Matthew 24:21

Ἔσται γὰρ τότε θλῖψις μεγάλη, οἵα οὐ γέγονεν ἀπ’ ἀρχῆς κόσμου ἕως τοῦ νῦν, οὐδ οὐ μὴ γένηται.

For then there will be great tribulation, such as not occured from the beginning of the world to this time, nor ever will be.

Matt 24:21 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]90
Ἔσται γὰρ τότε θλῖψις μεγάλη, οἵα οὐ γέγονεν ἀπ’ ἀρχῆς κόσμου ἕως τοῦ νῦν, οὐδ οὐ μὴ γένηται.

MSS: G, M, Y, 7 (f59v), 8, 9, 11, 12, 22, 33 (f111v), 43, 157, 201, 438 (f108v-109r), 556, 771, 892 (f91v-92r), 901 (f43v), 1701

Matt 24:21 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f6vc3
Εστε γαρ τοτε θλιψις μεγαλη οια ουκ εγενετο απ αρχης κοσμου εως του νυ- ουδʹ ου μη γενητε

Matt 24:21 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]19bc2
εσται γαρ τοτε θλειψις μεγαλη οια ου γεγονεν απ αρχης κοσμου εως του νυν ουδʹ ου μη γενηται

Matt 24:21 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]81v
: Εσται γαρ τοτε θλειψις μεγαλη οια ουκ εγενετο· απ αρχης κοσμου εως νυν· ουδε μη γενηται

Matt 24:21 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]48rc1
ἔσται γὰρ τόΤε θλίψις μεγάλη· οἵα οὐ γέγονεν· ἀπ αρχῆς κόσμου· ἕως του νῦν οὐδʹ οὐ μη γένηται.

Matt 24:21 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]67v
Ἔσται γὰρ τότε θλῖψις μεγάλη· οἵα οὐ γέγονεν ἀπ ἀρχῆς κόσμου· ἕως τοῦ νῦν· οὐδ οὐ μὴ γένηται·

Matt 24:21 [Codex Washingtonianus (W037) (5th century)]90
Εσται γαρ τοτε θλιψεις μεγαλη οια ου γεγονεν απ αρχης κοσμου εως του νυ- ουδε μη γενηται

Matt 24:21 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]99-100
Εσται γαρ τοτε θλιψεις μεγαλη οια ου γεγονεν απαρχης κοσμου εως του νυν ουδε μηγενηται·

Matt 24:21 [Peshitta]
ܢܶܗܘܶܐ ܓ݁ܶܝܪ ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܪܺܫܺܝܬ݂ܶܗ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܗܳܫܳܐ ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ܂

Matt 24:21 [Vulgate]
erit enim tunc tribulatio magna qualis non fuit ab initio mundi usque modo neque fiet

Critical Apparatus :

(1) εσται : B, D, E, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086 (ii)
(2) εστε : 4, א

(3) θλιψις : א, E, G, K, M, S, Y, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086 (ii)
(4) θλειψις : B, D
(5) θλιψεις : L, W, Δ, 13
(6) θληψις : ℓ339 (ii)

(7) ου : B, E, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086 (ii)
(8) ουκ : א, D, 700

(9) γεγονεν : B, E, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086 (ii)
(10) γεγωνεν : 4
(11) εγενετο : א, D, 700

(11) κοσμου : א, B, D, E, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086 (ii)
(12) του κοσμου : 1, 1582

(13) ουδ ου : א, B, E, G, K, L, M, Y, 1, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 157, 201, 438, 556, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), ℓ1086 (ii)
(14) ουδε : D, S, W, Ω, Δ, 10, 44, 490, 700, ℓ339

(15) γενηται : B, D, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii),
(16) γενητε : א, E
(17) γενησεται : ℓ1086 (ii)

 

 

CΝΑ / Β :

D (f81v), E (f77v), L (f55rc2), M (f75rc2-vc1), S (f65rc2), Y (f57r|115), Ω (p129c2), 4 (f50r), 7 (f59v), 9 (f65v), 10 (f63v), 11 (f114v), 12 (p158), 13 (f34vc1), 22 (f50r), 44 (f64v-65r), 157 (f88v), 438 (f108v-109r), 490 (f48vc1-2), 556 (f44v), 892 (f91v-92r), 1701 (f52r)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 24:21

 

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.