Matthew 24:22

Καὶ εἰ μὴ ἐκολοβώθησαν αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι, οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ· διὰ δὲ τοὺς ἐκλεκτοὺς κολοβωθήσονται αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι.

Matt 24:22 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]90
Καὶ εἰ μὴ ἐκολοβώθησαν αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι, οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ· διὰ δὲ τοὺς ἐκλεκτοὺς κολοβωθήσονται αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι.

MSS: B, D, G, W, Δ, 7, 8, 22, 43, 201, 438, 700, 892 (f92r), 1582, ℓ339 (ii),

Matt 24:22 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f6vc3
Και ει μη εκολοβωθησαν αι ημεραι εκιναι ουκ αν εσωθη πασα σαρξ δια δε τους εκλεκτους εκολοβωθησαονται αι ημεραι εκιναι

Matt 24:22 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]19bc2
ϗ ει μη εκολοβωθησαν αι ημεραι εκειναι ουκ α- εσωθη πασα σαρξ δια δε τους εκλεκτους κολοβωθησονται αι ημεραι εκειναι

Matt 24:22 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]81v-82v
: Και ει μη εκολοβωθησαν· αι ημεραι εκειναι ουκ αν εσωθη πασα σαρξ δια δε τους εκλεκτους κολοβωθησονται αι ημεραι εκειναι :

Matt 24:22 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]48rc1
Καὶ εἰ μὴ ἐκολοβώθησαν αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι· οὐκ ἀν ἐσώθη πᾶσα σάρξ· δια δὲ τοὺς ἐκλεκτȢς κολοβωθήσονται αἱ ἡμεραι ἐκεῖναι.

Matt 24:22 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]67v
Καὶ εἰ μὴ ἐκολοβώθησαν αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι· οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ· δια δὲ τοὺς ἐκλεκτοὺς κολοβωθήσονται αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι·

Matt 24:22 [Codex Regius (Grec 62) (L019) (8th century)]55rc2

Matt 24:22 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]90
και ει μη εκολοβωθησαν αι ημεραι εκειναι ουκ α- εσωθη πασα σαρξ δια δε τους εκλεκτους κολοβωθησονται αι ημεραι εκειναι

Matt 24:22 [Codex Macedoniensis (MS Add 6594) (Y034) (9th century)]57r-v|115-116
καὶ εἰ μὴ ἐκοΛοβώθησαν αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι, οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ· διὰ δὲ τοὺς ἐκλεκτοὺς, κολωβωθήσονται αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι.

Matt 24:22 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]100
Και ειμη εκολοβωθησαναι ημεραι εκειναι ουκ ανεσωθη πασα σαρξ. Δια δε τους εκλεκτους κολοβωθησονται αι ημεραι εκειναι

Matt 24:22 [Minuscule 771 (NLG204) (10th century)]14a
καὶ εἰ μὴ ἐκολοβώθησαν αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι, οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ· διὰ δὲ τοὺς ἐκλεκτοὺς, κολοβοθήσονται αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι.

MSS: Ω, 13, 771

Matt 24:22 [Peshitta]
ܘܶܐܠܽܘ ܠܳܐ ܐܶܬ݂ܟ݁ܰܪܺܝܘ ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܠܳܐ ܚܳܝܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܟ݁ܽܠ ܒ݁ܣܰܪ ܡܶܛܽܠ ܓ݁ܒ݂ܰܝܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܢܶܬ݂ܟ݁ܰܪܽܘܢ ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܗܳܢܽܘܢ܂

Matt 24:22 [Vulgate]
et nisi breviati fuissent dies illi non fieret salva omnis caro sed propter electos breviabuntur dies illi

Critical Apparatus :

(1) εκολοβωθησαν : א, B, D, G, K, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 201, 438, 700, 771, 892, 1582, ℓ339 (ii),
(2) εκολοβοθησαν : L, 44, ℓ339

(3) εκειναι : B, D, G, K, L, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771, 892, 1582, ℓ339, ℓ339 (ii),
(4) εκιναι : א

(5) κολοβωθησονται : א1, B, D, G, K, L, W, Δ, 7, 8, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 892, 1582, ℓ339 (ii),
(6) κολωβωθησονται : Y
(7) κολοβοθησονται : Ω, 13, 771, ℓ339
(8) εκολοβωθησαν : א*

(9) εκειναι : B, D, G, K, L, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771, 892, 1582, ℓ339, ℓ339 (ii),
(10) εκιναι : א

 

CΝΒ / Ϛ :

D (f81v-82v), Y (f57r-v|115-116), Ω (p129c2), 7 (f59v), 13 (f34vc1), 22 (f50r), 44 (f65r), 438 (f109r), 892 (f92r), 1582 (f64v)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 24:22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.