Matthew 24:17

ὁ ἐπὶ τοῦ δώματος, μὴ καταβαινέτω ἆραι τὰ ἐκ τῆς οἰκίας αὐτοῦ·

The one on the roof, do not come down to take things out of his house.

Matt 24:17 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]90
ἐπὶ τοῦ δώματος, μὴ καταβαινέτω ἆραι τι ἐκ τῆς οἰκίας αὐτοῦ·

MSS: 1, 1582 (f64v)

Matt 24:17 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f6vc2
ο επι του δωματος μη καταβαητω αραι τοα εκ της οικιας αυτου

Matt 24:17 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]19bc2
ο επι του δωματος μη καταβατω αραι τα εκ της οικιας αυτου

MSS: B, L (f55rc1), 700, 892 (f91v)

Matt 24:17 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]81v
Ο δε επι του δωματος· μη καταβατω αραι τι εκ της οικειας·

Matt 24:17 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]47vc2
ὁ ἐπὶ τοῦ δώματος· μη καταβαινέτω· ἆραι· τα ἐκ τῆς οἰκίας αὐτοῦ·

MSS: F (f48rc2), G, K, M, S, Y, Ω, 7, 8, 9 (f65v), 10 (f63r), 11 (f114r), 12 (p158), 13, 22, 43, 44, 201, 438, 556 (f44v), 771, 901 (f43r), ℓ339 (ii)

Matt 24:17 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]90
ο επι του δωματος μη καταβαινετω αραι τα εκ της οικειας αυτου

Matt 24:17 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]99
Ο επι του δωματος μη καταβλινετω αραιτα εκ της οικιας αυτου·

Matt 24:17 [Peshitta]
ܘܗܰܘ ܕ݁ܒ݂ܶܐܓ݁ܳܪܳܐ ܗܽܘ ܠܳܐ ܢܶܚܽܘܬ݂ ܠܡܶܣܰܒ݂ ܕ݁ܰܒ݂ܒ݂ܰܝܬ݁ܶܗ܂

Matt 24:17 [Vulgate]
et qui in tecto non descendat tollere aliquid de domo sua

Critical Apparatus :

(1) ο : א, B, F, G, K, L, M, S, W, Y, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086 (ii)
(2) ο δε : D, 33
(3) και ο : 4, 157

(4) δωματος : א, B, D, F, G, K, L, M, S, W, Y, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1086 (ii)
(5) δοματος : 33, ℓ339

(6) καταβαινετω : F, G, K, M, S, W, Y, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 556, 771, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii)
(7) καταβενετο : ℓ1086 (ii)
(8) καταβλινετω : Δ
(9) καταβατω : א*, B, D, L, 33, 157, 490, 700, 892
(10) καταβητω : א¹

(11) αραι : א, B, D, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086 (ii)
(12) αρε : E

(13) τι : D, 1, 33, 1582
(14) τα : א¹, B, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086 (ii), Scholz
(15) το : א*

(16) οικιας : א, B, E, F, G, K, L, M, S, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086 (ii)
(17) οικειας : D, W

(18) αυτου : א, B, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086 (ii), Peshitta, Vulgate
(19) OMIT αυτου : D

 

 

A Textual Commentary On Matthew 24:17

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.