Matthew 24:22

Καὶ εἰ μὴ ἐκολοβώθησαν αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι, οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ· διὰ δὲ τοὺς ἐκλεκτοὺς, κολοβωθήσονται αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι.

And if those days were not shortened, no flesh would have been saved; but because of the elect, those days will be shortened.

Matt 24:22 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]90
Καὶ εἰ μὴ ἐκολοβώθησαν αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι, οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ· διὰ δὲ τοὺς ἐκλεκτοὺς κολοβωθήσονται αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι.

MSS: B, D, F, G, M, S (f65r-v), W, Δ, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 43, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 892 (f92r), 901 (f43v), 1582, 1701 (f52r-v), ℓ339 (ii), ℓ1086 (ii) (f156rc1-2)

Matt 24:22 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f6vc3
Και ει μη εκολοβωθησαν αι ημεραι εκιναι ουκ αν εσωθη πασα σαρξ δια δε τους εκλεκτους εκολοβωθησαονται αι ημεραι εκιναι

Matt 24:22 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]19bc2
ϗ ει μη εκολοβωθησαν αι ημεραι εκειναι ουκ α- εσωθη πασα σαρξ δια δε τους εκλεκτους κολοβωθησονται αι ημεραι εκειναι

Matt 24:22 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]81v-82v
: Και ει μη εκολοβωθησαν· αι ημεραι εκειναι ουκ αν εσωθη πασα σαρξ δια δε τους εκλεκτους κολοβωθησονται αι ημεραι εκειναι :

Matt 24:22 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]48rc1
Καὶ εἰ μὴ ἐκολοβώθησαν αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι· οὐκ ἀν ἐσώθη πᾶσα σάρξ· δια δὲ τοὺς ἐκλεκτȢς κολοβωθήσονται αἱ ἡμεραι ἐκεῖναι.

Matt 24:22 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]67v
Καὶ εἰ μὴ ἐκολοβώθησαν αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι· οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ· δια δὲ τοὺς ἐκλεκτοὺς κολοβωθήσονται αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι·

Matt 24:22 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]90
και ει μη εκολοβωθησαν αι ημεραι εκειναι ουκ α- εσωθη πασα σαρξ δια δε τους εκλεκτους κολοβωθησονται αι ημεραι εκειναι

Matt 24:22 [Codex Macedoniensis (MS Add 6594) (Y034) (9th century)]57r-v
καὶ εἰ μὴ ἐκοΛοβώθησαν αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι, οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ· διὰ δὲ τοὺς ἐκλεκτοὺς, κολωβωθήσονται αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι.

Matt 24:22 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]100
Και ειμη εκολοβωθησαναι ημεραι εκειναι ουκ ανεσωθη πασα σαρξ. Δια δε τους εκλεκτους κολοβωθησονται αι ημεραι εκειναι

Matt 24:22 [Minuscule 771 (NLG204) (10th century)]14a
καὶ εἰ μὴ ἐκολοβώθησαν αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι, οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ· διὰ δὲ τοὺς ἐκλεκτοὺς, κολοβοθήσονται αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι.

MSS: Ω, 13, 771

Matt 24:22 [Peshitta]
ܘܶܐܠܽܘ ܠܳܐ ܐܶܬ݂ܟ݁ܰܪܺܝܘ ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܠܳܐ ܚܳܝܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܟ݁ܽܠ ܒ݁ܣܰܪ ܡܶܛܽܠ ܓ݁ܒ݂ܰܝܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܢܶܬ݂ܟ݁ܰܪܽܘܢ ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܗܳܢܽܘܢ܂

Matt 24:22 [Vulgate]
et nisi breviati fuissent dies illi non fieret salva omnis caro sed propter electos breviabuntur dies illi

Critical Apparatus :

(1) ει μη : א, B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086 (ii)
(2) ει μι : 4

(3) εκολοβωθησαν : א, B, D, E¹, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), ℓ1086 (ii)
(4) εκολοβοθησαν : L, 4, 44, ℓ339
(5) εκολωβωθησαν : E*

(6) εκειναι : B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086 (ii)
(7) εκιναι : א

(8) κολοβωθησονται : א¹, B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Δ, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), ℓ1086 (ii)
(9) κολωβωθησονται : Y
(10) κολοβοθησονται : Ω, 4, 13, 33, 771, ℓ339
(11) εκολοβωθησαν : א*

(12) εκειναι : B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086 (ii)
(13) εκιναι : א

 

 

CΝΒ / Ϛ :

D (f81v-82v), L (f55rc2), M (f75vc1), S (f65r-v), Y (f57r-v|115-116), Ω (p129c2), 4 (f50r-v), 7 (f59v), 9 (f65v), 10 (f63v), 11 (f114v), 12 (p159), 13 (f34vc1), 22 (f50r), 44 (f65r), 157 (f88v), 438 (f109r), 490 (f48vc2), 556 (f44v), 892 (f92r), 1582 (f64v), 1701 (f52r)

CΝΒ / Ε :

E (f77v)

CΝΓ :

F (f48vc1)
 

 

A Textual Commentary On Matthew 24:22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.