Matthew 24:19

Οὐαὶ δὲ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις, καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις.

And woe to those who are pregnant, and to those giving suck in those days.

Matt 24:19 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]90
Οὐαὶ δὲ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις.

MSS: E, F, K, M, S, Y, Ω (p129c1-2), 1, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157 (f88r-v), 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901 (f43v), 1582, 1701, ℓ339 (f62rc1), ℓ1086 (ii) (f155v-156r)

Matt 24:19 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f6vc3
Ουαι δε ταις εν γαστρι εχουσεαις και ταις θηλαζουσεαις εν εκινεαις ταις ημεραις

Matt 24:19 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]19bc2
ουαι δε ταις εν γαστρι εχουσαις και ταις θηλαζουσαις εν εκειναις ταις ημεραις

Matt 24:19 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]81v
: Ουαι δε ταις εν γαστρι εχουσαις και ταις θηλαζομεναις· εν εκειναις ταις ημεραις

Matt 24:19 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]47vc2
Οὐαὶ δὲ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις· καὶ ταῖς θηλαζούσαις· ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις

Matt 24:19 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]90
ουαι δε ταις εν γαστρι εχουσαις και ταις θηλαζουσαις εν εκειναις ταις ημεραις

Matt 24:19 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]99
Ουαι δε ταις εν γαστρι εχουσαις· και ταις θηλαζουσαις εν εκειναις ταις ημεραις.

Matt 24:19 [Peshitta]
ܘܳܝ ܕ݁ܶܝܢ ܠܒ݂ܰܛܢܳܬ݂ܳܐ ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܡܰܝܢܩܳܢ ܒ݁ܗܳܢܽܘܢ ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ܂

Matt 24:19 [Vulgate]
vae autem praegnatibus et nutrientibus in illis diebus

Critical Apparatus :

(1) ταις : א, B, D, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086 (ii)
(2) τες : L

(3) εχουσαις : א¹, B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086 (ii)
(4) εχουσες : א*

(5) θηλαζουσαις : א¹, B, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086 (ii)
(6) θυλαζουσαις : 9
(7) θηλαζουσες : א*
(8) θηλαζομεναις : D
(9) εν θηλαζουσαις : L

(10) εκειναις : B, D, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086 (ii)
(11) εκιναις : א¹
(12) εκεινες : L, 4
(13) εκινες : א*

 

 

MSS:

(i) ℓ339 (ii) (f157vc1) : ἐγγαστρὶ

 

CΜΘ / B :

D (f81v), E (f77v), M (f75rc2), S (f65rc2), Y (f57r|115), Ω (p129c1-2), 4 (f50r), 7 (f59r), 9 (f65v), 10 (f63r), 11 (f124r), 12 (f158), 13 (f34vc1), 22 (f50r), 44 (f64v), 157 (f88r-v), 438 (f108v), 490 (f48vc1), 556 (f44v), 892 (f91v), 1582 (f64v), 1701 (f52r)

 :

F (f48rc2)
 

 

 

A Textual Commentary On Matthew 24:19

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.