘܢ ܠܛܽܘܪܳܐ܂

Matt 24:16 [Vulgate]
tunc qui in Iudaea sunt fugiant ad montes

Critical Apparatus :

(1) τη ιουδαια : א1, B, D, G, K, L,W, Δ, Ω, 8, 13, 22, 43, 44c, 201, 700, 771
(2) τη ιουδεα : א*
(3) OMIT τη : 44*

(4) επι : א, G, K, L, W, Ω, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 771
(5) εις : B, D, Δ, 700

 

CΜΗ / Β  :

D# (f81v), Y (f57r|115), Ω (p129c1), 13 (f34vc2), 22 (f50r), 44 (f64v), 438 (f108v)

 

A Textual Commentary On Matthew 24:16

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.