Matthew 24:18

καὶ ὁ ἐν τῷ ἀγρῷ, μὴ ἐπιστρεψάτω ὀπίσω ἆραι τὰ ἱμάτια αὐτοῦ.

And the one in the field, do not return back to take his clothes.

Matt 24:18 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]90
Καὶ ὁ ἐν τῷ ἀγρῷ, μὴ ἐπιστρεψάτω ὀπίσω ἆραι τὰ ἱμάτια αὐτοῦ.

MSS: E (f77r), F (f48rc2), M, S, 7, 8, 10 (f63r), 11 (f114r), 22, 43, 44, 438, 490, 556, 771, 901 (f43v), 1701 (f52r), ℓ339 (ii), ℓ1086 (ii) (f155vc2)

Matt 24:18 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f6vc2-3
και ο ε- τω αγρω μη επιστρεψατω οπισω αρεαι το ϊματιον αυτου

Matt 24:18 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]19bc2
και ο εν τω αγρω μη επιστρεψατω οπισω αραι το ιματιο- αυτου

MSS: B, K, L, Y, 13, 157, 201, 892, 1582 (f64v)

Matt 24:18 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]81v
και ο εν τω αγρω μη επιστρεψατω οπισω· αραι το ειματειον αυτου

Matt 24:18 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]47vc2
καὶ ὁ ἐν τῶ ἀγρῶ· μὴ ἐπιστρεψάτω ὀπίσω ἆραι τὰ ϊμάτια αὐτοῦ.

Matt 24:18 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]90
κα ο εν τω αγρω μη επιστρεψατω οπισω αραι τα ϊματια αυτου

Matt 24:18 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]99
και ο εν τω αγρω μη επιστρεψατω οπισω αραιτα ῑματια αυτου

Matt 24:18 [Peshitta]
ܘܰܐܝܢܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܚܰܩܠܳܐ ܗܽܘ ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܗܦ݂ܶܟ݂ ܠܒ݂ܶܣܬ݁ܪܶܗ ܠܡܶܣܰܒ݂ ܠܒ݂ܳܫܶܗ܂

Matt 24:18 [Vulgate]
et qui in agro non revertatur tollere tunicam suam

Critical Apparatus :

(1) και : א, B, D, E, F, G, K, L, M, S, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086 (ii)
(2) κα : W

(3) επιστρεψατω : א, B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, 1, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086 (ii)
(4) επιστρεψατο : 9
(5)  επιστραψατω : Ω
(6) ADD εις τα : 700

(7) οπισω : א, B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), ℓ1086 (ii)
(8) εις τα οπισω : 33
(9) OMIT οπισω : 4, ℓ339

(10) αραι : א¹, B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086 (ii)
(11) αρε : א*

(12) τα ιματια : E, F, G, M, S, W, Δ, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 22, 43, 44, 438, 490, 556, 771, 901, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086 (ii), Scholz
(13) το ιματιον : א, B, D, K, L, Y, 1, 12, 13, 33, 157, 201, 700, 892, 1582
(14) το ειματειον : D

 

 

A Textual Commentary On Matthew 24:18

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.